Ochrona danych osobowych w praktyce – 130 kluczowych porad z uwzględnieniem rewolucyjnych zmian rozporządzenia UE

99,00 zł

Z publikacji dowiesz się, jak zapewnić prawidłowe przestrzeganie RODO w Twojej organizacji. Upewnisz się, czy wykonujesz wszystkie wymagane obowiązki. Dzięki lekturze publikacji będziesz wiedział, jak poprawnie pozyskiwać zgody i czy zgodnie z nowymi przepisami przetwarzasz pozyskanie dane osobowe.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Publikacja pomoże Ci zrozumieć najważniejsze kwestie związane z ochroną danych osobowych, tłumacząc trudne zagadnienia w przystępny sposób – w formie odpowiedzi na pytania. Znajdziesz w niej odpowiedzi na najważniejsze pytania, dzięki którym będziesz wiedział, jak zorganizować system ochrony danych osobowych w Twojej instytucji zgodnie z RODO.

Więcej informacji
Nazwa produktu Ochrona danych osobowych w praktyce – 130 kluczowych porad z uwzględnieniem rewolucyjnych zmian rozporządzenia UE
ISBN 978-83-269-7713-8
Data wydania 24 sie 2018
Symbol ZOR0013
Opis hasłowy RODO, ochrona danych osobowych, dane osobowe
Korzyści dla Ciebie
  • Dowiesz się, czy musisz powołać inspektora ochrony danych;
  • Przekonasz się, według jakich zasad można zgłaszać naruszenie ochrony danych;
  • Sprawdzisz, czy prawidłowo pozyskujesz zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • Upewnisz się, czy dopełniłeś obowiązku informacyjnego
Grupa docelowa Inspektor ochrony danych, administrator danych, specjalista ds. ochrony danych osobowych
Format B5
Liczba stron 116
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Część I Zagadnienia ogólne
1. Jakie kwestie reguluje nowa ustawa o ochronie danych osobowych?
2. W jaki sposób należy szacować ryzyko zgodnie z rodo?.
3. Czy prywatna praktyka psychologiczna jest zwolniona z rodo?
4. Czy zgodnie z rodo można pobierać opłaty za realizację praw podmiotów danych?
5. Jak zgłosić naruszenie ochrony danych do Prezesa UODO? .
6. Kim jest odbiorca danych według rodo?
7. Czy dane rolników prowadzących działalność wytwórczą to dane osobowe według rodo?
8. Jak określić okres przechowywania danych osobowych w szkole?
9. Czy można udostępnić dokumentację ochrony danych osobowych policji?
10. Kiedy mamy do czynienia z udostępnieniem, powierzeniem, współadministrowaniem danymi?
11. Jak zrealizować wniosek o kopię danych osobowych w placówce medycznej?
12. Gdzie należy umieścić klauzulę informacyjną?
13. Czy trzeba spełnić obowiązek informacyjny wobec członków zarządu?
14. W jaki sposób ADO może zapobiegać złożeniu skargi?
15. Czym jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (rodo)?
16. Od kiedy obowiązuje ten akt prawny? .
17. Dlaczego rodo obowiązuje od 2018 roku?.
18. Czy rozporządzenie zmienia definicję danych osobowych?
19. Na czym polega pseudoanonimizacja danych osobowych?
20. Jak wygląda pozycja administratora bezpieczeństwa w rodo?
21. Czy powołanie inspektora ochrony danych jest obowiązkowe?.
22. Czy można powołać jednego inspektora np. dla całej grupy kapitałowej?
23. Czy rodo wprowadza nowe obowiązki dla ABI?
24. Czy rodo wprowadza nowe obowiązki dla ADO?
25. Czy rodo wprowadza kary finansowe?.
26. Czy rodo zmienia zasady przekazywania danych do państw trzecich?
27. Czy rodo zmienia przepisy dotyczące pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych?
28. Jakie prawa rozporządzenie gwarantuje osobom, których dane są przetwarzane?
29. Na czym polega proaktywne podejście do ochrony danych osobowych?


Część II Inspektor ochrony danych
30. Jakie wymogi musi spełniać inspektor ochrony danych?
31. Kto musi wyznaczyć inspektora ochrony danych?.
32. W jaki sposób inspektor ochrony danych może skutecznie monitorować przestrzeganie rodo?
33. Kogo i do kiedy trzeba zawiadamiać o wyznaczeniu inspektora ochrony danych?
34. Jak zapewnić niezależność IOD podczas monitorowania przestrzegania rodo?
35. Czy IOD ma obowiązek informowania pracowników?
36. Czy podział obowiązków jest ważny dla skutecznego monitorowania zgodności?
37. Jak w praktyce należy wykonywać monitorowanie zgodności administratora z rodo, przepisami oraz wewnętrznymi politykami
38. Co jeszcze powinien kontrolować inspektor ochrony danych?
39. Czy inspektor może mieć inne obowiązki?
40. Czy można wyznaczyć zastępców inspektora ochrony danych?
41. Czy kierownik działu IT może być inspektorem ochrony danych?
42. Czy sekretarz może być inspektorem ochrony danych w gminie?
43. Czy nauczyciel może być inspektorem ochrony danych?
44. Czy kierownik działu kadr i płac może być inspektorem ochrony danych
45. Czy trzeba udokumentować decyzję o wyznaczeniu lub niewyznaczeniu inspektora ochrony danych?
46. Czy grupa kilku przedsiębiorstw może wyznaczyć jednego inspektora ochrony danych (IOD)?
47. Czy z zewnętrznym inspektorem ochrony danych zawrzeć umowę powierzenia czy upoważnienie do przetwarzania danych?
48. Jak zgłaszać inspektorów ochrony danych?
49. Czy firma IT musi wyznaczyć inspektora ochrony danych?
50. Jak powołać jednego inspektora ochrony danych dla kilku jednostek organizacyjnych gminy?
51. Jakie kwalifikacje powinien mieć inspektor ochrony danych?
52. Czy wyznaczenie inspektora ochrony danych trzeba zgłaszać do organu nadzorczego?
53. Czy spółdzielnia mieszkaniowa musi wyznaczyć inspektora ochrony danych?
54. Czy sąd musi wyznaczyć inspektora ochrony danych?
55. Jak zapewnić możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych?


Część III Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
56. Jak prowadzić dokumentację przetwarzania danych osobowych zgodnie z rodo?
57. Jakie elementy powinna zawierać dokumentacja, aby spełniała wymagania rodo
58. Czy można wykorzystać dotychczasową dokumentację przetwarzania?
59. Czy dokumentacja przetwarzania zgodnie z rodo powinna zawierać instrukcję zarządzania systemami informatycznymi?
60. O jakie elementy należy uzupełnić dotychczas prowadzoną dokumentację, aby spełniała wymagania rodo? 61. Jak może wyglądać raport z naruszenia ochrony danych osobowych?
62. Czy w klauzuli informacyjnej trzeba zamieścić podstawę prawną?
63. Jakie kategorie danych osobowych wyróżnia rodo?


Część IV Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
64. Czy trzeba zebrać na nowo zgody czy tylko poinformować o nowych prawach?
65. Jakie nowe obowiązki ma hotel w zakresie pozyskiwania zgód?
66. Czy od osób zgłaszających awarie należy zebrać zgody na przetwarzanie danych
67. Na jakiej podstawie prawnej może się odbyć przekazanie danych z jednostek obsługiwanych do gminnej jednostki obsługującej?
68. Czy lokalna telewizja może upublicznić wizerunek osób z nagrania?


Część V Powierzenie danych osobowych
69. Co zrobić z danymi pozyskanymi podczas konsultacji przy ocenie skutków przetwarzania dla ochrony danych?
70. Jak określić nazwy stron w umowie podpowierzenia danych osobowych?
71. Czy trzeba zawrzeć umowę powierzenia z lekarzami zatrudnionymi na kontraktach?
72. Na jakiej podstawie prawnej można przekazać dane osobowe osób poszkodowanych do wykonawcy?
73. Czy podpisywać umowę powierzenia z ubezpieczycielem przy grupowych ubezpieczeniach dla pracowników?
74. Czy z pielęgniarką i lekarzem w szkole trzeba podpisać umowy powierzenia?
75. W jakiej formie zawrzeć umowę powierzenia danych osobowych?
76. Kto podpisuje umowę powierzenia przetwarzania w urzędzie?.
77. Czy współpraca firmy z hotelem to współadministrowanie danymi osobowymi?
78. Czy spółdzielnia mieszkaniowa powinna zawrzeć z firmą ochroniarską umowę powierzenia?


