FabrykaWiedzy.com
Katalog 65 odpadów. Wydanie II
Nowość
Katalog 65 odpadów. Wydanie II

Katalog 65 odpadów. Wydanie II

Prowadzenie działalności gospodarczej przyczynia się do wytwarzania określonego rodzaju odpadów, co wiąże się z koniecznością poprawnej klasyfikacji odpadów, ich magazynowania zgodnego z przepisami oraz dalszego zagospodarowania. W celu ułatwienia prawidłowej klasyfikacji, magazynowania i zagospodarowania odpadów powstających w firmie, opracowaliśmy płytę CD, „Katalog 65 odpadów”.

49,00 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

Prowadzenie działalności gospodarczej przyczynia się do wytwarzania określonego rodzaju odpadów, co wiąże się z koniecznością poprawnej klasyfikacji odpadów, ich magazynowania zgodnego z przepisami oraz dalszego zagospodarowania. Właściwe prowadzenie gospodarki odpadowej w firmie może przyczynić się do zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz uniknięcia kar w przypadku kontroli ze strony organów ochrony środowiska.W celu ułatwienia prawidłowej klasyfikacji, magazynowania i zagospodarowania odpadów powstających w firmie, opracowaliśmy płytę CD, „Katalog 65 odpadów”, którą mamy przyjemność przekazać w Państwa ręce.Każda z kart odpadów posiada kod odpadu oraz jego nazwę. Dodatkowo scharakteryzowany jest skład chemiczny danego odpadu i opis uszczegóławiający, kiedy dany rodzaj odpadu jest wytwarzany. W kartach zawarto również informacje na temat sposobu minimalizowania ilości wytwarzania danego rodzaju odpadu oraz jego magazynowania wraz ze wskazaniem dodatkowych wymagań, jeżeli zostały określone dla danego odpadu.Informujemy również, w jaki sposób zagospodarować, zgodnie z prawem, dany rodzaj odpadu, czy można go przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami albo też poddać go przetwarzaniu poza instalacjami. W ostatniej części każdej karty zawarte zostały informacje na temat najczęściej popełnianych błędów przy klasyfikacji odpadów, co dodatkowo powinno ułatwić Państwu poprawne sklasyfikowanie danego rodzaju odpadu.

Spis treci

 • 01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
 • 01 04 09 Odpadowe piaski i iły
 • 02 01 04 Odpady z tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań
 • 02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
 • 02 03 82 Odpady tytoniowe
 • 02 05 80 Odpadowa serwatka
 • 02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
 • 2 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów
 • 03 01 01 Odpady kory i korka
 • 03 01 05 Trociny wióry ścinki drewno płyta wiórowa i fornir
 • 03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
 • 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych
 • 08 01 11 Odpady farb i lakierow zawierających rozpuszczalniki organiczne
 • 08 01 12 Odpady farb i lakierow inne niż wymienione w 08 01 11
 • 08 01 13 Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
 • 08 01 15 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
 • 08 01 20 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
 • 08 01 21 Zmywacz farb lub lakierów
 • 08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
 • 08 04 09 Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
 • 10 01 01 Żużle popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
 • 12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
 • 12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
 • 12 01 08 Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce
 • 12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
 • 13 01 09 Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
 • 13 01 10 Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
 • 13 02 04 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
 • 13 02 07 Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
 • 13 02 08 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
 • 13 05 01 Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
 • 13 05 02 Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
 • 13 05 06 Olej z odwadniania olejów w separatorach
 • 13 05 07 Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
 • 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
 • 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
 • 15 01 03 Opakowania z drewna
 • 15 01 04 Opakowania z metali
 • 15 01 10 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
 • 15 02 02 Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym i filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
 • 16 01 03 Zużyte opony
 • 16 01 07 Filtry olejowe
 • 16 01 17 Metale żelazne
 • 16 01 18 Metale nieżelazne
 • 16 01 19 Tworzywa sztuczne
 • 16 01 20 Szkło
 • 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
 • 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione
 • 16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
 • 16 06 01 Baterie i akumulatory ołowiowe
 • 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem kodu 16 06 03)
 • 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 • 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
 • 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
 • 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
 • 17 02 01 Drewno
 • 17 04 05 Żelazo i stal
 • 17 05 03 Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
 • 19 12 01 Papier i tektura
 • 19 12 02 Metale żelazne
 • 19 12 03 Metale nieżelazne
 • 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)
 • 19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)
 • 20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
 • 17 02 03 Tworzywa sztuczne

Informacje dodatkowe

TytułKatalog 65 odpadów. Wydanie II
SymbolUOU0042
Data wydania04-07-2018
ISBN978-83-269-7580-6
Opis hasłowyKarta odpadu, kod odpadu, rodzaj odpadu, klasyfikacja odpadów
Korzyści dla Ciebie
 • Zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, 
 • uniknięcie kar w przypadku kontroli, 
 • ułatwienie prawidłowej klasyfikacji odpadów, 
 • przestrzeganie zasad magazynowania i zagospodarowania odpadów powstających w firmie
Grupa docelowaspecjalista ds. ochrony środowiska
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaMariusz Miętusiewicz
AutorKarolina Szewczyk-Cieślik
KategoriaKsiążki
49,00 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel