FabrykaWiedzy.com
Księgowania - wg znowelizowanych regulacji uor, MSSF/MSR oraz podatkowych. Praktyczne wskazówki
Promocja
-35%
Księgowania - wg znowelizowanych regulacji uor, MSSF/MSR oraz podatkowych. Praktyczne wskazówki

Księgowania - wg znowelizowanych regulacji uor, MSSF/MSR oraz podatkowych. Praktyczne wskazówki

Książka zawiera omówienie zagadnień, które budzą najwięcej wątpliwości księgowych prowadzących rozliczenia na podstawie ustawy o rachunkowości i MSR, MSSF. Omawia na licznych przykładach m.in. rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w kontekście  ujęcia, wyceny oraz amortyzacji.

Normalna cena: 147,00 zł

Cena promocyjna: 96,08 zł


brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

W książce zaprezentowano wybrane zdarzenia gospodarcze i ich skutki w księgach rachunkowych. Większość opracowań poświęconych regulacjom międzynarodowym za punkt wyjścia stawia sprawozdanie finansowe. Tym razem postanowiono, że warto spojrzeć na regulacje MSSF z punktu widzenia ujęcia zdarzenia gospodarczego. Autorka publikacji starała się tak dobrać liczne przykłady wyceny i księgowań, aby Czytelnik w przystępny sposób mógł zrozumieć, że w przypadku tych najbardziej powtarzalnych (można powiedzieć – najbardziej codziennych) podczas ujmowania ich w księgach rachunkowych rządzą te same reguły, a rozbieżności nie muszą być aż tak duże i trudne do stosowania, jak wskazuje stereotyp.

Spis treci

Część I.
Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje
niefinansowe

1. Rzeczowe aktywa trwałe

1.1.Definicje rzeczowych aktywów trwałych

1.2.Grupy środków trwałych

1.3. Wprowadzenie definicji środka trwałego w podatkach dochodowych

1.4. Środki trwałe w budowie

1.5. Inne ważne pojęcia

1.6. Ujmowanie środków trwałych w księgach rachunkowych

1.7. Komponenty środków trwałych

1.8. Problem ochrony środowiska i bezpieczeństwa

1.9. Części zamienne oraz inne komponenty

1.10. Ustalanie wartości początkowej aktywów

1.11. Księgowanie nabycia środków trwałych

1.12. Zmiana wartości zobowiązań

1.13. Koszt wytworzenia środka trwałego

1.14. Koszty finansowania zewnętrznego

1.15. Ujęcie księgowe kosztów związanych z finansowaniem środka trwałego

1.16. Różnice kursowe

1.17. Pozyskanie środka trwałego w drodze wymiany aktywów

1.18. Prezentacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji

1.19. Koszty remontów kapitalnych

1.20. Nakłady ponoszone w trakcie użytkowania – ulepszenia i remonty środków trwałych

1.21. Wycena rzeczowych aktywów trwałych na kolejne dni sprawozdawcze

1.22. Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych

1.23. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości a rzeczowe aktywa trwałe

1.24. Wycofanie z używania oraz zbycie. Aktywa przeznaczone do zbycia

 Cześć II.

Rozrachunki

1. Ujęcie rozrachunków w księgach rachunkowych

1.1. Klasyfikacja rozrachunków

1.2. Ujęcie na kontach

1.3. Definicje należności i zobowiązań

1.4. Prezentacja należności i zobowiązań

1.5. Ujmowanie i wycena należności i zobowiązań

1.6. Zasady wyceny w przypadku należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych

 

2.Szczegółowe zasady ujmowania operacji w ramach wybranych grup rozrachunków

2.1.Rozrachunki z odbiorcami

2.2. Rozrachunki z dostawcami

2.3. Rozrachunki publicznoprawne

2.4. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników
2.5. Pozostałe rozrachunki

