FabrykaWiedzy.com
Karta Nauczyciela komentarz praktyczny - stan prawny: styczeń 2017
Promocja
-55%
Karta Nauczyciela komentarz praktyczny - stan prawny: styczeń 2017

Karta Nauczyciela komentarz praktyczny - stan prawny: styczeń 2017

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy Karta Nauczyciela. Zawiera wskazówki interpretacyjne, w tym orzecznictwo sądowe. Prezentuje także praktyczne rozwiązania, z jakich mogą skorzystać dyrektorzy szkół, ale także nauczyciele i organy prowadzące - dotyczące m.in. awansu zawodowego, zatrudniania i zwalniania nauczycieli, wynagrodzeń, urlopów oraz postępowania dyscyplinarnego.

 

 


Normalna cena: 219,00 zł

Cena promocyjna: 99,00 zł


brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Szczegóły

Interpretacja przepisów Karty Nauczyciela nastręczała i nadal nastręcza wielu problemów praktycznych z uwagi na niejasność niektórych regulacji i konieczność odpowiedniego stosowania Kodeksu pracy. Pomoże w tym publikacja, zawierająca wnikliwą interpretację przepisów Karty Nauczyciela, która służyć ma praktycznemu zastosowaniu w szkolnej codzienności. Nasza publikacja skierowana jest przede wszystkim do kadry kierowniczej oświaty i przedstawicieli organów prowadzących i zawiera wiele istotnych rozwiązań przydatnych z punktu widzenia pracodawcy. Ważne informacje odnośnie swych praw i obowiązków znajdą w niej również nauczyciele. Publikacja okaże się wartościowa także dla prawników, którzy na co dzień nie mają styczności z oświatowym prawem pracy.

