FabrykaWiedzy.com
Opodatkowanie dochodów sportowców biorących udział w międzynarodowych imprezach sportowych
Opodatkowanie dochodów sportowców biorących udział w międzynarodowych imprezach sportowych

Opodatkowanie dochodów sportowców biorących udział w międzynarodowych imprezach sportowych

Monografia jest pierwszą publikacją kompleksowo omawiającą zagadnienie opodatkowania dochodów sportowców biorących udział w międzynarodowych imprezach sportowych w świetle międzynarodowego prawa podatkowego oraz umów w sprawie organizacji mistrzostw i prawa krajowego państw goszczących. Ze względu na swój nowatorski charakter i znaczenie dla sportu badania były wspierane przez FIFA

87,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Szczegóły

Wnioski przedstawione w monografii mają praktyczne znaczenie dla ruchu olimpijskiego, organizacji sportowych i administracji podatkowych na całym świecie, szczególnie w państwach, które rozważają goszczenie międzynarodowych imprez sportowych.

Książka jest użytecznym narzędziem dla projektujących politykę podatkową w odniesieniu do sportu, ponieważ omawia różne czynniki, które mają wpływ na tę politykę i dostarcza wnikliwej analizy rozwiązań podatkowych przyjętych przez liczne państwa organizujące mistrzostwa. Monografia ta z pewnością podniesie świadomość problemów podatkowych w sporcie i przyczyni sie do przyjęcia konsekwentnego podejścia do spraw podatkowych przez rządy i organizacje sportowe. Obszernej analizie poddano rolę sportowców w nowoczesnym marketingu oraz sposób podatkowego traktowania różnych dochodów uzyskanych w związku z udziałem w mistrzostwach. Zebrane informacje i wyniki badań niewątpliwie zainteresują osoby zaangażowane w występy sportowe oraz ich sponsorów i doradców.

Spis treci

Wykaz skrótów 
Wprowadzenie
Rozdział I. Ramy prawne i organizacyjne udziału sportowców w międzynarodowych imprezach sportowych
1. Rys historyczny i ramy organizacyjne międzynarodowych imprez sportowych
1.1. Pojęcie międzynarodowej imprezy sportowej
1.2. Igrzyska olimpijskie
1.3. Mistrzostwa świata w piłce nożnej
2. Historyczne aspekty uzyskiwania dochodów z udziału w imprezach sportowych
2.1. Finansowanie udziału sportowców w antycznych imprezach sportowych
2.2. Nagrody
2.3. Korzyści od podmiotów trzecich
2.4. Sponsoring i reklama 
2.5. Praca najemna
3. Ogólne ramy prawne opodatkowania dochodów zagranicznych 
3.1. Międzynarodowe aspekty opodatkowania dochodu 
3.2. Charakterystyka i stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
3.3. Geneza postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, dotyczących opodatkowania sportowców
4. Podsumowanie 
Rozdział II. Ogólne zasady podatkowego traktowania dochodów sportowców z udziału w międzynarodowych imprezach sportowych w świetle
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
1. Zastosowanie ogólnych zasad opodatkowania sportowców do dochodów z udziału w międzynarodowych imprezach sportowych
2. Zakres podmiotowy art. 17 MK OECD
2.1. Pojęcie sportowca
2.2. Drużyny, kluby sportowe i podmioty pośredniczące
3. Zakres przedmiotowy art. 17 MK OECD
4. Podział dochodu i przypisanie go do działalności sportowej, podlegającej art. 17 MK OECD
5. Źródło dochodu podlegającego art. 17 MK OECD
6. Mechanizm opodatkowania dochodu sportowców w państwie źródła i w państwie rezydencji na podstawie art. 17 MK OECD
7. Konflikt kwalifikacji dochodu
8. Odrębności w postanowieniach MK ONZ, MK US oraz umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
9. Podsumowanie
Rozdział III. Zasady podatkowego traktowania poszczególnych rodzajów dochodów sportowców z udziału w międzynarodowych imprezach sportowych w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
1. Finansowanie sportowców 
2. Nagrody 
3. Premie od rządów i organizacji sportowych
4. Dochody ze sponsoringu
5. Dochody z reklamy
6. Dochody z pracy najemnej
6.1. Umowa o pracę w świetle art. 17 MK OECD
6.2. Wynagrodzenie przypadające na treningi
6.3. Alokacja dochodu z pracy najemnej
6.4. Praca najemna na rzecz państwa
6.5. Emerytury i odprawy
7. Dochody z działalności gospodarczej
7.1. Umowa z niezależnym zawodnikiem w świetle art. 17 MK OECD
7.2. Koszty przygotowania i treningu
7.3. Dochód z bezczynności
7.4. Zmiana rezydencji
8. Stypendia
9. Podsumowanie 
Rozdział IV. Zasady podatkowego traktowania dochodów sportowców z udziału w międzynarodowych imprezach sportowych w świetle umów zawartych z międzynarodowymi organizacjami sportowymi i prawa krajowego
1. Procedura zawierania umów z organizacjami sportowymi przez państwa goszczące imprezy sportowe 
1.1. Etapy i ramy organizacyjne kandydowania do goszczenia imprez sportowych
1.2. Kwestie podatkowe w kwestionariuszu MKOl
1.3. Wpływ kwestii podatkowych na wybór gospodarza imprezy sportowej
1.4. Umowa w sprawie organizacji imprezy sportowej 
2. Polityka podatkowa w odniesieniu do międzynarodowych imprez sportowych
2.1. Ewolucja podejścia i praktyki MKOl w sprawach podatkowych
2.2. Stanowisko UEFA w sprawie opodatkowania dochodów sportowców
3. Charakterystyka specjalnych reżimów podatkowych dla wybranych międzynarodowych imprez sportowych i ich realizacja w prawie krajowym 
3.1. Pierwsze zwolnienia podatkowe dla igrzysk olimpijskich
3.2. Zimowe igrzyska olimpijskie w Vancouver w 2010 r.
3.3. Letnie igrzyska olimpijskie w Londynie w 2012 r.  
3.4. Finał Ligi Mistrzów w Londynie w 2011 i 2013 r. 
3.5. Finał mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO w Portugalii w 2004 r. 
3.6. Finał mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO w Polsce i na Ukrainie w 2012 r.
3.7. Pierwsze przypadki opodatkowania dochodów sportowców z udziału w międzynarodowych imprezach sportowych
3.8. Finał mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO w Belgii i Holandii w 2000 r. 
3.9. Finał mistrzostw świata w piłce nożnej FIFA World Cup w Niemczech w 2006 r.
3.10. Finał mistrzostw świata w piłce nożnej FIFA World Cup w RPA w 2010 r. 
4. Podsumowanie
Rozdział V. Przyczyny i konsekwencje odejścia od ogólnych zasad podatkowego traktowania dochodów sportowców z udziału w międzynarodowych imprezach sportowych
1. Przyczyny odejścia od ogólnych zasad opodatkowania sportowców w przypadku wielkich międzynarodowych imprez sportowych
1.1. Wymogi organizacji sportowych i zobowiązania umowne
1.2. Przyczyny wynikające z art. 17 MK OECD
1.3. Finansowanie międzynarodowych imprez sportowych
1.3.1. Przywileje podatkowe dla sportowców jako forma finansowania międzynarodowych imprez sportowych
1.3.2. Ekonomiczne przyczyny finansowania międzynarodowych imprez sportowych
1.3.2.1. Ekonomia międzynarodowych imprez sportowych, przedstawiana ex ante przez ich zwolenników
1.3.2.2. Ekonomia międzynarodowych imprez sportowych, przedstawiana ex post przez ekonomistów
1.3.2.3. Reakcja organizacji sportowych – zarządzanie dziedzictwem międzynarodowych imprez sportowych
1.3.3. Socjologiczne przyczyny finansowania międzynarodowych imprez sportowych
1.3.3.1. Zjawisko identyfikacji z bohaterami sportowymi
1.3.3.2. Kapitał społeczny i „dochód psychiczny” 
1.3.3.3. Rozrywka, emocje i zarządzanie społeczeństwem
1.3.4. Polityczne przyczyny finansowania międzynarodowych imprez sportowych
1.3.4.1. Dyplomacja sportowa
1.3.4.2. Tożsamość narodowa i nacjonalizm 
1.3.4.3. Propaganda i promocja kraju 
2. Konsekwencje odejścia od ogólnych zasad opodatkowania sportowców w przypadku międzynarodowych imprez sportowych
2.1. Dyskryminacja podatkowa w ramach grupy sportowców
2.1.1. Zróżnicowanie podatkowego traktowania dochodów sportowców
2.1.2. Pojęcie dyskryminacji i standardy oceny naruszenia zasady równości
2.1.3. Ocena zasadności odejścia od ogólnych zasad opodatkowania w przypadku sportowców biorących udział w międzynarodowych imprezach sportowych
2.2. Nieprawidłowości w procesie tworzenia reżimów podatkowych dla międzynarodowych imprez sportowych
3. Podsumowanie
Rozdział VI. Proponowane sposoby podatkowego traktowania dochodów sportowców z udziału w międzynarodowych imprezach sportowych
1. Potrzeba przyjęcia nowych rozwiązań podatkowych dla międzynarodowych imprez sportowych
2. Próg dochodowy
3. Próg czasowy
4. Ograniczenie zastosowania art. 17 MK OECD 
4.1. Imprezy sportowe finansowane ze środków publicznych
4.2. Klauzula ligowa
4.3. Wykluczenie zastosowania art. 17 MK OECD do sportowców wykonujących pracę najemną
4.4. Ograniczenie stawki podatku u źródła 
5. Usunięcie lub odwrócenie działania art. 17 MK OECD
6. Modyfikacja postanowień prawa krajowego
7. Stała lokalizacja międzynarodowych imprez sportowych
8. Fikcja prawna stałej lokalizacji międzynarodowych imprez sportowych
9. Wielostronna umowa podatkowa (olimpijski rozejm podatkowy)
10. Scentralizowany system poboru podatku 
11. Regulamin organizacji sportowej
12. Wpływ organizacji sportowych, OECD i sportowców na możliwość wprowadzenia proponowanych rozwiązań
12.1. Rola międzynarodowych organizacji sportowych
12.2. Rola OECD i ONZ
12.3. Rola sportowców
13. Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia

Informacje dodatkowe

TytułOpodatkowanie dochodów sportowców biorących udział w międzynarodowych imprezach sportowych
ISBN978-83-269-1462-1
Data wydania07-05-2012
SymbolUOG0034
Opis hasłowyOmówienie opodatkowanie dochodów sportowców biorących udział w imprezach międzynarodowych - prawo podatkowe, prawo krajowe i międzynarodowe. Badania wspiera FIFA.
Korzyści dla Ciebie

Opodatkowanie dochodów sportowców, FIFA, międzynarodowe prawo podatkowe

Grupa docelowadoradcy ds. prawa podatkowego, osoby zaangażowane w występy sportowe oraz ich sponsorzy i doradcy
FormatB5
Liczba stron356
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaNorbert Pawlikowski
AutorKarolina Tetłak
KategoriaPrawo pracy
87,00 zł

brutto

Reklama
pixel