FabrykaWiedzy.com

                                 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY FABRYKA WIEDZY SKLEP INTERNETOWY

                                     (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

ul. Paderewskiego 167,

05-070 Sulejówek

nr faksu : 22 617 60 10

adres e-mail: cok@fabrykawiedzy.com 

 

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od Umowy Sprzedaży następujących rzeczy (Towarów): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data odbioru: …………………………………..

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) 
…………………………………….

Adres Konsumenta(-ów) 
…………………………………….

Podpis Konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 


Data: …………………………………….

 

 

 

 

(*)Niepotrzebne skreślić

Wzór formularza odstąpienia od umowy do pobrania w formacie "doc" 

Reklama
pixel