Część VI Przetwarzanie danych osobowych
79. Czy podmiot przetwarzający może odrzucić zapisy umowy dotyczące kontroli jego działania? .
80. Jakie nowe zasady przetwarzania danych osobowych wprowadza rodo?
81. Czy trzeba wydać upoważnienia do przetwarzania danych dla personelu medycznego?
82. Jaka forma rejestru czynności przetwarzania danych osobowych będzie właściwa?
83. Czy podmiot przetwarzający musi zgłosić naruszenie ochrony danych osobowych .
84. Jakie informacje zawrzeć w zgłoszeniu naruszenia?
85. Czy rodo pozwala na ustne nadawanie upoważnień do przetwarzania danych?
86. Czym się różni rejestr czynności przetwarzania od rejestru kategorii czynności przetwarzania
87. Jaka jest podstawa przetwarzania danych osób kontaktowych w umowach i co z obowiązkiem informacyjnym?
88. Jak odwołać dotychczasowe upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?
89. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych w celach windykacyjnych?
90. Kiedy dane osobowe są przetwarzane sporadycznie i nie trzeba prowadzić rejestru czynności przetwarzania?
91. Co powinien zawierać rejestr czynności przetwarzania danych osobowych?
92. Kiedy można wnieść sprzeciw na przetwarzanie danych w celach marketingowych?
93. Czy urząd gminy lub urząd miasta, który zatrudnia mniej niż 250 pracowników, musi prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych?.
94. Czy wykorzystanie danych osobowych w celu wystawienia certyfikatu jest przetwarzaniem danych osobowych?.
95. Jakie obowiązki ma podmiot przetwarzający?
96. W jakim języku spółka amerykańska (która nie ma żadnych jednostek organizacyjnych w UE), powinna prowadzić rejestr czynności przetwarzania?
97. Czy przedstawiciel administratora musi prowadzić rejestr czynności przetwarzania?.
98. Czy wolontariuszom w domu opieki społecznej trzeba wydać upoważnienie czy powierzyć przetwarzanie danych?
99. Na jakiej podstawie spółdzielnia mieszkaniowa może przetwarzać dane dłużników?
100. Czy urząd musi opublikować umowy zawarte z osobami fizycznymi?
101. Czy CV kandydata do zatrudnienia musi zawierać klauzulę przetwarzania danych?
102. Kiedy dojdzie do współadministrowania danymi zgodnie z rodo?
103. Czy dane osobowe trzeba usunąć także z kopii zapasowych?
104. Jak trzeba postąpić, jeżeli ktoś złoży wniosek o usunięcie danych?
105. Kiedy nie będzie trzeba usuwać danych osobowych?.


Część VII Dane osobowe pracowników
106. Na jakiej podstawie można zamieścić zdjęcie pracownika na identyfikatorze zgodnie z rodo
107. Czy informować pracowników o powierzeniu ich danych i pozyskiwać na to zgodę?
108. Czy tworzenie profili kandydatów do pracy to profilowanie według rodo?
109. Czy trzeba usunąć dane pracowników pozyskane przed 25 maja 2018 r.?
110. Czy dział kadr może informować kierownika o przyczynie nieobecności pracownika?
111. Na jakiej podstawie można przetwarzać szczególne kategorie danych pracownika
112. Czy trzeba realizować obowiązek informacyjny z rodo wobec obecnych pracowników?
113. Czy gdy pracownik jest dłużej nieobecny w pracy, należy zablokować jego konta użytkownika?
114. Czy dane pracowników klientów to dane osobowe?
115. Czy zmiany w przepisach branżowych w związku z RODO odnoszą się do zgody pracownika na przetwarzanie jego danych?.
116. Czy zmiany w Kodeksie pracy będą pozwalały na pozyskiwanie danych biometrycznych?
117. Czy służbowe dane pracownika to dane osobowe według rodo?
118. Czy na stronie internetowej urzędu mogą widnieć nazwiska i imiona urzędników oraz ich stanowiska?


Część VIII Odpowiedzialność
119. Kiedy do organu nadzorczego trzeba zgłosić naruszenie ochrony danych osobowych?
120. Jak może wyglądać rejestr naruszeń ochrony danych osobowych?
121. Czy za naruszenia przepisów o ochronie danych grozi odpowiedzialność cywilna
122. Jakie kary grożą za naruszenie przepisów?
123. Czy nowe przepisy przewidują odpowiedzialność karną?


Część IX Urząd Ochrony Danych Osobowych
124. Jaki jest nowy organ nadzorczy do spraw ochrony danych osobowych?
125. Jak przebiega kontrola Prezesa UODO?
126. W jaki sposób Prezes UODO prowadzi postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych
127. Jakie kompetencje ma Prezes UODO?
128. Jak będzie powoływany Prezes UODO?
129. Czy Prezes UODO będzie miał zastępców?
130. Czy Prezes UODO będzie miał obowiązek składania sprawozdań?