Ochrona danych osobowych w zatrudnianiu – odpowiedzi na ponad 60 najważniejszych pytań (E-book)

  • Ebook
58,91 zł

Publikacja „Ochrona danych osobowych w zatrudnianiu – odpowiedzi na ponad 60 najważniejszych pytań”, odpowiadając na ponad 60 najważniejszych pytań, pomoże administratorowi danych odpowiednio zadbać o ochronę pracowniczych danych osobowych. W publikacji znajdują się też akty prawne, których należy przestrzegać, przetwarzając dane osobowe pracowników.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania
plik E-PUB do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

„Ochrona danych osobowych w zatrudnianiu – odpowiedzi na ponad 60 najważniejszych pytań” to publikacja, z którą powinien zapoznać się każdy pracodawca, który chce zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe pracowników, stażystów, praktykantów czy kandydatów do pracy.

Czy można wymagać od kandydatów do pracy zaświadczenia o niekaralności? Czy stażystów i praktykantów trzeba upoważniać do przetwarzania danych? Jakie zmiany w przetwarzaniu danych pracowników wprowadzi unijne rozporządzenie o ochronie danych? Na te i ponad 60 innych pytań znajdziesz odpowiedź w tej publikacji.

Więcej informacji
Product Name Ochrona danych osobowych w zatrudnianiu – odpowiedzi na ponad 60 najważniejszych pytań (E-book)
Symbol 3OR0053
ISBN 978-83-269-6180-9
Data wydania 18 maj 2017
Opis hasłowy ochrona danych osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji
Korzyści dla Ciebie

Dzięki książce:

  • uzyskasz odpowiedzi na ponad 60 najważniejszych pytań o przetwarzanie danych osobowych w zatrudnianiu,
  • otrzymasz zestaw aktów prawnych, których musisz przestrzegać, przetwarzając pracownicze dane osobowe,
  • dowiesz się, jakie zmiany w przetwarzaniu pracowniczych danych osobowych przyniesie unijne rozporządzenie o ochronie danych,
  • otrzymasz przykładowe wzory dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych pracowników, np. wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
  • zyskasz pewność, że dane osobowe swoich pracowników przetwarzasz zgodnie z prawem.
Grupa docelowa Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI), Administrator Danych Osobowych (ADO), Administrator Systemów Informatycznych (ASI), departamenty bezpieczeństwa informacji, dział kadr, HR, księgowość, działy IT, działy baz danych, marketing
Liczba stron 92
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Weronika Wota
Autor Piotr Glen

Wstęp
Część I
Ochrona danych osobowych w rekrutacji
1. Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych kandydatów do pracy?
2. Kto odpowiada za ochronę danych osobowych kandydatów do pracy?
3. Czy pracodawca odpowiada za to, że jego pracownik ujawnił informacje o kandydacie do pracy?
4. Kto może mieć dostęp do danych osobowych kandydatów do pracy?
5. Czy osoby, które mają dostęp do danych osobowych kandydatów do pracy należy upoważniać do przetwarzania ich danych osobowych?
6. Jakie obowiązki wobec kandydatów do pracy ma administrator danych?
7. Jakich danych osobowych można żądać od kandydatów do pracy?
8. Czy w dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) powinna znaleźć się klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych?
9. Co zrobić z dokumentami aplikacyjnymi, w których znajdują się nadmiarowe dane osobowe, w tym dane wrażliwe np. o stanie zdrowia?
10. Jak postąpić z odrzuconymi aplikacjami po zakończeniu procesu rekrutacji i czy można wykorzystać aplikacje odrzuconych kandydatów do pracy w przyszłych rekrutacjach?
11. Jak zapewnić sobie możliwość skorzystania z odrzuconych dokumentów aplikacyjnych w przyszłych procesach rekrutacji?
12. Czy można wymagać od kandydatów do pracy zaświadczenia o niekaralności?
13. Czy można żądać od kandydata do pracy informacji o jego przynależności partyjnej?
14. Czy można żądać od kandydata do pracy dostarczenia przez niego zdjęcia?
15. Czy można przetwarzać dane osobowe wrażliwe kandydatów do pracy, jeżeli sami je przekazali (np. informacja o niekaralności)?
16. Czy można prosić kandydatów do pracy o dostarczenie ksera/skanu dowodu osobistego?
17. Czy zbiory z danymi osobowymi kandydatów do pracy podlegają rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?
18. W jakich przypadkach i w jakiej formie można przeprowadzać testy psychologiczne kandydatów ubiegających się o pracę?
19. Jak zabezpieczyć dokumentację rekrutacyjną?
20. Czy po zakończonym procesie rekrutacji CV kandydatów trzeba zniszczyć?