Spis treci

SPIS TREŚCI
Wstęp 
Rozdział 1. Postanowienia wstępne 
Art. 1. Zakres stosowania ustawy
Art. 2. Wyłączenia podmiotowe
Art. 3. Definicje ustawowe
Art. 4. Współdziałanie ze związkami zawodowymi
Rozdział 2. Obowiązki nauczycieli 
Art. 6. Obowiązki pracownicze nauczycieli 
Art. 6a. Ocena pracy 
Art. 7. Obowiązki dyrektora szkoły 
Art. 8. Nadzór pedagogiczny – odesłanie 
Rozdział 3. Wymagania kwalifikacyjne 
Art. 9. Warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela 
Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli 
Art. 9a. Stopnie awansu zawodowego 
Art. 9b. Ogólne przesłanki uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego 
Art. 9c. Staż
Art. 9d. Rozpoczęcie i przerwy w stażu 
Art. 9e. Awans zawodowy niektórych grup 
Art. 9f. Zmiana miejsca zatrudnienia a staż 
Art. 9g. Postępowanie administracyjne 
Art. 9h. Nadzór nad postępowaniem 
Art. 9i. Profesor oświaty 
Rozdział 4. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy 
Art. 10 Nawiązanie nauczycielskiego stosunku pracy 
Art. 11. Formy zatrudnienia 
Art. 11a. Legitymacja służbowa 
Art. 12. Nauczyciele a funkcjonariusze państwowi 
Art. 13. Moment nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania 
Art. 14. Treść aktu mianowania i umowy o pracę 
Art. 15. Ślubowanie
Art. 16. Wygaśnięcie stosunku pracy przed rozpoczęciem pracy
Art. 17. Powierzanie stanowisk kierowniczych
Art. 18. Przeniesienie służbowe
Art. 19. Przeniesienie przymusowe
Art. 20. Rozwiązanie nauczycielskiego stosunku pracy z powodu braku możliwości dalszego zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć 
Art. 21. Zwrot kosztów przeniesienia 
Art. 22. Uzupełnienie etatu i ograniczenie zatrudnienia 
Art. 23. Rozwiązanie stosunku pracy w sytuacjach szczególnych 
Art. 26. Wygaśnięcie stosunku pracy
Art. 27. Rozwiązanie nauczycielskiej umowy o pracę 
Art. 28. Odprawy w sytuacjach szczególnych
Rozdział 5. Warunki pracy i wynagrodzenie
Art. 29. Warunki realizacji zadań szkoły
Art. 30. Wynagrodzenie nauczycieli) 
Art. 30a. Jednorazowy dodatek uzupełniający
Art. 30b. Kontrola RIO
Art. 31. Gratyfikacja pieniężna
Art. 32. Wynagrodzenia w służbie cywilnej
Art. 33. Dodatek za wysługę lat
Art. 34. Dodatek za warunki pracy
Art. 35. Godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
Art. 35a. Realizacja zajęć w ramach projektów unijnych
Art. 36. Układy zbiorowe
Art. 38. Nabycie prawa do wynagrodzenia
Art. 39. Zmiana wysokości wynagrodzenia
Art. 40. Wygaśnięcie prawa do wynagrodzenia
Art. 42. Czas pracy nauczyciela
Art. 42a. Obniżenie pensum
Art. 42b. Praca w porze nocnej
Art. 42c. Wymiar tygodnia pracy
Rozdział 6. Nagrody i odznaczenia 
Art. 47. Nagroda jubileuszowa
Art. 48. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Art. 49. Fundusz nagród)
Art. 51. Medal Komisji Edukacji Narodowej
Rozdział 7. Uprawnienia socjalne i urlopy
Art. 53. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Art. 54. Uprawnienia związane z miejscem zatrudnienia
Art. 56. Grunt szkolny
Art. 58. Gwarancje mieszkaniowe
Art. 60. Zachowanie uprawnień
Art. 61. Zasiłek na zagospodarowanie
Art. 63. Ochrona nauczyciela
Art. 64. Urlop wypoczynkowy
Art. 65. Terminy nabycia urlopu wypoczynkowego w szkołach feryjnych
Art. 66. Urlop uzupełniający i ekwiwalent urlopowy
Art. 67. Wynagrodzenie urlopowe
Art. 67a. Rozpoczęcie i zakończenie urlopu wychowawczego
Art. 67b. Rezygnacja z urlopu wychowawczego
Art. 67c. Urlop wypoczynkowy a wychowawczy
Art. 68. Inne urlopy
Art. 69. Przerwa w pracy
Art. 70. Dodatkowy urlop bezpłatny
Rozdział 7a. Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
Art. 70a. Finansowanie doskonalenia zawodowego
Rozdział 8. Ochrona zdrowia 
Art. 72. Pomoc zdrowotna
Art. 73. Urlop dla poratowania zdrowia
Rozdział 9. Dzień Edukacji Narodowej 
Art. 74. Dzień Edukacji Narodowej
Rozdział 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna .
Art. 75. Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa nauczycieli
Art. 76. Kary dyscyplinarne
Art. 77. Komisje dyscyplinarne
Art. 78. Członkowie komisji dyscyplinarnych
Art. 79. Odwołanie członka komisji dyscyplinarnej
Art. 80. Przewodniczący komisji
Art. 81. Składy orzekające
Art. 82. Wyłączenie członka komisji
Art. 83. Rzecznik dyscyplinarny
Art. 84. Wyłączenie rzecznika dyscyplinarnego
Art. 85. Postępowanie wyjaśniające
Art. 85a. Niezawisłość komisji
Art. 85b. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego
Art. 85c. Obwiniony
Art. 85d. Obrońca
Art. 85e. Jawność rozprawy
Art. 85f. Zawieszenie postępowania
Art. 85g. Dowody
Art. 85h. Niepełnoletni świadek
Art. 85i. Odesłanie do Kodeksu postępowania karnego
Art. 85j. Ocena dowodów
Art. 85k. Środki odwoławcze
Art. 85l. Rozstrzygnięcia w II instancji
Art. 85m. Odwołanie do sądu pracy
Art. 85n. Wznowienie postępowania
Art. 85o. Przedawnienie dyscyplinarne
Art. 85p. Wynagrodzenia komisji
Art. 85q. Zwrot kosztów
Art. 85r. Koszty postępowania
Art. 85s. Zatarcie skazania
Art. 85t. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków
Art. 85u. Wynagrodzenie w okresie zawieszenia
Art. 85v. Akty wykonawcze
Art. 85w. Centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych
Art. 85x. Dane w rejestrze
W art. 85x KN uchylenie pkt 1 i zmiana w pkt 2 
Art. 85y. Wniosek o informację z rejestru
Art. 85z. Wpisy w rejestrze
Art. 86. Ogólne uprawnienia emerytalne
Art. 87. Odprawa emerytalna
Rozdział 11. Uprawnienia emerytalne 
Art. 88. Emerytura bez względu na wiek
Art. 90. Dodatek do emerytury
Rozdział 11a. Przepisy szczególne 
Art. 91a. Ograniczony zakres stosowania ustawy
Art. 91b. Ograniczony zakres stosowania ustawy – cd.
Art. 91c. Odesłanie do Kodeksu pracy
Art. 91d. Kompetencje organu prowadzącego
Rozdział 12. Przepisy przejściowe i końcowe 
Art. 94. Zachowanie kwalifikacji
Art. 96. Ciągłość formy zatrudnienia
Art. 99. Zachowanie uprawnień branżowych
Art. 100. Wsteczne stosowanie
Art. 101. Derogacja
Art. 102. Wejście w życie ustawy
Wykaz aktów prawnych powołanych w publikacji 

Informacje dodatkowe

TytułKarta Nauczyciela komentarz praktyczny - stan prawny: styczeń 2017
ISBN978-83-269-5889-2
Data wydania31-01-2017
SymbolUOO0093
Opis hasłowykarta nauczyciela, komentarz, pragmatyka, nauczyciel, ustawa
Korzyści dla Ciebie

Z książki dowiesz się:

  • jak interpretować poszczególne przepisy Karty Nauczyciela,
  • jakie poglądy na temat stosowania przepisów Karty Nauczyciela prezentowane są w orzecznictwie,
  • jakie rozwiązania stosować w związku z zatrudnianiem i zwalnianiem nauczycieli, a także zmianą warunków ich pracy,
  • jak przebiega procedura awansu zawodowego,
  • jak obliczać i wypłacać wynagrodzenie i inne świadczenia dla nauczycieli,
  • jakich urlopów udziela się nauczycielom,
  • jak przebiega postępowanie dyscyplinarne nauczycieli.
Grupa docelowaksięgowa, kadrowa, dyrektor, wicedyrektor
FormatB5
Liczba stron588
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaPaulina Krzyżanowska
AutorDariusz Dwojewski, Michał Kowalski, Patryk Kuzior
KategoriaOświata

Normalna cena: 219,00 zł

Cena promocyjna: 99,00 zł


brutto

Reklama
pixel