Kontrola zewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego (E-book)

  • Ebook
110,28 zł

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego musi być prowadzona zgodnie z procedurami określonymi przez ustawę o finansach publicznych oraz prawo bilansowe. Działania podmiotów publicznych w tym zakresie podlegają ścisłej kontroli. Warto zatem wiedzieć, jakie prawa i obowiązki mają przedstawiciele samorządów, u których prowadzone są czynności kontrolne. 

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik E-PUB do pobrania
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Z uwagi na sformalizowane procedury w zakresie gospodarowania środkami publicznymi działalność finansowa jednostek samorządu terytorialnego podlega ścisłej kontroli podmiotów zewnętrznych. Podstawowymi organami w tym zakresie są regionalne izby obrachunkowe, które oprócz sprawowania nadzoru w zakresie spraw finansowych, przeprowadzają również kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Legalność, gospodarność oraz rzetelność czynności wykonywanych przez samorządy sprawdza z kolei NIK, a w zakresie wykorzystywania mienia przekazanego przez Skarb Państwa właściwe są organy skarbowe. Przy ewentualnych sporach z tymi instytucjami jednostki samorządu terytorialnego nie są całkowicie bezbronne. Warto zatem poznać podstawowe zasady obowiązujące podczas przeprowadzania zewnętrznych kontroli w samorządach.

Więcej informacji
Product Name Kontrola zewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego (E-book)
Symbol 3OJ0020
ISBN 978-83-269-3162-8
Data wydania 23 cze 2014
Opis hasłowy kontrole w samorządzie, kontrole w JST, kontrola fiansów samorządowych, procedury kontrolne w jednostkach samorządu terytorialnego, kontrola RIO, kontrola NIK
Korzyści dla Ciebie
  • Dowiesz się, jakie procedury obwiązują jednostki samorządowe podczas kontroli organów zewnętrznych,
  • Poznasz swoje prawa i obowiązki podczas kontroli,
  • Odpowiednio wcześniej przygotujesz się do czynności kontrolnych przeprowadzonych w Twojej jednostce,
  • Unikniesz niepotrzebnego stresu związanego z wizytą kontrolera.
Grupa docelowa księgowi, kadrowi, kierownicy w JST
Format A4
Liczba stron 304
Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego
Wydawca Emilia Leśniewska
Autor Katarzyna Czajkowska-Matosiuk - prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej, autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa gospodarczego i finansowego

Wstęp

Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające

1.1. Charakter nadzoru i kontroli w administracji samorządowej

1.2. Kontrola finansowa a kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego

1.3. Poziomy kontroli

1.4. Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli

1.5. Rola głównego księgowego w systemie kontroli zarządczej

Rozdział 2. Kontrola przeprowadzana przez Najwyższą Izbę Kontroli

2.1. Cel i przedmiot kontroli NIK

2.1.1. Podstawa prawna, cel i charakter kontroli

2.1.2. Przedmiot kontroli

2.2. Kryteria kontroli

2.2.1. Katalog kryteriów

2.2.2. Kryterium legalności (zgodności z prawem)

2.2.3. Kryterium gospodarności

2.2.4. Kryterium rzetelności

2.3. Postępowanie kontrolne Najwyższej Izby Kontroli

2.3.1. Charakter procedury kontrolnej NIK

2.3.2. Rola kierownika jednostki w trakcie postępowania kontrolnego

2.3.3. Przygotowanie kontroli

2.3.4. Upoważnienie kontrolera

2.3.5. Miejsce i czas prowadzenia kontroli

2.3.6. Dowody kontroli

2.3.7. Akta kontroli

2.3.8. Przesłuchiwanie świadków

2.3.9. Obowiązki informacyjne

2.3.10. Wystąpienie pokontrolne

2.4. Prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego

2.4.1. Zadania i obowiązki kontrolera

2.4.2. Uprawnienia kontrolerów i związane z nimi obowiązki kontrolowanych
Rozdział 3. Kontrola przeprowadzana przez Urząd Kontroli Skarbowej

3.1. Cel i zakres kontroli skarbowej

3.1.1. Cel kontroli skarbowej

3.1.2. Podmioty kontrolowane

3.1.3. Zakres kontroli skarbowej

3.1.4. Kontrola należności podatkowych budżetu państwa

3.1.5. Kontrola budżetów jednostek samorządu terytorialnego

3.1.6. Kontrola celowości i zgodności gospodarowania środkami publicznymi oraz pochodzącymi z UE i międzynarodowych instytucji finansowych

3.1.7. Kontrola i audyt prawidłowości wydatkowania funduszy unijnych

3.1.8. Kontrola mienia państwowego

3.1.9. Kontrola poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa

3.1.10. Kontrola oświadczeń majątkowych

3.2. Organy kontroli skarbowej

3.2.1. System organów kontroli skarbowej

3.2.2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych

3.2.3. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

3.2.4. Dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej

3.2.5. Wyłączenie dyrektora z postępowania kontrolnego

3.2.6. Jednostki organizacyjne kontroli skarbowej

3.3. Uprawnienia kontroli skarbowej

3.3.1. Uprawnienia kontroli skarbowej o charakterze policyjnym

3.3.2. Zakres uprawnień pracowników komórek realizacyjnych

3.3.3. Tryb działania komórek realizacyjnych

3.3.4. Legitymowanie osób

3.3.5. Zatrzymywanie osób

3.3.6. Przeszukanie osób, pomieszczeń, bagażu i ładunku

3.4. Przygotowanie postępowania kontrolnego

3.4.1. Istota postępowania kontrolnego

3.4.2. Zasada planowania kontroli

3.5. Wszczęcie postępowania

3.5.1. Istota zawiadomienia o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego

3.5.2. Treść zawiadomienia

3.5.3. Przesłanki wyłączające zawiadomienie strony

3.5.4. Tryb wszczęcia i zasady postępowania kontrolnego

3.5.5. Tryby wszczęcia postępowania kontrolnego

3.5.6. Postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego

3.5.7. Data wszczęcia postępowania kontrolnego i jego skutki

3.5.8. Czas trwania postępowania kontrolnego

3.5.9. Uprawnienia kontrolowanej jednostki

3.6. Kontrola podatkowa w trakcie postępowania kontrolnego
3.6.1. Możliwość wszczęcia kontroli podatkowej

3.6.2. Czynności dowodowe zastrzeżone dla kontroli podatkowej

3.6.3. Wszczęcie kontroli podatkowej

3.6.4. Tryby wszczęcia kontroli podatkowej

3.7. Zakończenie postępowania kontrolnego

3.7.1. Formy zakończenia postępowania kontrolnego

3.7.2. Istota i rodzaje decyzji organu kontroli skarbowej

3.7.3. Ustawowe elementy decyzji

3.7.4. Wynik kontroli

3.7.5. Termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego

3.7.6. Wpływ terminu wydania decyzji na wysokość naliczanych odsetek

Rozdział 4. Nadzór i kontrola regionalnych izb obrachunkowych

4.1. Zakres nadzoru

4.1.1. Pojęcie nadzoru i kontroli nad działalnością samorządu w sprawach finansowych

4.1.2. Zakres przedmiotowy działania RIO

4.1.3. Rodzaje kontroli

4.1.4. Kryteria kontroli

4.2. Struktura organizacyjna regionalnych izb obrachunkowych

4.2.1. Uwagi ogólne

4.2.2. Kolegium RIO

4.2.3. Izby RIO

4.2.4. Prezes Izby

4.2.5. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych

4.3. Uprawnienia kontrolujących i obowiązki kontrolowanych

4.3.1. Uprawnienia kontrolujących

4.3.2. Obowiązki pracowników kontrolowanej jednostki

4.3.3. Odpowiedzialność za uchylanie się od kontroli

4.4. Elementy wspólne wszystkich postępowań kontrolnych RIO

4.4.1. Termin i zakres kontroli

4.4.2. Tryb kontroli

4.4.3. Wyłączenie inspektora

4.4.4. Protokół kontroli

4.4.5. Wystąpienie pokontrolne

4.4.6. Informacja o wykonaniu wniosków pokontrolnych i zastrzeżenia do wniosków

4.5. Nadzór RIO w sferze budżetowej

4.5.1. Zakres nadzoru

4.5.2. Obowiązki informacyjne kontrolowanych jednostek
4.5.3. Weryfikacyjne środki nadzoru izb obrachunkowych

4.5.4. Środki ochrony sądowej wobec regionalnych izb obrachunkowych

4.6. Nadzór i kontrola RIO w sferze podatkowej

4.6.1. Nadzór nad uchwałami w sprawach podatków i opłat lokalnych

4.6.2. Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych

4.7. Istota, zakres oraz funkcje działalności opiniodawczej RIO

4.7.1. Przedmiot opinii oraz procedura opiniodawcza

4.7.2. Skutki wydawanych opinii

Rozdział 5. Kontrola biegłych rewidentów

5.1. Podstawa prawna kontroli przeprowadzanej przez biegłych rewidentów

5.2. Audyt oraz badanie sprawozdań finansowych

5.2.1. Cel, przedmiot oraz zasady audytu i badania sprawozdań finansowych

5.2.2. Wybór i umowa z biegłym rewidentem

5.2.3. Podział ról i odpowiedzialności między biegłym rewidentem a kierownictwem jednostki

5.2.4. Obowiązki informacyjne

5.2.5. Tryb badania sprawozdań finansowych

5.2.6. Opinia i raport biegłego rewidenta

Podstawa prawna

Spis tabel i wzorów