Część II
Dane osobowe pracowników
21. Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych pracowników?
22. Czy pracodawca ma obowiązki informacyjne wobec swoich pracowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych?
23. Jakie dane osobowe pracowników pracodawca może przetwarzać?
24. Czy zbiory z danymi osobowymi pracowników należy rejestrować u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?
25. Czy każdy pracownik powinien podpisać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?
26. Kto powinien wydać pracownikowi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?
27. Czy każdy pracownik powinien przejść szkolenie z ochrony danych osobowych?
28. Czy pracodawca może zamieścić zdjęcie pracownika na swojej stronie internetowej bez jego zgody?
29. Czy pytania i testy zadawane podczas procedury rekrutacyjnej są zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych?
30. Czy pracodawca ma prawo publikować na swoich stronach internetowych, takie dane osobowe pracowników jak ich imiona i nazwiska, stanowiska, dokładne miejsce pracy (numer pokoju, telefon, adres e-mail), bez zgody tych osób?
31. Czy obowiązek noszenia przez pracowników identyfikatorów ze zdjęciem narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych?
32. Czy pracodawca może stosować monitoring w miejscu pracy (monitorowanie poczty e-mail, komunikatorów, nagrywanie rozmów telefonicznych pracowników, wideomonitoring)?
33. Czy pracodawca może sprawdzać trzeźwość pracowników?
34. Czy pracodawca może stosować systemy mierzenia czasu pracy zbierające dane biometryczne?
35. Czy pracodawca powinien poinformować pracownika o przekazaniu jego danych do innej instytucji?
36. Czy przekazując dane osobowe pracowników w ramach umowy powierzenia, pracodawca musi mieć ich zgodę?
37. Czy zlecając obsługę kadrową firmie zewnętrznej, należy zawrzeć z nią umowę powierzenia?
38. Na jakich zasadach można przekazywać dane pracowników w ramach grupy kapitałowej?
39. Czy pracodawca ma prawo w obecności innych pracowników wręczyć osobie zatrudnionej wypowiedzenie umowy o pracę lub nałożyć na nią karę porządkową?
40. Czy przetwarzanie przez pracodawcę danych dotyczących nazwiska rodowego matki pracownika jest zgodne z prawem?
41. Czy dział kadr ma prawo przekazać akta osobowe pracownika innej osobie zatrudnionej u danego pracodawcy?
42. Czy pracownik ma prawo wglądu w swoją dokumentację zawierającą jego dane osobowe prowadzoną przez byłego pracodawcę?
43. Czy pracodawca możne przetwarzać informacje o relacjach rodzinnych i osobistych łączących zatrudnione u niego osoby?
44. Czy wyniki obowiązkowych badań lekarskich mogą zostać wydane pracodawcy, który na powyższe badania kieruje?
45. Czy praktyka udostępniania zbiorczej listy płac zatrudnionych pracowników innym pracownikom przy okazji odbioru przez nich u pracodawcy odcinka listy płac zawierającego składniki wynagrodzenia może naruszać ustawę o ochronie danych osobowych?
46. Jaką odpowiedzialność może ponieść pracownik za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych?
47. Za jakie konkretne naruszenia związane z ochroną danych może grozić odpowiedzialność?
48. Czy po zakończeniu stosunku pracy należy usunąć dane osobowe pracowników?
49. Po jakim czasie należy usuwać dane osobowe pracowników?
50. Czy pracodawca ma obowiązek usunąć ze strony internetowej firmy dane osobowe byłego pracownika tj. jego wizerunek, imię i nazwisko oraz adresy jego poczty elektronicznej?
51. Czy można udostępniać dane osobowe byłych pracowników innym podmiotom?
52. Czym jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych?
53. Jakie zmiany wprowadzi ogólne rozporządzenie o ochronie danych w zakresie danych osobowych pracowników?
54. Czy pracodawca ma prawo zażądać od organizacji związkowej przedstawienia pełnej listy osób pozostających pod jej ochroną, gdy pracodawca nie ma zamiaru zwolnić ich z pracy?
55. Czy organizacja związkowa może przekazać pracodawcy informacje zawierającą listę pracowników korzystających z jej obrony związkowej?
56. Czy związek zawodowy ma prawo pozyskać od pracodawcy imienną listę wynagrodzeń wszystkich pracowników?

Część III
Dane osobowe stażystów, praktykantów, pracowników tymczasowych
57. Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych stażystów i praktykantów?
58. Czy zbiory z danymi osobowymi stażystów, praktykantów, pracowników tymczasowych powinny być zgłaszane do rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?
59. Czy osoby niezatrudnione na stałe powinny otrzymać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?
60. Czy stażyści, praktykanci i pracownicy tymczasowi powinni przejść szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych?
61. Czy agencja pracy tymczasowej powinna zgłosić do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiór danych osobowych, jeśli przetwarza jedynie dane osobowe pracowników tymczasowych?
62. Który z administratorów danych powinien wydać pracownikowi tymczasowemu upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – agencja, w której jest on zatrudniony, czy pracodawca, do którego został on skierowany (tzw. pracodawca użytkownik)?

Część IV
Akty prawne
1. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
2. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1666) – wybrane artykuły.
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 526) – wybrane paragrafy.