Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2018

69,90 zł

Niniejsza publikacja kładzie nacisk na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowo - płacowych w samorządach Stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla pracowników kadr, ale dla wszystkich zatrudnionych w jednostkach samorządowych.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Specyfika stosunku pracy samorządowców jest głównym tematem niniejszej publikacji. Obok zwięzłego omówienia najbardziej istotnych zagadnień prawnych związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników samorządowych ,w kontekście zmian przepisów, najważniejszą jej część stanowią propozycje rozwiązań najczęściej spotykanych problemów, z jakimi borykają się kadrowcy w jednostkach samorządowych.
Przyjęto dla niej praktyczną formułę pytań i odpowiedzi, mających charakter kazusów, opracowanych na kanwie rzeczywistych porad i zapytań, kierowanych do Autora za pośrednictwem internetu i na różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach. Wiele miejsca w odpowiedziach zajmuje orzecznictwo sądowe, zwłaszcza Sądu Najwyższego, wskazujące zasadnicze kierunki wykładni obowiązujących przepisów prawa oraz niekiedy zawierające sugestie rozwiązania praktycznych problemów.

Więcej informacji
Nazwa produktu Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2018
ISBN 978-83-269-6938-6
Data wydania 30.11.2017
Symbol UOB0199
Opis hasłowy Kadry i płace w jednostkach samorządowych
Korzyści dla Ciebie

Z książki każdy czytelnik dowie się:


1.Na podstawie jakich umów są zatrudniani pracownicy samorządowi?

2. Jakich zasad należy przestrzegać przy zawieraniu umów z pracownikiem samorządowym po zmianach?

3. Czy z pracownikiem samorządowym można zarzeć umowę na okres próbny?

4.Kto wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta?

5.Jakie składniki wynagradzania przysługują samorządowcom?

6.W jakich okolicznościach pracownikom samorządowym przysługuje trzynastka w wysokości proporcjonalnej?

7.Jakie są zasady zatrudniania pracowników samorządowych, czy każdy musi przejść służbę przygotowawczą i zdać egzamin?

8. Kiedy i na jakiej podstawie można rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem samorządowym?

 

Strona produktowa N/D
Grupa docelowa kadrowa, specjalista ds. personlanych, specjalista ds. płac
Format B5
Liczba stron 164
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Konopacka-Kuramochi
Autor Michał Culepa

Wstęp
Rozdział 1. Pracodawcy i pracownicy samorządowi
Podmioty zatrudniające
Zatrudnianie skarbnika gminy
Stosunek pracy wójta
Zatrudnianie członków zarządu powiatu
Prywatny samochód do celów służbowych
Stanowiska kierownicze i pracownicy wykonujący czynności z zakresu prawa pracy
Upoważnienie do dokonywania czynności
Powołanie na stanowisko skarbnika
Zatrudnianie kierowników jednostek organizacyjnych
Pracodawca dyrektora zarządu transportu miejskiego
Pracodawca dyrektora powiatowego urzędu pracy
Akta osobowe dyrektora szkoły
Decyzje pracownika ośrodka pomocy społecznej
Odwołanie kierownika jednostki organizacyjnej ze stanowiska
Stanowiska w samorządzie
Definicja urzędnika samorządowego
Dalsze zatrudnianie doradców i asystentów
Zakończenie zatrudniania doradców i asystentów
Rozdział 2. Podstawy nawiązania stosunku pracy
Urlop bezpłatny pracownika powołanego na stanowisko zastępcy burmistrza
Umowa o pracę na okres krótszy niż 6 miesięcy
Ile razy pracownik samorządowy składa ślubowanie
Kolejna umowa o pracę pracownika samorządu
Umowa o pracę po służbie przygotowawczej
Zawarcie umowy o pracę z osobą na stanowisku pomoc administracyjna
Druga umowa o pracę u tego samego pracodawcy
Zastępowanie długo chorującego pracownika
Przeniesienie do pracy w innej jednostce samorządowej
Zamiana stanowisk
Dwie umowy po 1/2 etatu
Druga umowa na czas określony
Maksymalny okres drugiej umowy terminowej
Rozdział 3. Wymagania kwalifikacyjne
Podstawowe kwalifikacje dla wszystkich zatrudnionych
Wymagania kwalifikacyjne skarbnika gminy
Dowód na znajomość języka polskiego
Dokumenty w aktach osobowych pracownika
Zapytanie o niekaralność
Udokumentowanie niekaralności
Pojęcie wykonywania przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej
Zarzuty z Kodeksu karnego wobec pracownika samorządowego
Aresztowanie pracownika samorządowego
Nadzorowanie przejść dla pieszych
Rozdział 4. Nabór na stanowiska urzędnicze i służba przygotowawcza urzędników
Nabór konkursowy – procedury
Regulamin naboru w gminie
Przeniesienie na inne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie naboru na stanowisko sekretarza powiatu w trakcie zatrudnienia dotychczasowego sekretarza
Ujawnianie list kandydatów
Zdjęcie ogłoszenia o naborze
Podstawa odrzucenia ofert
Służba przygotowawcza i egzaminy
Pracownik na zastępstwo
Ponowne zatrudnienie urzędnika
Stanowisko pomocnicze i obsługi
Skierowanie pracownika do służby przygotowawczej
Po umowie na zastępstwo – umowa na czas określony
Forma zwolnienia pracownika ze służby przygotowawczej
Zwolnienie z egzaminu
Moment ślubowania
Zmiana treści stosunku pracy z pracownikiem samorządowym wyłonionym w drodze konkursu na stanowisko kierownika jednostki
Rozdział 5. Stosunek pracy w samorządzie – wybrane aspekty
Okresowe oceny kwalifikacyjne i ich konsekwencje
Oceny pracowników i ich kierowników
Ocena okresowa sekretarza powiatu
Ocena osoby zarządzającej
Regulamin ocen
Forma oceny okresowej urzędnika
Awans wewnętrzny i jego ograniczenia
Przeniesienie na inne stanowisko
Awans na stanowisko zastępcy kierownika ośrodka pomocy społecznej
Wykonywanie stosunku pracy
Powierzenie obowiązków urzędnika niższego szczebla pracownikowi samorządowemu wyższego szczebla
Powierzenie pracy innemu pracownikowi za zatrudnionego odchodzącego na emeryturę
Wysłuchanie pracownika przed zastosowaniem kary porządkowej
Zatrudnienie członka rodziny w jednostce samorządowej
Przeniesienia służbowe
Oddelegowanie urzędnika samorządowego
Przeniesienie na niższe stanowisko za zgodą pracownika
Przeniesienie głównej księgowej z ośrodka pomocy społecznej do urzędu gminy
Tryb przeniesienia służbowego
Ograniczenia działalności gospodarczej – zakaz wykonywania prac
zarobkowych naruszających zasadę bezstronności urzędniczej
Członek rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego
Prowadzenie działalności gospodarczej przez pracownika zakładu budżetowego gminy
Praca na takim samym stanowisku poza sferą publiczną
Biuro rachunkowe w ramach działalności gospodarczej
Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej
Dodatkowe zajęcie pracownika samorządowego na stanowisku urzędniczym
Czas pracy
Czas pracy w samorządowym domu opieki społecznej
Zmiana godzin pracy radcy prawnego
Praca w dniu wolnym
Zatrudnianie samotnej matki na pierwszą zmianę
Praca w nadgodzinach skarbnika gminy
Powierzenie obowiązków w komisjach rady gminy
Godziny nadliczbowe dyrektora jednostki samorządowej
Rozdział 6. Wynagradzanie pracowników samorządowych
Zasady ogólne – ustalanie wynagrodzenia zasadniczego
Data wejścia w życie aneksu do regulaminu wynagradzania
Godzinowe stawki wynagradzania
Kategorie zaszeregowania dla danego stanowiska w regulaminie wynagradzania
Identyczne wynagrodzenia niezależnie od stażu pracy
Ustalenie wyższej kategorii zaszeregowania
Wyższy poziom minimalnego wynagrodzenia zasadniczego
Dodatek stażowy
Podwyższenie dodatku za wieloletnią pracę
Urlop bezpłatny a staż pracy
Okres prowadzenia działalności gospodarczej a staż pracy
Inne dodatki płacowe
Czasowy dodatek specjalny
Sposób przyznawania dodatku specjalnego
Dodatek funkcyjny dla starszych mistrzów
Charakter dodatku specjalnego
Zwrot kosztów podróży
Dodatek specjalny w wynagrodzeniu za nadgodziny
Nagrody jubileuszowe
Dodatek specjalny przyznany z projektu UE
Zasady obliczania nagród jubileuszowych
Wysokość nagród w regulaminie wynagradzania
Okresy nieobecności pracownika zaliczane do stażu pracy
Podstawa przyznania nagrody jubileuszowej dyrektorowi biblioteki
Nagrody pieniężne
Nagroda za osiągnięcia w pracy
Odprawy emerytalno-rentowe
Wypłata odprawy w chwili zakończenia stosunku pracy
Wysokość odprawy przy zwiększonym dodatku funkcyjnym
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – „trzynastka”
Prawo do „trzynastki” pracownika przeniesionego
Brak prawa do „trzynastki” w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu
Wypłata „trzynastki”
Okres urlopu wypoczynkowego – traktowany jako okres przepracowany
Dodatkowe wynagrodzenie roczne u poprzedniego pracodawcy
Rozdział 7. Rozwiązanie stosunku pracy
Wypowiadanie umów
Zwolnienie długo chorującego pracownika
Prowadzenie działalności przez urzędnika a przyczyna zwolnienia
Odprawy z tytułu likwidacji jednostki organizacyjnej
Oświadczenie o wycofaniu wypowiedzenia
Skazanie pracownika prawomocnym wyrokiem sądu
Odprawa z tytułu rozwiązania umowy za porozumieniem stron
Podstawa wygaśnięcia stosunku pracy
Osiągnięcie wieku emerytalnego przyczyną wypowiedzenia
Sfałszowanie podpisu przez księgową
Rozwiązanie umowy z asystentem starosty
Rozwiązanie stosunku pracy dyrektorowi PCPR
Odprawa dla pracownika zwolnionego dyscyplinarnie