WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY FABRYKA WIEDZY SKLEP INTERNETOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Wzór formularza odstąpienia od umowy do pobrania w formacie "doc" >>


Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

ul. Paderewskiego 167,

05-070 Sulejówek

nr faksu : 22 617 60 10

adres e-mail: [email protected] 

 

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od Umowy Sprzedaży następujących rzeczy (Towarów): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data odbioru: …………………………………..

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) …………………………………….

Adres Konsumenta(-ów) …………………………………….

Podpis Konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

Data: …………………………………….

(*)Niepotrzebne skreślić