Dom pomocy społecznej prowadzony przez podmiot publiczny. Zbiór 85 pytań i odpowiedzi

49,90 zł

Publikacja zawiera praktyczne wyjaśnienia kwestii dotyczących funkcjonowaniadomu pomocy społecznej jako samorządowej jednostki budżetowej. Przedstawiamy ponadto zagadnienia dotyczące prowadzenia księgowości w domu pomocy społecznej, w tym praktyczne wskazówki i liczne przykłady.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Publikacja ma na celu przedstawienie spraw związanych z tematyką domu pomocy społecznej funkcjonującego jako samorządowa jednostka budżetowa. Książka zawiera także wskazówki dotyczące inwestycji, dochodów i wydatków ostatecznie zebranych i usystematyzowanych w odpowiednich paragrafach planu finansowego. Przedstawiamy ponadto różnorodne interpretacje podatkowe oraz ważne kwestie związane z rozliczaniem VAT oraz zmianą przepisów dotyczących odpłatnościach za pobyt w domu. Książka adresowana jest dla przyszłych i obecnych pracowników domu pomocy społecznej, w tym dla pracowników merytorycznych i zespołu księgowego.

Więcej informacji
Product Name Dom pomocy społecznej prowadzony przez podmiot publiczny. Zbiór 85 pytań i odpowiedzi
ISBN 978-83-269-8569-0
Data wydania 4 paź 2019
Symbol UOJ0091
Opis hasłowy Dom pomocy społecznej, księgowość domu pomocy społecznej, rachunkowość domu pomocy społecznej
Korzyści dla Ciebie

Czytelnik znajdzie w publikacji zagadnienia dotyczące prowadzenia księgowości w domu pomocy społecznej, w tym praktyczne wskazówki i liczne przykłady.

Wyjaśniamy m.in.: czym należy się kierować, tworząc plan kont domu pomocy społecznej,

jakie elementy powinna zawierać polityka rachunkowości domu,

jak ująć w klasyfikacji budżetowej wydatek za konsultację medyczną oraz jak księgować fakturę za leki.

Grupa docelowa Księgowa, pracownik DPS, działy finansowe
Format B5
Liczba stron 120
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Joanna Mrówczyńska
Autor Iwona Surowiec

WSTĘP ....................................................................................................................................... 7
WYKAZ SKRÓTÓW ............................................................................................................... 9
ROZDZIAŁ I. USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ.
PRZYJĘCIE, POBYT W DOMU, LIKWIDACJA DEPOZYTU ...................................... 11
1. Zastąpienie usług opiekuńczych pobytem w domu pomocy społecznej ........... 11
2. Wybór domu pomocy społecznej .............................................................................. 12
3. Informacja o lokalizacji domów ................................................................................ 13
4. Właściwość miejscowa gminy ................................................................................... 13
5. Czas oczekiwania na przyjęcie do domu ................................................................. 14
6. Skierowanie do domu pomocy społecznej .............................................................. 14
7. Dokumenty wymagane przy przyjęciu do domu .................................................. 15
8. Kierowanie na podstawie orzeczenia sądu ............................................................. 16
9. Wycofanie zgody i opuszczenie domu ..................................................................... 16
10. Teczka personalna mieszkańca ................................................................................. 17
11. Zapewnienie warunków bytowych .......................................................................... 19
12. Indywidualny plan wsparcia ..................................................................................... 20
13. Warunek efektywnej realizacji usług ....................................................................... 23
14. Wywiad środowiskowy .............................................................................................. 24
15. Rodzaje decyzji administracyjnych w procesie przyjęcia do domu .................... 26
16. Elementy decyzji administracyjnej ........................................................................... 27
17. Pojęcie średniego miesięcznego kosztu utrzymania .............................................. 30
18. Ogłoszenie średniomiesięcznego kosztu ................................................................. 31
19. Rozpoczęcie działalności w ciągu roku ................................................................... 32
20. Rola zstępnych i wstępnych ....................................................................................... 33
21. Odpłatność. Zasady ogólne ........................................................................................ 34
22. Kryterium dochodowe ................................................................................................ 35
23. Waloryzacja emerytury a zmiana odpłatności za pobyt w domu ....................... 36
24. Prawidłowość ustalenia odpłatności ........................................................................ 38
25. Zwrot dofinansowania należnego gminie ............................................................... 39
26. Odwołanie mieszkańca domu pomocy społecznej do SKO .................................. 42
27. Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty ............................................................ 43
28. Nieobecność mieszkańca w domu ............................................................................ 43
29. Koszty dowozu do domu ............................................................................................ 44
30. Zakup leków powyżej określonego limitu .............................................................. 45
31. Wymagania w kwestii dokumentowania odpłatności .......................................... 46
32. Obciążenie ośrodka pomocy społecznej kosztami upomnienia .......................... 47
33. Odsetki od nieterminowego wnoszenia odpłatności ............................................ 48
34. Osoba w domu odpowiedzialna za złożone depozyty .......................................... 49
35. Odsetki od depozytu mieszkańca ............................................................................. 50
36. Spadkobierca a uprawniony ....................................................................................... 51
37. Depozyt o niskiej wartości ......................................................................................... 52
38. Procedura likwidacji niepodjętego depozytu ......................................................... 52
39. Koszt pogrzebu a depozyt .......................................................................................... 54
ROZDZIAŁ II. KSIĘGOWOŚĆ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ .............................. 55
40. Dom pomocy społecznej jako jednostka budżetowa ............................................. 55
41. Plan kont ........................................................................................................................ 56
42. Rola art. 10 ustawy o rachunkowości ....................................................................... 60
43. Statut a ewidencja operacji księgowej ...................................................................... 61
44. Zakup środka trwałego ............................................................................................... 63
45. Nieodpłatne przyjęcie składnika rzeczowego ........................................................ 64
46. Wyksięgowanie części środka trwałego ................................................................... 65
47. Podwyższenie limitu wartości środków trwałych a klasyfikacja ....................... 66
48. Ulepszenie środka trwałego ....................................................................................... 68
49. Limit 10.000 zł a działalność niepodlegająca VAT .................................................. 69
50. Wniosek komisji kasacyjnej ....................................................................................... 70
51. Problem z określeniem paragrafu ............................................................................. 73
52. Faktura za konsultację medyczną ............................................................................. 74
53. Faktura za leki .............................................................................................................. 74
54. Faktura za odpłatność ................................................................................................. 75
55. Podstawa prawna naliczania odsetek ...................................................................... 76
56. Ewidencja umowy zawartej ze spółką ..................................................................... 79
57. Sumy depozytowe w domu ........................................................................................ 79
58. Wydatki na niezbędne przedmioty .......................................................................... 80
59. Księgowanie dochodów dotyczących roku ubiegłego ........................................... 81
60. Różnice groszowe ........................................................................................................ 83
61. Ewidencja zasiłku chorobowego z użyciem paragrafu 4110 ................................. 86
62. Wynagrodzenie płatnika ............................................................................................ 86
63. Pomyłka w użyciu konta syntetycznego .................................................................. 90
64. Zamknięcie ksiąg rachunkowych ............................................................................. 92
65. Zaangażowanie a zmiana planu finansowego ....................................................... 93
66. Sprzedaż obiadów dla pracowników ....................................................................... 94
67. Towary otrzymane bezpłatnie ................................................................................... 95
68. Bezgotówkowe rozliczenie szkody komunikacyjnej .............................................. 96
69. Zobowiązania wobec urzędu skarbowego i pracowników w Rb-N i Rb-Z ....... 97
70. Dochód do wyjaśnienia .............................................................................................. 98
71. Rozliczenie międzyokresowe kosztów ..................................................................... 99
72. Zwrot przejazdu na szkolenie pracownika socjalnego domu .............................. 100
73. Obowiązek publikacji sprawozdania ....................................................................... 101
ROZDZIAŁ III.
WYJAŚNIENIA POMOCNE W PROWADZENIU
KSIĘGOWOŚCI DOMU ........................................................................................................ 103
74. Ewidencja gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste ............................ 103
75. Zakres informacji dodatkowej ................................................................................... 106
76. Przyjęte zasady polityki rachunkowości ................................................................. 106
77. Prawo użytkowania wieczystego gruntu a wartość gruntu
użytkowanego wieczyście .......................................................................................... 107
78. Kurs waluty do wyceny operacji gospodarczych ................................................... 108
79. Badanie sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego ......... 109
80. Budżet w układzie zadaniowym ............................................................................... 110
81. Ewidencja zaangażowania wydatków ..................................................................... 111
82. Zasady kwalifikowania wydatków inwestycyjnych ............................................. 112
83. Publikacja sprawozdania finansowego w BIP jednostki nadrzędnej ................. 114
84. Data sporządzenia sprawozdania finansowego ..................................................... 115
85. Dzień ustawowo wolny a data podpisania sprawozdania finansowego ............ 116
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH .......................................................................................... 117