Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu - praktyczne zastosowanie nowych przepisów

69,90 zł

Książka "Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu - praktyczne zastosowanie nowych przepisów" to zbiór przepisów dotyczących nadzoru pedagogicznego oraz ich interpretacji i dokumentów szkolnych związanych z nadzorem pedagogicznym. Publikacja zawiera szczegółowo omówione nowe przepisy oświatowe - zadania dyrektora, formy sprawowanego nadzoru, zadania organu nadzoru pedagogocznego. Książka i płyta CD zawierają ponad 40 aktualnych dokumentów, gotowych do edytowania i zastosowania w placówce. 

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Materiał opisuje nowe zadania dyrektora szkoły oraz organu kontroli związane z nadzorem pedagogicznym. Publikacja to kompleksowe kompendium wiedzy na temat sprawowania nadzoru, prowadzonej dokumentacji, przeprowadzania poszczególnych czynności związanych z nadzorem pedagogicznym w szkole i przedszkolu. Wszystkie dokumenty są opracowane na podstawie nowych przepisów oświatowych i uwzględniają zmiany wprowadzone 1 stycznia 2018 roku. Płyta CD dołączona do publikacji zawiera ponad 40 wzorów dokumentów, gotowych do zastosowania w każdej szkole. Publikacja pozwoli usystematyzować wiedzę z zakresu nadzoru pedagogicznego, wskaże zgodny z prawem sposób postępowania oraz gotowe, praktyczne i prawidłowe rozwiązanie.

Więcej informacji
Nazwa produktu Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu - praktyczne zastosowanie nowych przepisów
ISBN 978-83-269-7199-0
Data wydania 05.03.2018
Symbol ZOO0017
Opis hasłowy nadzór pedagogiczny, podstawa programowa
Korzyści dla Ciebie

Z książki dowiesz się:
• jak zmieniły się przepisy dotyczące nadzoru pedagogicznego po 1 września 2017 r.;
• jakie zadania związane z nadzorem pedagogicznym spoczywają na dyrektorze szkoły;
• jakie obowiązki ma organ kontrolujący;
• jak powinna wyglądać procedura opracowywania planu nadzoru pedagogicznego na kolejny rok szkolny;
• jak właściwie monitorować pracę szkoły, w tym realizację podstawy programowej;
• jakie dokumenty należy opracować w związku z nadzorem pedagogicznym.

Strona produktowa N/D
Grupa docelowa dyrektor szkoły, organ prowadzący
Format B5
Liczba stron 164
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Paulina Stanek
Autor Zofia Rudzińska

Wstęp ................................................................................................................. 5
Rozdział 1. Nadzór pedagogiczny kuratora oświaty ............................................. 7
1.1. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty ............................................ 8
1.2. Kontrola ......................................................................................................... 9
1.3. Monitorowanie ............................................................................................ 13
1.4. Ewaluacja zewnętrzna .................................................................................. 13
1.4.1. Etap przygotowawczy ....................................................................... 15
1.4.2. Czynności badawcze ......................................................................... 16
1.4.3. Wyniki ewaluacji ............................................................................... 17
1.4.4. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego
w kwestii ewaluacji ........................................................................... 20
1.4.5. Program poprawy efektywności kształcenia lub wychowania .......... 20
1.4.6. Platforma elektroniczna .................................................................... 22
1.5. Wspomaganie .............................................................................................. 23
1.5.1. Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej we wspomaganiu
szkół .................................................................................................. 24
1.6. Placówki doskonalenia zawodowego w procesie wspomagania .................. 26
1.6.1. Biblioteki publiczne a wspomaganie ................................................. 28
Rozdział 2. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/przedszkola ....................... 31
2.1. Plan nadzoru pedagogicznego ..................................................................... 32
2.2. Ewaluacja wewnętrzna ................................................................................ 33
2.3. Kontrola ....................................................................................................... 37
2.4. Wspomaganie .............................................................................................. 39
2.5. Monitorowanie ............................................................................................ 42
2.6. Diagnozowanie ............................................................................................. 44
2.7. Terminarz czynności dyrektora .................................................................... 45
Rozdział 3. Wymagania państwa wobec szkół i placówek ................................. 47
3.1. Przykłady działań, które należy podjąć, by zrealizować wymagania
sformułowane wobec szkoły ........................................................................ 49
3.2. Przykłady działań, które należy podjąć, by zrealizować wymagania
sformułowane wobec przedszkola ............................................................... 53
Rozdział 4. Materiały do wykorzystania ........................................................... 61
4.1. Scenariusz rady pedagogicznej opracowującej wyniki nadzoru
pedagogicznego ........................................................................................... 61
4.2. Projekt uchwały rady pedagogicznej w sprawie ustalenia sposobów
wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego dyrektora
szkoły/przedszkola ....................................................................................... 64
4.3. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły .......................................... 65
4.4. Aneks do planu nadzoru pedagogicznego .................................................... 74
4.5. Projekt planu nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola ................... 75
4.6. Arkusze obserwacji zajęć .............................................................................. 84
4.6.1. Materiały pomocnicze do obserwacji zajęć umiejętności
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego ......... 84
4.6.2. Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych – kształcenie umiejętności
określonych w podstawie programowej ......................................... 115
4.6.3. Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych – zastosowanie zalecanych
sposobów i warunków realizacji podstawy programowej .............. 118
4.6.4. Materiały pomocnicze do obserwacji lekcji – indywidualizacja
procesu nauczania .......................................................................... 121
4.6.5. Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych – indywidualizacja
procesu nauczania .......................................................................... 122
4.6.6. Materiały pomocnicze do obserwacji lekcji – umiejętności
i zalecane warunki realizacji określone w podstawie
programowej wychowania przedszkolnego .................................... 126
4.6.7. Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych – kształtowanie
umiejętności określonych w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego .......................................................... 140
4.6.8. Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych – wykorzystanie
zalecanych warunków realizacji podstawy programowej
wychowania przedszkolnego .......................................................... 147
4.6.9. Arkusz kontroli dziennika lekcyjnego .............................................. 149
4.6.10. Arkusz kontroli dziennika zajęć pozalekcyjnych .............................. 151
4.6.11. Arkusz kontroli dziennika zajęć przedszkola .................................... 152
4.6.12. Arkusz analizy karty wycieczki ........................................................ 153
4.6.13. Arkusz obserwacji zajęć świetlicowych ........................................... 154
4.6.14. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami .......................................... 156
4.6.15. Karta działań nauczyciela ................................................................ 158
4.6.16. Arkusz kontroli informacji o gotowości dziecka do podjęcia
nauki w szkole podstawowej .......................................................... 159
Podstawa prawna ........................................................................................... 163