Prezent: torba lub kijek do selfie

Kodeks pracy 2019 r. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian

  • Nowość
69,00 zł

Aktualny zbiór przepisów Kodeksu pracy z prezentacją zmian na 2019 rok. Publikacja uzupełniona o praktyczny komentarz do zmian w zakresie m.in. nowych reguł związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej (zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.), a także wprowadzanych z dniem 4 maja 2019 r. zmian kodeksowych wynikających z tzw. ustawy wdrażającej przepisy RODO.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Rok 2019 przynosi szereg zmian kodeksowych wpływających w istotny sposób na obowiązki pracodawców oraz sytuację prawną osób zatrudnionych.

Od stycznia 2019 r. obowiązują m.in. nowe przepisy określające reguły prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz wynikające z nowelizacji przepisów o związkach zawodowych.

Natomiast od 4 maja 2019 r. ważne modyfikacje związane z przetwarzaniem danych osobowych, monitoringiem zakładowym oraz badaniami profilaktycznymi, wprowadziła do Kodeksu pracy tzw. ustawa wdrażająca RODO.

Więcej informacji
Nazwa produktu Kodeks pracy 2019 r. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian
ISBN 978-83-269-8344-3
Data wydania 9 maj 2019
Symbol UOB0261
Opis hasłowy prawo pracy, Kodeks pracy 2019, KP 2019, dokumentacja pracownicza 2019, e-akta osobowe, wdrożenie RODO, dane osobowe w zatrudnieniu, zbiór przepisów
Korzyści dla Ciebie

Dzięki tej publikacji:

- sięgniesz po najnowszą wersję przepisów Kodeksu pracy, wraz z praktycznym omówieniem do zmian;

- sprawdzisz jakie zmiany do KP wprowadzne zostały w 2019 r.;

- usystematyzujesz swoją wiedzę.

Grupa docelowa kadrowa, specjalista ds. personalnych, specjalista ds. płac
Format B5
Liczba stron 168
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Praca zbiorowa

Komentarz do zmian

 

Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych

Spór sądowy wydłuża okres przechowywania akt osobowych

10-letni okres przechowywania akt osobowych – dla zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r.

Pracownik powraca – trzeba kontynuować prowadzenie akt

 

Możliwość przejścia na elektroniczną formę prowadzenia akt

O przejściu na e-akta decyduje pracodawca

Możliwy powrót do formy papierowej

O zmianie formy prowadzenia akt trzeba powiadomić

Dokumentacja elektroniczna – równoważna papierowej

 

Wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy

 

Dwie nowości w zakresie bhp

Zwolnienie ze szkoleń okresowych dla części pracowników administracyjno-biurowych

Samodzielne pełnienie zadań służby bhp przez pracodawcę

 

Zmiany wynikające z przepisów o związkach zawodowych

 

Pracownicze plany kapitałowe

 

Dane pobierane od kandydata i pracownika – zmiany wynikające z ustawy wdrażającej RODO

Pozyskiwanie danych w zakresie kwalifikacji i przebiegu zatrudnienia
Kiedy potrzeba zgody na dodatkowe dane kandydata?
Dane, których można żądać od pracownika
Podstawa dla przetwarzania danych szczegółowych
Dodatkowe oświadczenia na szczególne dane

 

Zmiany w zakresie badań profilaktycznych

Przedstawienie orzeczenia na żądanie pracodawcy
Obowiązek przechowywania orzeczeń i skierowań
Konieczność zwrotu niewykorzystanej dokumentacji

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

 

DZIAŁ PIERWSZY. Przepisy ogólne

Rozdział I. Przepisy wstępne

Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy

Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu

Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy

Rozdział III. (uchylony)

DZIAŁ DRUGI. Stosunek pracy

Rozdział I. Przepisy ogólne

Rozdział II. Umowa o pracę

Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę

Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę

Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę

Rozdział IIa. (uchylony)

Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy

Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę

Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania

Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru

Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania

Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę

DZIAŁ TRZECI. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą

Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę

Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę

Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy

Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna

Rozdział IV. Odprawa pośmiertna

DZIAŁ CZWARTY. Obowiązki pracodawcy i pracownika

Rozdział I. Obowiązki pracodawcy

Rozdział II. Obowiązki pracownika

Rozdział IIa. Zakaz konkurencji

Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników

Rozdział IV. Regulamin pracy

Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia

Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników

DZIAŁ PIĄTY. Odpowiedzialność materialna pracowników

Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

DZIAŁ SZÓSTY. Czas pracy

Rozdział I. Przepisy ogólne

Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy

Rozdział III. Okresy odpoczynku

Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy

Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych

Rozdział VI. Praca w porze nocnej

Rozdział VII. Praca w niedziele i święta

DZIAŁ SIÓDMY. Urlopy pracownicze

Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe

Rozdział II. Urlopy bezpłatne

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych

Rozdział I. Przepisy ogólne

Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego

Rozdział III. Dokształcanie

Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe

Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia

Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe

Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe

DZIAŁ DZIESIĄTY. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy

Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika

Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy

Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne

Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia

Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia

Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Rozdział VIII. Szkolenie

Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi

Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy

DZIAŁ JEDENASTY. Układy zbiorowe pracy

Rozdział I. Przepisy ogólne

Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy

Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy

DZIAŁ DWUNASTY. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

Rozdział I. Przepisy ogólne

Rozdział II. Postępowanie pojednawcze

Rozdział III. Sądy pracy

DZIAŁ TRZYNASTY. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Rozdział II (uchylony)

DZIAŁ CZTERNASTY. Przedawnienie roszczeń

DZIAŁ CZTERNASTYA. (uchylony)

DZIAŁ PIĘTNASTY. Przepisy końcowe