Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej (E-book)

  • Ebook
59,90 zł

Reforma Krajowej Administracji Skarbowej spowodowała powstanie wyspecjalizowanej administracji rządowej z nowymi uprawnieniami w zakresie kontroli podatkowych. Poznaj uprawnienia urzędników, bądź dobrze przygotowany na nowe kontrole.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik E-PUB do pobrania
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Każdy naczelnik urzędu celno-skarbowego może obecnie wykonywać kontrolę celno-skarbową na całym terytorium Polski, niezależnie od siedziby kontrolowanego. W niektórych sytuacjach kontrola celno-skarbowa będzie wszczynana bez zawiadomienia przedsiębiorcy.
Jak widać urzędnicy mają obecnie wiele nowych uprawnień, a wkrótce zyskają kolejne. Dlatego trzeba wiedzieć, jak dobrze się przygotować na ewentualne kontrole, a także mieć świadomość, jakim działaniom i transakcjom urzędnicy będą się baczniej przyglądać

Więcej informacji
Nazwa produktu Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej (E-book)
Symbol 3OM0144
ISBN 978-83-269-6527-2
Data wydania 15 wrz 2017
Opis hasłowy Krajowa Administracja Skarbowa, kontrole podatkowe, JPK_VAT, JPK_WB
Korzyści dla Ciebie

Dzięki pubikacji będziesz wiedzieć:

  • jak przygotować się na kontrole podatkowe,
  • będziesz wiedzieć gdzie po reformie Krajowej Adminsitracji Skarbowej składać rozmaite pisma i deklaracje podatkowe,
  • skorzystasz z gotowych wzorów do organów podatkowych,
  • będziesz wiedzieć, jak prawidłowo wysłać JPK, aby nie narazić się na organom podatkowym.
Grupa docelowa N/D
Format N/D
Liczba stron 108
Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego
Wydawca Katarzyna Bednarska
Autor praca zbiorowa
Rozdział I. Nowe organy po reformie KAS 
1. Zakres kompetencji nowych organów podatkowych, skarbowych i celnych oraz właściwość miejscowa 
Struktura organizacyjna KAS 
Zadania dyrektora KIS 
Zadania dyrektora Izby Administracji Skarbowej 
Uprawnienia naczelnika urzędu skarbowego 
Uprawnienia naczelnika urzędu celno-skarbowego 
Terytorialny zasięg organów skarbowych 
Naczelnicy US wyznaczeni do wykonywania egzekucji administracyjnej 
Naczelnicy US uprawnieni do żądania wykonania obowiązku wynikającego z decyzji wydanej przez naczelnika UCS 
Zmiany organów właściwych w sprawie akcyzy 
Wiążące Informacje Akcyzowe i znaki akcyzy 
2. Zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych 
Nowe wzory wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych 
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej 
Wnioskodawca 
Pełnomocnik 
Przedmiot wniosku i opłata 
Stan faktyczny i własne stanowisko wnioskodawcy 
Oświadczenie wnioskodawcy 
3. Reforma KAS wprowadziła zmiany w pełnomocnictwach
Rodzaje pełnomocnictwa 
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji 
Pełnomocnictwo szczególne i pełnomocnictwo do doręczeń 
Pełnomocnictwo ogólne 
Pełnomocnictwo ogólne wyłącznie w formie elektronicznej 
Aktualny wzór formularza 
Rozdział II. Kontrole podatkowe na nowych zasadach w ramach kompetencji KAS 
1. Jakie uprawnienia zyskali urzędnicy podczas kontroli 
Krajowa Administracja Skarbowa a nowe narzędzie walki z wyłudzeniami VAT 
Przejęcie przez urzędy skarbowe kompetencji w zakresie akcyzy 
Przeszukanie firmy, mieszkania w ramach kontroli podatkowej 
Kara za nieudzielenie informacji organom KAS 
Korekta deklaracji po rozpoczęciu kontroli celno-skarbowej 
Kontrola przez UCS 
Kontrola na tzw. legitymację 
Czas trwania kontroli 
Fazy kontroli celno-skarbowej 
Postępowanie odwoławcze 
2. Składanie raportów w postaci pliku JPK_VAT (2) – jako forma comiesięcznej e-kontroli podatkowej w VAT 
Na co zwrócić uwagę przed wysłaniem JPK 
Zmiany w VAT istotne przy wysyłaniu JPK 
Najczęstsze błędy podatników w wysyłce JPK 
Jak uniknąć błędów 
Nowe narzędzia wykorzystywane w ramach e-kontroli 
3. Przedsiębiorcy będą wysyłać szefowi KAS dobowe wyciągi z rachunków 
Jaki jest cel wprowadzonych zmian 
Dane na wyciągu bankowym 
Częstotliwość przekazywania wyciągów bankowych 
Nowy katalog dowodów w postępowaniu podatkowym 
Tajemnica skarbowa 
4. Split payment – rewolucyjne zmiany w VAT 
5. Kontrola dokumentacji cen transferowych dokonywana przez UCS 
Obowiązki podatników 
Dokumentacja lokalna (Lokal File) – rozszerzenie zakresu
informacji 
Analiza porównawcza 
Sprawozdanie CIT-TP – sporządzają podatnicy o przychodach lub kosztach powyżej 10 mln euro 
Profile Funkcjonalne Podatnika 
Master File 
Country-By-Country Reporting 
Ograniczenie zakresu przygotowywania dokumentacji przez podatników  Centra Kompetencji 
6. Zastosowanie klauzuli o unikaniu opodatkowania w odniesieniu do podatników stosujących agresywną optymalizację podatkową 
Opinie zabezpieczające 
Kiedy bez klauzuli 
Co sprawdzi organ podatkowy 
Ostrzeżenia resortu finansów 
Przykład optymalizacji z użyciem FIZ 
Usługi doradztwa prawnego lub podatkowego przy optymalizacji 
Ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem wartości firmy 
Agresywna optymalizacja 
Kiedy klauzula 
Okoliczności wskazujące na sztuczność przeprowadzanej operacji 
Resort finansów ostrzega przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem spółek zagranicznych 
Firmy rejestrowane dla korzyści 
Brak miejsca faktycznego zarządu w kraju siedziby zagranicznej spółki – przykłady 
Skorygowanie rozliczeń pozwoli uniknąć konsekwencji 
Rozdział III. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego 
1. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego zapewni szybszą drogę procesową na linii organ podatkowy – podatnik 
Bezczynność organu i przewlekłość postępowania 
Opcjonalny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 
Zmiany dotyczące decyzji o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia (decyzja kasatoryjna) 
Decyzje kasatoryjne, czyli decyzje o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia, można zaskarżyć do sądu administracyjnego w specjalnej, przyspieszonej procedurze 
Milczące załatwienie sprawy 
Postępowanie uproszczone 
2. Dnia 1 czerwca 2017 r. zmienił się sposób zaskarżania interpretacji indywidualnych 
Jak jest od 1 czerwca 2017 r. 
Praktyczne skutki zmian 
Jak było do końca maja 2017 roku 
Rozdział IV. Wzory pism i dokumentów 
Zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 
Oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30 ustawy o PIT 
Wniosek o potwierdzenie zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego 
Wniosek o rozłożenie na raty płatności podatku 
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku 
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej 
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej 
Wniosek o zwrot kwoty podatku naliczonego 
Wniosek o zwolnienie płatnika z poboru podatku 
Rezygnacja ze zwolnienia 
Zawiadomienie o wyborze kwartalnego rozliczania VAT 
Czynny żal
Pismo zawiadamiające naczelnika urzędu skarbowego
o prowadzeniu księgi rachunkowej poza jednostką 
Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku 
Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych 
Odwołanie od decyzji 
Wyjaśnienie w sprawie wykazania w deklaracji usług wykonanych przed wybraniem zwolnienia podmiotowego z VAT 
Protokół likwidacji zaległej należności 
Oświadczenie o przyjęciu lokalu/nieruchomości do ewidencji środków trwałych 
Protokół w sprawie uznania wierzytelności za nieściągalną 
Zgłoszenie osoby upoważnionej do reprezentowania podatnika w trakcie kontroli podatkowej