FabrykaWiedzy.com
Informator kadrowego 2018
Informator kadrowego 2018

Informator kadrowego 2018

82 tabele i zestawienia – wszystkie najważniejsze informacje kadrowe skondensowane w wygodnej formie. Ważne wskaźniki, listy kontrolne, zestwaienia, przypomnienia - związane z zatrudnianiem, zwalnianiem, obowiązkami pracodawcy, czasem pracy, urlopami, wynagrodzeniami, ochroną rodzicielstwa  i  kontrolami PIP

29,90 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

Publikacja „Informator kadrowego 2018” to tabele, zestawienia, schematy i wskazówki krok po kroku, które są prawdziwym dobrodziejstwem dla działu kadr. Wszystkie podstawowe informacje potrzebne w pracy specjalisty personalnego zebrane w wygodnej formie, ułatwiającej ich znalezienie i zastosowanie. Plus ich omówienie, wraz z uwagami, wskazówkami podstawami prawnymi, wyrokami sądowymi.
„Informator kadrowego 2018” to nie tylko wskaźniki. To prawdziwa kopalnia przydatnych informacji. Jeżeli na przykład pracodawca:
- nie wie, czy podana przyczyna wypowiedzenia jest „w porządku”,
- zastanawia się, jaki tryb zwolnienia wpisać w świadectwie pracy,
- nie jest pewien do której części akt osobowych wpiąć dany dokument
- chce sprawdzić czy w dobrej kolejności liczy urlop proporcjonalny niepełnoetatowca,
to „Informator kadrowego 2018” pozwoli znaleźć te informacje szybciej niż inna publikacja czy Internet.

 

Spis treci

SPIS TREŚCI
I. Zatrudnianie
• Rodzaje umów o pracę
• Termin nawiązania stosunku pracy
• Obowiązkowe elementy umowy o pracę
• Obowiązki informacyjne pracodawcy zatrudniającego pracownika
• Różnice między umową zlecenia a umową o pracę
• Dodatkowe umowy, które można zawrzeć z pracownikiem

II. Zwalnianie
• Okresy wypowiedzenia
• Skracanie lub wydłużanie okresów wypowiedzenia
• Tryb rozwiązania umowy o pracę
• Pracownicy chronieni przed wypowiedzeniem umowy o pracę lub wypowiedzeniem zmieniającym
• Wypowiedzenie umowy o pracę
• Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
• Poprawne sformułowanie przyczyny wypowiedzenia
• Zdarzenia uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (z orzecznictwa SN)
• Przesłanki uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika (z art. 53 Kodeksu pracy)
• Zwolnienie bez wypowiedzenia chorego pracownika – gdy minie okres ochronny z art. 53 kp
• Tryb i podstawa zwolnienia wpisywane w świadectwie pracy
• Terminy ważne przy rozwiązywaniu umowy o pracę
• Okoliczności, których skutkiem jest wygaśnięcie umowy o pracę

III. Obowiązki stron stosunku pracy
• Świadczenia przysługujące uczącemu się pracownikowi
• Dodatkowe obowiązki pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20, 50, 100 lub 250 pracowników
• Dodatkowe obowiązki związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
• Rodzaje kar porządkowych
• Terminy ważne przy nakładaniu kar porządkowych
• Instrukcja – Jak nałożyć karę porządkową
• Dokumenty przechowywane w aktach osobowych

IV. Obowiązki związane z bhp
• Szkolenia bhp – kiedy trzeba przeprowadzać
• Badania profilaktyczne pracowników

V. Urlopy wypoczynkowe
• Wymiar urlopu wypoczynkowego
• Moment nabycia urlopu w pierwszym roku zatrudnienia – przykłady
• Urlop proporcjonalny do okresu zatrudnienia w ciągu roku
• Kolejność liczenia urlopu proporcjonalnego – instrukcja
• Urlop osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy
• Kolejność liczenia urlopu proporcjonalnego pracownika niepełnoetatowego – instrukcja
• Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego
• Okoliczności powodujące przesunięcie lub przerwanie urlopu
• Najważniejsze okresy, od których zależy wymiar urlopu (20 lub 26 dni)
• Zwolnienia od pracy (najbardziej popularne)
• Udzielanie zaległych urlopów
• Przesunięcie i przerwanie urlopu wypoczynkowego

VI. Ochrona rodzicielstwa
• Ograniczenia w zatrudnianiu kobiet w ciąży i pracowników opiekujących się dziećmi do 4. roku życia
• Przerwy na karmienie dziecka piersią
• Urlopy związane z rodzicielstwem

VII. Wynagrodzenia i odprawy
• Dodatek za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2018 roku
• Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków
• Odprawa pieniężna dla pracowników
• Odprawa pośmiertna
• Odprawa emerytalno-rentowa
• Limity potrąceń z wynagrodzenia
• Diety
• Stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego do celów służbowych
• Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne (wartości maksymalne)

VIII. Czas pracy
• Czas pracy dla okresów rozliczeniowych 1-miesięcznych w 2018 roku
• Czas pracy dla okresów rozliczeniowych 3-miesięcznych w 2018 roku
• Czas pracy dla okresów rozliczeniowych 4-miesięcznych w 2018 roku
• Godziny pracy pracowników zatrudnionych na 1/2, 1/3 i 1/4 etatu w 2018 r.
• Dodatki za godziny nadliczbowe
• Jak rozliczyć godziny nadliczbowe – instrukcja
• Limity godzin nadliczbowych
• Rekompensowanie pracy ponadwymiarowej albo nadliczbowej
• Dodatki za nadgodziny w różnych przypadkach
• Czas wolny za nadgodziny
• Przerwy, które pracodawca może – ale nie musi – wprowadzić
• Przerwy obowiązkowe, wliczane do czasu pracy i płatne
• Systemy i okresy rozliczeniowe czasu pracy
• Systemy czasu pracy – przesłanki stosowania
• Wyjścia pracowników w celu załatwienia spraw prywatnych

IX. Spory sądowe
• Rodzaje roszczeń pracowniczych
• Koszty w sprawach z zakresu prawa pracy

X. Kontrole
• Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec PIP
• Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
• Dokumenty pokontrolne
• Środki prawne wydawane przez inspektora pracy w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami
• Egzekucja wydanych przez inspektora pracy decyzji administracyjnych (nakazów)
• Ważne terminy

XI. Listy kontrolne
• Kiedy pracodawca ryzykuje uznaniem umowy zlecenia lub umowy o dzieło za ukrytą umowę o pracę?
• O czym musi pamiętać pracodawca zatrudniający nowego pracownika?
• O czym musi pamiętać pracodawca rozwiązujący z pracownikiem umowę o pracę?

Informacje dodatkowe

TytułInformator kadrowego 2018
ISBN978-83-269-6820-4
Data wydania30-11-2017
SymbolUOB0186
Opis hasłowyprawo pracy, 2018, czas pracy, urlopy, wskaźniki, wynagrodzenia, płace, kontrole PIP
Korzyści dla Ciebie

Korzyści dla Ciebie: 


- szybko sprawdzisz wskaźniki kadrowe lub procedury
- unikniesz błędów i nie zapomnisz o niczym istotnym,
- oszczędzisz sobie obliczeń lub przeszukiwania Internetu.

Grupa docelowakadrowa, specjalista ds. personlanych, specjalista ds. płac
FormatB6
Liczba stron148
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaAgnieszka Konopacka-Kuramochi
Autorpraca zbiorowa, konsultacja: Katarzyna Wrońska-Zblewska
KategoriaPolecamy dla Kadrowych
29,90 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel