FabrykaWiedzy.com
Informator kadrowego 2017 (E-book)
Informator kadrowego 2017 (E-book)

Informator kadrowego 2017 (E-book)

80 tabel i zestawień – wszystkie najważniejsze informacje kadrowe skondensowane w wygodnej formie. Ważne wskaźniki, listy kontrolne, zestawienia, przypomnienia - związane z zatrudnianiem, zwalnianiem, obowiązkami pracodawcy, czasem pracy, urlopami, wynagrodzeniami, ochroną rodzicielstwa  i  kontrolami PIP

29,90 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Przeczytaj fragment
Dodaj do koszyka

Szczegóły

Publikacja „Informator kadrowego 2017” to tabele, zestawienia, schematy i wskazówki krok po kroku, które są prawdziwym dobrodziejstwem dla działu kadr. Wszystkie podstawowe informacje potrzebne w pracy specjalisty personalnego zebrane w wygodnej formie, ułatwiającej ich znalezienie i zastosowanie. Plus ich omówienie, wraz z uwagami, wskazówkami podstawami prawnymi, wyrokami sądowymi.

„Informator kadrowego 2017” to nie tylko wskaźniki. To prawdziwa kopalnia przydatnych informacji. Jeżeli na przykład pracodawca:

  • nie wie, czy podana przyczyna wypowiedzenia jest „w porządku”,
  • zastanawia się, jaki tryb zwolnienia wpisać w świadectwie pracy, 
  • nie jest pewien do której części akt osobowych wpiąć dany dokument
  • chce sprawdzić czy w dobrej kolejności liczy urlop proporcjonalny niepełnoetatowca,

to „Informator kadrowego 2017” pozwoli znaleźć te informacje szybciej niż inna publikacja czy Internet.

Spis treci

I. Zatrudnianie 
• Rodzaje umów o pracę 
• Termin nawiązania stosunku pracy
• Obowiązkowe elementy umowy o pracę
• Obowiązki informacyjne pracodawcy zatrudniającego pracownika
• Różnice między umową zlecenia a umową o pracę
• Dodatkowe umowy, które można zawrzeć z pracownikiem

II. Zwalnianie
• Okresy wypowiedzenia 
• Skracanie lub wydłużanie okresów wypowiedzenia
• Tryb rozwiązania umowy o pracę
• Pracownicy chronieni przed wypowiedzeniem umowy o pracę lub wypowiedzeniem zmieniającym
• Wypowiedzenie umowy o pracę 
• Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
• Poprawne sformułowanie przyczyny wypowiedzenia
• Zdarzenia uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (z orzecznictwa SN)
• Przesłanki uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika (z art. 53 Kodeksu pracy)
• Zwolnienie bez wypowiedzenia chorego pracownika – gdy minie okres ochronny z art. 53 kp 
• Tryb i podstawa zwolnienia wpisywane w świadectwie pracy
• Terminy ważne przy rozwiązywaniu umowy o pracę
• Okoliczności, których skutkiem jest wygaśnięcie umowy o pracę

III. Obowiązki stron stosunku pracy
• Świadczenia przysługujące uczącemu się pracownikowi 
• Dodatkowe obowiązki pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20, 50, 100 lub 250 pracowników
• Dodatkowe obowiązki związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych 
• Rodzaje kar porządkowych 
• Terminy ważne przy nakładaniu kar porządkowych 
• Instrukcja – Jak nałożyć karę porządkową 
• Dokumenty przechowywane w aktach osobowych