 Część III. Wynik finansowy i jego ustalanie

1. Podział i prezentacja przychodów i kosztów

1.1. Podział zdarzeń w działalności jednostki

1.2. Działalność podstawowa operacyjna - Koszty i przychody w kalkulacyjnym rachunku zysków i strat

1.3. Działalność podstawowa operacyjna - Koszty i przychody w porównawczym rachunku zysków i strat

1.4. Rachunek zysków i strat według MSSF

2 Segment pierwszy – ujmowanie operacji dotyczących podstawowej działalności operacyjnej

2.1. Definicja przychodów

2.2. Ewidencja księgowa przychodów

2.1. Wybór sposobu ewidencji i rozliczania kosztów

2.2. Ewidencja kosztów według rodzaju

2.3. Zużycie materiałów

2.4. Usługi obce

2.5. Wynagrodzenia

2.6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

2.7. Podatki i opłaty

2.8. Koszty podróży służbowych

2.9. Pozostałe koszty

2.10. Rozliczenie kosztów

3. Koszty według typów działalności i ich rozliczenie

3.1. Koszty działalności podstawowej – produkcyjnej

3.2. Koszty działalności podstawowej - handlowej

3.3. Koszty wydziałowe

3.4. Koszty sprzedaży

3.5. Koszty działalności pomocniczej

3.6. Koszty zarządu

4. Przykład kompleksowy księgowań w ramach kręgu kosztów

4.1. Ewidencja księgowa kosztów w ujęciu rodzajowym i kalkulacyjnym (na kontach zespołów 4 i 5)

4.2. Ewidencja kosztów tylko według rodzajów (na kontach zespołu 4)

4.3.    Ewidencja kosztów tylko według układu funkcjonalnego (na kontach zespołu 5)

4.4. Funkcjonowanie zamkniętego kręgu kosztów

4.5. Zmiana stanu produktów

5. Rozliczenia międzyokresowe czynne jako przyczyna zmiany stanu produktów

5.1. Rodzaje kosztów rozliczanych w czasie

5.2. Aktywowanie kosztów

5.3. Zasady rozliczania kosztów w czasie

5.4. Ewidencja czynnych RMK

6. Rozliczenia międzyokresowe bierne jako przyczyna zmiany stanu produktów

6.1. Tworzenie rezerw i rezerw na koszty

6.2. Rozróżnienie rezerw i RMB

6.3. Podział kosztów

6.4. Ewidencja księgowa

6.5. Wycena rezerw i RMB

7. Kompleksowe przykłady księgowań

7.1. Przykład kompleksowy księgowań, uwzględniający rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczące działalności operacyjnej i rozliczenia międzyokresowe bierne

7.2. Przykład kompleksowy uwzględniający koszt wytworzenia na potrzeby jednostki

8. Pozostałe przychody i koszty – zdarzenia pozostałe i finansowe

8.1. Pozostałe koszty i przychody operacyjne

8.2. Ujęcie zysku lub straty z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

8.3. Dotacje

8.4. Inne przychody operacyjne

8.5. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

8.6. Inne koszty operacyjne

8.7. Pozostałe przychody i koszty w sprawozdaniu sporządzonym zgodnie z MSSF

9. Przychody i koszty finansowe

9.1. Definicja przychodów i kosztów finansowych

9.2. Przychody i koszty finansowe w sprawozdaniu według MSSF

9.3. Przychody i koszty finansowe – prezentacja według UoR

10 Wynik finansowy a podatek dochodowy

10.1. Odroczony podatek dochodowy

Część IV

  1.  Kapitały własne i operacje gospodarcze z nimi związane
  2. Podział kapitałów własnych według ustawy o rachunkowości
  3. Operacje związane z wnoszeniem i podwyższeniem kapitału

2.1. Operacje związane z wnoszeniem kapitału

2.2. Operacje związane z podwyższaniem kapitału

2.3. Ujęcie zysku i straty w bilansie

2.4. Kapitał własny w świetle MSSF

Informacje dodatkowe

TytułKsięgowania - wg znowelizowanych regulacji uor, MSSF/MSR oraz podatkowych. Praktyczne wskazówki
ISBN978-83-269-5869-4
Data wydania23-12-2016
SymbolUOM0116
Opis hasłowyoperacje gospodarcze, księgowania
Grupa docelowaksięgowe
FormatB5
Liczba stron300
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaKatarzyna Bednarska
Autordr Katarzyna Trzpioła
KategoriaPromocje

Normalna cena: 147,00 zł

Cena promocyjna: 96,08 zł


brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel