Dokumenty w zamówieniach publicznych. Wzory zgodne z nowelizacją z 22 czerwca 2016 r.

Cena promocyjna 79,80 zł Regular Price 99,99 zł

Publikacja zawiera pełen zestaw dokumentów i oświadczeń niezbędnych w pracy zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Ich treść odpowiada najnowszym regulacjom ustawy Prawo zamówień publicznych, która została obszernie znowelizowana w 2016 roku.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. rzuciła wykonawców i zamawiających na głęboką wodę. Krótkie vacatio legis oraz bardzo duża skala zmian stały się przyczyną wielu błędów, jakie zaczęły się pojawiać w trakcie trwających postępowań. Duża ich część widoczna była w dokumentacji niespełniającej wymogów nowej regulacji.

Już teraz – dzięki książce „Dokumenty w zamówieniach publicznych” – każdy uczestnik postępowania będzie mógł skorzystać z niezastąpionego wsparcia, gwarantującego bezbłędne i w pełni zgodne z aktualnym stanem prawnym przygotowanie niezbędnych pism, oświadczeń, ogłoszeń i wezwań.

Każdy wzór opatrzono komentarzami ekspertów, które w przystępny i praktyczny sposób wyjaśniają, jak stosować zapisy w prowadzonych postępowaniach i z jakich regulacji prawnych wynika ich brzmienie. Dla tych, którzy chcą dostosować własną dokumentację do zmienionych realiów prawnych, polecamy elektroniczną wersję dokumentów. Link do nich podajemy wewnątrz książki!

Więcej informacji
Product Name Dokumenty w zamówieniach publicznych. Wzory zgodne z nowelizacją z 22 czerwca 2016 r.
ISBN 978-83-269-5754-3
Data wydania 12 gru 2016
Symbol UOX0055
Opis hasłowy nowelizacja prawa zamówień publicznych 2016, nowelizacja Pzp, Pzp po nowelizacji, nowe przepisy Pzp, ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zaproszenie do negocjacji, odwołanie do KIO, protokół z posiedzenie komisji przetargo
Korzyści dla Ciebie

Dzięki publikacji "Dokumenty w zamówieniach publicznych":

  • będziesz miał zawsze pod ręką aktualne wzory ogłoszeń, wezwań i oświadczeń stosowanych w postępowaniu o zamówienie publiczne,
  • poznasz eksperckie komentarze, które ułatwią Ci tworzenie i wypełnianie tych dokumentów oraz pomogą Ci uniknąć kryjących się w nich pułapek,
  • otrzymasz dostęp do edytowalnych wersji tych dokumentów i łatwo będziesz mógł je dostosować do własnych potrzeb,
  • zaoszczędzisz czas, ponieważ nie będziesz musiał od podstaw tworzyć dokumentów i będziesz miał pewność, że wzory, które stosujesz są w pełni zgodne z nowelizacją.
Grupa docelowa specjalista ds. zamówień publicznych
Format B5
Liczba stron 168
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Rafał Duluk
Autor Agata Hryc-Ląd, Marta Mikulska-Nawacka, Dominika Perkowska

Ogłoszenie o zamówieniu poniżej progów unijnych
Ogłoszenie o zamówieniu powyżej progów unijnych
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia poniżej progów unijnych
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia powyżej progów unijnych
Decyzja w sprawie powołania komisji przetargowej
Upoważnienie do pełnienia funkcji kierownika zamawiającego
Wniosek o powołanie biegłego
Protokół z posiedzenia komisji przetargowej
Specyfi kacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie dostaw o wartości powyżej progów unijnych
Wzór oferty w postępowaniu poniżej progów unijnych
Wzór oferty w postępowaniu powyżej progów unijnych
Gwarancja zapłaty wadium
Gwarancja należytego wykonania umowy
Potwierdzenie złożenia oferty
Zobowiązania do udostępnienia zasobów przez podmiot trzeci
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Potwierdzenie złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Pełnomocnictwo konsorcjalne
List referencyjny
Przedłużenie terminu składania ofert
Wniosek o wyjaśnienie treści siwz
Odpowiedź na zapytanie do siwz wraz ze zmianą specyfi kacji
Zaproszenie do dialogu
Zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki
Zaproszenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji bez ogłoszenia
Zaproszenie do składania ofert w negocjacjach z ogłoszeniem
Oferta wstępna
Prekwalifikacja
Zaproszenie do składania ofert w przetargu ograniczonym
Zaproszenie do składania ofert w licytacji elektronicznej
Wezwanie do wyjaśnienia oświadczeń i dokumentów
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów
Wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictw
Wezwanie do wyjaśnienia treści złożonej oferty
Wezwanie do wyjaśnień w przypadku rażąco niskiej ceny
Zawiadomienie o omyłkach stwierdzonych w ofercie
Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą
Wezwanie do przedłużenia ważności wadium
Informacja o zatrzymaniu wadium
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia
Informacja o zakończeniu dialogu
Informacja o zwrocie wadium
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności/zaniechaniu czynności
Odwołanie
Przystąpienie do postępowania odwoławczego
Opozycja przeciwko przystąpieniu innego wykonawcy do postępowania odwoławczego
Sprzeciw wobec uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów z odwołania