IV. Obowiązki związane z bhp 
• Szkolenia bhp – kiedy trzeba przeprowadzać
• Badania profilaktyczne pracowników

V. Urlopy wypoczynkowe
• Wymiar urlopu wypoczynkowego
• Moment nabycia urlopu w pierwszym roku zatrudnienia – przykłady
• Urlop proporcjonalny do okresu zatrudnienia w ciągu roku
• Kolejność liczenia urlopu proporcjonalnego – instrukcja
• Urlop osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy 
• Kolejność liczenia urlopu proporcjonalnego pracownika niepełnoetatowego – instrukcja 
• Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego
• Okoliczności powodujące przesunięcie lub przerwanie urlopu
• Najważniejsze okresy, od których zależy wymiar urlopu (20 lub 26 dni)
• Zwolnienia od pracy (najbardziej popularne)
• Udzielanie zaległych urlopów 
• Przesunięcie i przerwanie urlopu wypoczynkowego

VI. Ochrona rodzicielstwa
• Ograniczenia w zatrudnianiu kobiet w ciąży i pracowników opiekujących się dziećmi do 4. roku życia
• Przerwy na karmienie dziecka piersią
• Urlopy związane z rodzicielstwem

VII. Wynagrodzenia i odprawy
• Dodatek za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2017 roku
• Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków
• Odprawa pieniężna dla pracowników 
• Odprawa pośmiertna 
• Odprawa emerytalno-rentowa 
• Limity potrąceń z wynagrodzenia 
• Diety
• Stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego do celów służbowych 
• Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne (wartości maksymalne)

VIII. Czas pracy
• Czas pracy dla okresów rozliczeniowych 1-miesięcznych w 2017 roku
• Czas pracy dla okresów rozliczeniowych 3-miesięcznych w 2017 roku
• Czas pracy dla okresów rozliczeniowych 4-miesięcznych w 2017 roku
• Godziny pracy pracowników zatrudnionych na 1/2, 1/3 i 1/4 etatu w 2017 r.
• Dodatki za godziny nadliczbowe 
• Jak rozliczyć godziny nadliczbowe – instrukcja
• Limity godzin nadliczbowych 
• Rekompensowanie pracy ponadwymiarowej albo nadliczbowej
• Dodatki za nadgodziny w różnych przypadkach 
• Czas wolny za nadgodziny
• Przerwy, które pracodawca może – ale nie musi – wprowadzić
• Przerwy obowiązkowe, wliczane do czasu pracy i płatne
• Systemy i okresy rozliczeniowe czasu pracy
• Systemy czasu pracy – przesłanki stosowania 
• Wyjścia pracowników w celu załatwienia spraw prywatnych

IX. Spory sądowe
• Rodzaje roszczeń pracowniczych 
• Koszty w sprawach z zakresu prawa pracy

X. Kontrole
• Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec PIP
• Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
• Dokumenty pokontrolne
• Środki prawne wydawane przez inspektora pracy w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami
• Egzekucja wydanych przez inspektora pracy decyzji administracyjnych (nakazów)
• Ważne terminy

XI. Listy kontrolne
• Kiedy pracodawca ryzykuje uznaniem umowy zlecenia lub umowy o dzieło za ukrytą umowę o pracę? 
• O czym musi pamiętać pracodawca zatrudniający nowego pracownika?
• O czym musi pamiętać pracodawca rozwiązujący z pracownikiem umowę o pracę?

Informacje dodatkowe

TytułInformator kadrowego 2017 (E-book)
Symbol3OB0184
ISBN978-83-269-6577-7
Data wydania15-09-2017
Opis hasłowyprawo pracy, 2017, czas pracy, urlopy, wskaźniki, wynagrodzenia, płace, kontrole PIP
Korzyści dla Ciebie

Dzięki "Informatorowi Kadrowego":

  • szybko sprawdzisz wskaźniki kadrowe lub procedury,
  • unikniesz błędów i nie zapomnisz o niczym istotnym,
  • oszczędzisz sobie obliczeń lub przeszukiwania Internetu.
Grupa docelowakadrowa, specjalista ds. personlanych, specjalista ds. płac
Liczba stron144
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaAgnieszka Konopacka-Kuramochi
Autorpraca zbiorowa, konsultacja: Katarzyna Wrońska-Zblewska
KategoriaPrawo pracy
29,90 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel