FabrykaWiedzy.com
Kodeks pracy 2017, ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian - stan prawny na 1 czerwca 2017 (E-book)
Kodeks pracy 2017, ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian - stan prawny na 1 czerwca 2017 (E-book)

Kodeks pracy 2017, ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian - stan prawny na 1 czerwca 2017 (E-book)

W e-booku czytelnik znajdzie ujednolicony tekst ustawy Kodeksu pracy na 2017 r. (wraz z komentarzem do ostatnich nowelizacji) oraz treść ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z uwzględnieniem przepisów wprowadzających od 1 stycznia 2017 r. minimalną stawkę wynagrodzenia dla zleceniobiorców.

69,00 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Przeczytaj fragment
Dodaj do koszyka

Szczegóły

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy Kodeks pracy oraz przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzanych od 1 stycznia 2017 r. Całość uzupełniona została o praktyczny komentarz do nowelizacji KP, w zakresie dotyczącym m.in.: obowiązku tworzenia zakładowych regulaminów pracy i wynagradzania, wydawania świadectw pracy, a także obowiązujących terminów na odwołanie do sądu pracy. Podmioty zatrudniające zleceniobiorców znajdą w niej również omówienie zmian dotyczących – wprowadzanej z początkiem 2017 r. – minimalnej stawki godzinowej. 

Spis treci

Kodeks pracy
Komentarz do zmian 
Obowiązek ustalenia regulaminu pracy i wynagrodzenia 
Regulamin wynagradzania i regulamin pracy – obowiązkowy od 50 pracowników 
Brak przepisów przejściowych 
Podwyższenie progu – także przy tworzeniu ZFŚS 
Modyfikacja zasad wydawania świadectw pracy 
Od 2017 roku – prawo, a nie obowiązek wydania świadectwa 
Przepis przejściowy – świadectwo za dotychczasowe umowy terminowe 
Strony zawierają kolejną umowę – można wstrzymać się z wydaniem świadectwa 
Nowy wzór świadectwa pracy 
Dłuższe terminy na odwołanie do sądu pracy 
Przedłużenie umowy z pracownicą w ciąży a limity umów terminowych 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) 
Dział I. Przepisy ogólne
Rozdział I. Przepisy wstępne 
Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy
Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu 
Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy 
Rozdział III. (Skreślony) 
Dział II. Stosunek pracy 
Rozdział I. Przepisy ogólne 
Rozdział II. Umowa o pracę 
Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę
Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę
Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 
Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 
Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia 
Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę
Rozdział IIa. (uchylony) 
Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy 
Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę
Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania 
Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru 
Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania 
Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę 
Dział III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 
Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą 
Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę 
Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę 
Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy 
Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna 
Rozdział IV. Odprawa pośmiertna
Dział IV. Obowiązki pracodawcy i pracownika 
Rozdział I. Obowiązki pracodawcy 
Rozdział II. Obowiązki pracownika 
Rozdział IIa. Zakaz konkurencji 
Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników 
Rozdział IV. Regulamin pracy 
Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia 
Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników 
Dział V. Odpowiedzialność materialna pracowników 
Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy 
Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
Dział VI. Czas pracy 
Rozdział I. Przepisy ogólne 
Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy 
Rozdział III. Okresy odpoczynku 
Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy 
Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych 
Rozdział VI. Praca w porze nocnej 
Rozdział VII. Praca w niedziele i święta 
Dział VII. Urlopy pracownicze 
Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe
Rozdział II. Urlopy bezpłatne 
Dział VIII. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 
Dział IX. Zatrudnianie młodocianych
Rozdział I. Przepisy ogólne 
Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego 
Rozdział III. Dokształcanie
Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe 
Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia 
Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe
Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe
Dział X. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy 
Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika 
Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne 
Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia 
Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia 
Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 
Rozdział VIII. Szkolenie 
Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze 
Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy 
Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi 
Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy 
Dział XI. Układy zbiorowe pracy
Rozdział I. Przepisy ogólne 
Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy 
Dział XII. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy 
Rozdział I. Przepisy ogólne 
Rozdział II. Postępowanie pojednawcze 
Rozdział III. Sądy pracy 
Dział XIII. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika 
Rozdział II. (uchylony) 
Dział XIV. Przedawnienie roszczeń 
Dział XIV a. (uchylony) 
Dział XV. Przepisy końcowe
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
Komentarz do zmian 
Minimalna stawka wynagrodzenia dla zleceniobiorców 
Umowy o dzieło, prowizyjne i kilka innych – wyłączone 
Umowa o pracę osobno, zlecenie – osobno 
Stawka godzinowa – corocznie waloryzowana 
Wynagrodzenie – chronione i płatne raz w miesiącu 
Nowy obowiązek: ewidencjonowanie godzin pracy 
Na piśmie przed rozpoczęciem zadań 
Okres przechowywania dokumentacji 
PIP z nowymi uprawnieniami 
Do umów sprzed 1 stycznia 2017 r. też stosuje się nowe zasady 
Inne zmiany 
Dodatek nocny – wyłączony z minimalnego wynagrodzenia 
Wynagrodzenie w pierwszym roku pracy 
Ustawa z dnia 12 października 2002 r. o minimalnym wynagrodeniu za pracę (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 847)

Informacje dodatkowe

TytułKodeks pracy 2017, ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian - stan prawny na 1 czerwca 2017 (E-book)
Symbol3OB0180
ISBN978-83-269-6538-8
Data wydania07-09-2017
Opis hasłowykodeks pracy 2017, ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 2017, wynagrodzenie minimalne, minimalna stawka godzinowa, umowa zlecenia
Korzyści dla Ciebie

Dzięki publikacji m.in.:

  • poznasz praktyczne konsekwencje zmian wprowadznych do Kodeksu pracy z dniem 1 stycznia 2017 r.,
  • dowiesz się, jakie zmiany przynosi nowelizacja przepisów w zakresie minimalnej stawki godzinowej.
Liczba stron156
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaAgnieszka Konopacka-Kuramochi
AutorPraca zbiorowa
KategoriaPrawo pracy
69,00 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel