Promocja 2 + 1 Oświata / Logopedia

Finansowanie zadań oświatowych

99,00 zł

Wskazówki, jak prowadzić rachunkowość oraz realizować budżet w jednostkach oświatowych – przykłady praktycznych rozwiązań księgowych.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

W książce opisano zasady funkcjonowania samorządowych jednostek oświatowych oraz źródła finansowania realizowanych przez te jednostki zadań.

Podano konkretne przykłady poprawnego księgowania operacji gospodarczych – m.in. uzyskiwanych dochodów i ponoszonych wydatków, sprzedaży usług opodatkowanych VAT, nadwyżek bądź niedoborów w srodkach trwałych, w kasie i w zapasach magazynowych.

Na końcu książki zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące wątpliwości związanych z finansowaniem zadań oświatowych w jednostkach.

Więcej informacji
Product Name Finansowanie zadań oświatowych
ISBN 978-83-269-8150-0
Data wydania 8 mar 2019
Symbol UOJ0087
Opis hasłowy Finansowanie zadań oświatowych, finanse samorządowej jednostki oświatowej
Korzyści dla Ciebie
  • Podanie zasad funkcjonowania jednostek oświatowych, wskazanie, jak wyglądają finanse takich jednostek, m.in. jak powinien funkcjonować wydzielony rachunek dochodów samorządowej jednostki oświatowej;
  • wskazówki, jak pozyskiwać środki finansowe na zadania oświatowe i w jaki sposób prowadzić ewidencję operacji gospodarczych (dochody i wydatki);
  • omówienie, jak wygląda wspólna obsługa asdministracyjne, finansowa i organizacyjna jednostek oświatowych oraz co trzeba zrobić, żeby nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
Grupa docelowa Księgowi samorządowych jednostek oświatowych, dyrektorzy placówek oświatowych
Format B5
Liczba stron 156
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Katarzyna Bednarska
Autor Anna Żyła

Wstęp .........................................................................................................................................  5

Rozdział 1. Ogólne zasady funkcjonowania sektora finansów publicznych .............................  7

1.1.    Formy organizacyjnoprawne jednostek sektora publicznego ..........................................  8

1.2.    Zasady funkcjonowania finansów publicznych .............................................................  13

Rozdział 2. Zadania oświatowe samorządu terytorialnego ......................................................  17

Rozdział 3. Funkcjonowanie jednostki oświatowej jako jednostki organizacyjnej
samorządu terytorialnego ............................................................................................................  19

3.1.    Jednostka oświatowa jako jednostka budżetowa ...........................................................  19

3.2.    Zakładanie, łączenie i likwidacja jednostki oświatowej ................................................  20

Rozdział 4. Finanse samorządowej jednostki oświatowej ........................................................  23

4.1.    Tworzenie planu finansowego jednostki oświatowej w kontekście
uchwały budżetowej samorządu ....................................................................................................  25

4.2.    Realizacja budżetu w samorządowej jednostce oświatowej ..........................................  27

4.3.    Funkcjonowanie wydzielonego rachunku dochodów samorządowej
jednostki oświatowej ......................................................................................................................  31

4.4.    Sprawozdawczość budżetowa samorządowej jednostki oświatowej ............................  33

Rozdział 5. Źródła finansowania zadań oświatowych ..............................................................  45

5.1.    Część oświatowa subwencji ogólnej i dotacja celowa z budżetu państwa ....................  46

5.2.    Dotacje dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż
jednostki samorządu terytorialnego ...............................................................................................  48

Rozdział 6. Pozyskiwanie środków finansowych na zadania oświatowe
przez samorządową jednostkę oświatową ..................................................................................  53

6.1.    Prowadzenie działalności gospodarczej ........................................................................  53

6.2.    Pozyskiwanie środków finansowych w ramach programów rządowych i unijnych .....  58

6.3.    Współpraca z radą rodziców ..........................................................................................  60

Rozdział 7. Uprawnienia dyrektora samorządowej jednostki oświatowej w zakresie
gospodarki finansowej środkami publicznymi ..........................................................................  63

7.1.    Zaciąganie zobowiązań ..................................................................................................  63

7.2.    Udzielanie zamówień publicznych ................................................................................  64

Rozdział 8. Omówienie wybranych zagadnień na tle funkcjonowania finansów
i rachunkowości w samorządowej jednostce oświatowej .........................................................  69

8.1.    Inwestycje i remonty ......................................................................................................  69

8.2.    Organizacja żywienia dzieci ..........................................................................................  72

8.3.    Pomoc finansowa i rzeczowa dla uczniów ....................................................................  74

8.4.    Wynagrodzenia pracowników .......................................................................................  80

8.5.    Świadczenia dla pracowników ......................................................................................  83

Rozdział 9. Obowiązki samorządowej jednostki oświatowej wynikające z ustawy o rachunkowości       87

9.1.    Prowadzenie ksiąg rachunkowych .................................................................................  87

9.2.    Dokumentowanie operacji gospodarczych ..................................................................  100

9.3.    Przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych .......................................  103

9.4.    Sporządzenie sprawozdania finansowego ...................................................................  122

Rozdział 10. Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek oświatowych w samorządzie            125

10.1.  Zadania jednostki prowadzącej obsługę ......................................................................  126

10.2.  Zadania jednostki oświatowej jako jednostki obsługiwanej ........................................  131

Rozdział 11. Kontrola zarządcza w obszarze finansów i rachunkowości
jednostki oświatowej ..................................................................................................................  133

11.1.  Zasady prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej w obszarze
finansów i rachunkowości ............................................................................................................  133

11.2.  Zarządzanie ryzykiem ..................................................................................................  137

Rozdział 12. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ...............  141

Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................................  151

Podstawa prawna     155