Karta Nauczyciela. Komentarz praktyczny - stan prawny Wrzesień 2018

219,00 zł

W publikacji znajdziemy praktyczne rozwiązania dotyczące zatrudniania, zwalniania, oceny pracy, awansu zawodowego, płac i urlopów nauczycieli. Szczególny nacisk położono na zmiany, które weszły w życie 1 września 2018 r. Autorzy przedstawiają też nowości, nad którymi trwają prace legislacyjne. 

Dostępność: W magazynie Realizacja: 48h od daty wydania + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

„Karta Nauczyciela. Komentarz praktyczny” to kompleksowe omówienie najważniejszej ustawy dotyczącej oświatowego prawa pracy. Znajdziemy w niej praktyczne wskazówki dotyczące m.in. zatrudniania i zwalniania nauczycieli, oceny pracy, awansu zawodowego, wynagrodzeń i urlopów. W trzecim wydaniu położono nacisk na zmiany w ustawie, które dotyczą awansu zawodowego, oceny pracy nauczycieli i czasu pracy specjalistów, które weszły w życie 1 września 2018 r., a także nawiązuje do planowanych kolejnych nowelizacji.

Więcej informacji
Nazwa produktu Karta Nauczyciela. Komentarz praktyczny - stan prawny Wrzesień 2018
ISBN 978-83-269-7762-6
Data wydania 20 wrz 2018
Symbol UOO0157
Opis hasłowy Karta Nauczyciela, Nowa Karta Nauczyciela, komentarz
Korzyści dla Ciebie

Praktyczne i kompleksowe omówienie rozwiązań, które powinny być stosowane w codzienności szkolnej; Przystępny język i praktyczne interpretacje przepisów; Bogaty zasób orzecznictwa sądowego; Aktualny stan prawny – szczególny nacisk położony na zmiany w Karcie Nauczyciela, które weszły w życie 1 września 2018 r.

Grupa docelowa Dyrektorzy szkół, pracownicy dział i kadr w oświacie i w jednostkach samorządu terytorialnego, prawnicy zajmujący się prawem oświatowym
Format A5
Liczba stron 652
Oprawa twarda
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Paulina Stanek
Autor Dariusz Dwojewski, Michał Kowalski, Patryk Kuzior

Wstęp
Rozdział 1. Postanowienia wstępne
Art. 1. (Zakres stosowania ustawy)
Art. 2. (Wyłączenia podmiotowe)
Art. 3. (Definicje ustawowe)
Art. 4. (Współdziałanie ze związkami zawodowymi)
Rozdział 2. Obowiązki nauczycieli
Art. 6. (Obowiązki pracownicze nauczycieli)
Art. 6a. (Ocena pracy)
Art. 7. (Obowiązki dyrektora szkoły)
Art. 8. (Nadzór pedagogiczny – odesłanie)
Rozdział 3. Wymagania kwalifikacyjne
Art. 9. (Warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela)
Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli
Art. 9a. (Stopnie awansu zawodowego)
Art. 9b. (Ogólne przesłanki uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego)
Art. 9c. (Staż)
Art. 9d. (Rozpoczęcie i przerwy w stażu)
Art. 9e. (Awans zawodowy niektórych grup)
Art. 9f. (Zmiana miejsca zatrudnienia a staż)
Art. 9g. (Postępowanie administracyjne)
Art. 9h. (Nadzór nad postępowaniem)
Art. 9i. (Profesor oświaty)
Rozdział 4. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy
Art. 10 (Nawiązanie nauczycielskiego stosunku pracy)
Art. 10a. (Zatrudnianie nauczycieli w nie samorządowych publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)
Art. 11. (Formy zatrudnienia)
Art. 11a. (Legitymacja służbowa)
Art. 12. (Nauczyciele a funkcjonariusze państwowi)
Art. 13. (Moment nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania)
Art. 14. (Treść aktu mianowania i umowy o pracę)
Art. 15. (Ślubowanie)
Art. 16. (Wygaśnięcie stosunku pracy przed rozpoczęciem pracy)
Art. 17. (Powierzanie stanowisk kierowniczych)
Art. 18. (Przeniesienie służbowe)
Art. 20. (Rozwiązanie nauczycielskiego stosunku pracy z powodu braku możliwości dalszego zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć)
Art. 21. (Zwrot kosztów przeniesienia)
Art. 22. (Uzupełnienie etatu i ograniczenie zatrudnienia)
Art. 23. (Rozwiązanie stosunku pracy w sytuacjach szczególnych)
Art. 26. (Wygaśnięcie stosunku pracy)
Art. 27. (Rozwiązanie nauczycielskiej umowy o pracę)
Art. 28. (Odprawy w sytuacjach szczególnych)
Rozdział 5. Warunki pracy i wynagrodzenie
Art. 29. (Warunki realizacji zadań szkoły)
Art. 30. (Wynagrodzenie nauczycieli)
Art. 30a. (Jednorazowy dodatek uzupełniający)
Art. 30b. (Kontrola RIO)
Art. 31. (Gratyfikacja pieniężna)
Art. 32. (Wynagrodzenia w służbie cywilnej)
Art. 33. (Dodatek za wysługę lat)
Art. 34. (Dodatek za warunki pracy)
Art. 35. (Godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw)
Art. 35a. (Realizacja zajęć w ramach projektów unijnych)
Art. 36. (Układy zbiorowe)
Art. 38. (Nabycie prawa do wynagrodzenia)
Art. 39. (Zmiana wysokości wynagrodzenia)
Art. 40. (Wygaśnięcie prawa do wynagrodzenia)
Art. 42. (Czas pracy nauczyciela)
Art. 42a. (Obniżenie pensum)
Art. 42b. (Praca w porze nocnej)
Art. 42c. (Wymiar tygodnia pracy)
Rozdział 6. Nagrody i odznaczenia
Art. 47. (Nagroda jubileuszowa)
Art. 48. (Dodatkowe wynagrodzenie roczne)
Art. 49. (Fundusz nagród)
Art. 51. (Medal Komisji Edukacji Narodowej)
Rozdział 7. Uprawnienia socjalne i urlopy
Art. 53. (Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
Art. 54. (Uprawnienia związane z miejscem zatrudnienia)
Art. 60. (Zachowanie uprawnień)
Art. 61. (Zasiłek na zagospodarowanie)
Art. 63. (Ochrona nauczyciela)
Art. 64. (Urlop wypoczynkowy)
Art. 65. (Terminy nabycia urlopu wypoczynkowego w szkołach feryjnych)
Art. 66. (Urlop uzupełniający i ekwiwalent urlopowy)
Art. 66a. (Urlop zaległy w placówkach nieferyjnych)
Art. 67. (Wynagrodzenie urlopowe)
Art. 67a. (Rozpoczęcie i zakończenie urlopu wychowawczego)
Art. 67b. (Rezygnacja z urlopu wychowawczego)
Art. 67c. (Urlop wypoczynkowy a wychowawczy)
Art. 67d. (Obniżka wymiaru zajęć zamiast urlopu wychowawczego)
Art. 67e. (Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem)
Art. 68. (Inne urlopy)
Art. 69. (Przerwa w pracy)
Art. 70. (Dodatkowy urlop bezpłatny)
Rozdział 7a. Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
Art. 70a. (Finansowanie doskonalenia zawodowego)
Art. 70b. (Doskonalenie zawodowe za granicą)
Rozdział 8. Ochrona zdrowia
Art. 72. (Pomoc zdrowotna)
Art. 73. (Urlop dla poratowania zdrowia)
Rozdział 9. Dzień Edukacji Narodowej
Art. 74. (Dzień Edukacji Narodowej)
Rozdział 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna
Art. 75. (Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa nauczycieli)
Art. 76. (Kary dyscyplinarne)
Art. 77. (Komisje dyscyplinarne)
Art. 78. (Członkowie komisji dyscyplinarnych)
Art. 79. (Odwołanie członka komisji dyscyplinarnej)
Art. 80. (Przewodniczący komisji)
Art. 81. (Składy orzekające)
Art. 82. (Wyłączenie członka komisji)
Art. 83. (Rzecznik dyscyplinarny)
Art. 84. (Wyłączenie rzecznika dyscyplinarnego)
Art. 85. (Postępowanie wyjaśniające)
Art. 85a. (Niezawisłość komisji)
Art. 85b. (Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego)
Art. 85c. (Obwiniony)
Art. 85d. (Obrońca)
Art. 85e. (Jawność rozprawy)
Art. 85f. (Zawieszenie postępowania)
Art. 85g. (Dowody)
Art. 85h. (Niepełnoletni świadek)
Art. 85i. (Odesłanie do Kodeksu postępowania karnego)
Art. 85j. (Ocena dowodów)
Art. 85k. (Środki odwoławcze)
Art. 85l. (Rozstrzygnięcia w II instancji)
Art. 85m. (Odwołanie do sądu pracy)
Art. 85n. (Wznowienie postępowania)
Art. 85o. (Przedawnienie dyscyplinarne)
Art. 85p. (Wynagrodzenia komisji)
Art. 85q. (Zwrot kosztów)
Art. 85r. (Koszty postępowania)
Art. 85s. (Zatarcie skazania)
Art. 85t. (Zawieszenie w pełnieniu obowiązków)
Art. 85u. (Wynagrodzenie w okresie zawieszenia)
Art. 85v. (Akty wykonawcze)
Art. 85w. (Centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych)
Art. 85x. (Dane w rejestrze)
Art. 85y. (Wniosek o informację z rejestru)
Art. 85z. (Wpisy w rejestrze)
Art. 86. (Ogólne uprawnienia emerytalne)
Art. 87. (Odprawa emerytalna)
Rozdział 11. Uprawnienia emerytalne
Art. 88. (Emerytura bez względu na wiek)
Art. 90. (Dodatek do emerytury)
Rozdział 11a. Przepisy szczególne
Art. 91a. (Ograniczony zakres stosowania ustawy)
Art. 91b. (Ograniczony zakres stosowania ustawy – cd.)
Art. 91c. (Odesłanie do Kodeksu pracy)
Art. 91d. (Kompetencje organu prowadzącego)
Rozdział 12. Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 94. (Zachowanie kwalifikacji)
Art. 96. (Ciągłość formy zatrudnienia)
Art. 99. (Zachowanie uprawnień branżowych)
Art. 100. (Wsteczne stosowanie)
Art. 101. (Derogacja)
Art. 102. (Wejście w życie ustawy)
Rozdział 13. Wykaz aktów prawnych powołanych w publikacji