FabrykaWiedzy.com
CD Wzory pism i aktywne formularze dla księgowych
Wzory pism i aktywne formularze dla księgowych

CD Wzory pism i aktywne formularze dla księgowych

Wzory pism i aktywne formularze dla księgowych to 71 aktywnych formularzy oraz 52 wzory pism zarówno księgowych jak również dotyczących ochrony danych osobowych z uwzględnieniem RODO.

49,00 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

Program „Wzory pism i aktywne formularze dla księgowych” przygotowanym został specjalnie z myślą o księgowych, a także właścicielach prowadzących dokumentację w swoich firmach.Na płycie bez problemu znajdziesz, przeczytasz i skopiujesz wybrany dokument, lub wypełnisz aktywną jego wersje. Mamy nadzieję, że pomoże on zaoszczędzić Twój ceny czas, który trzeba byłoby poświęcić na tworzenie od nowa tych dokumentów lub ich poszukiwania w Internecie. 

Spis treci

Wzory pism PODATKI:

Czynny żal

Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku

Odwołanie od decyzji organu podatkowego

Pismo zawiadamiające Naczelnika Urzędu Skarbowego o prowadzeniu księgi rachunkowej poza jednostką

Protokół likwidacji zaległej należności

Protokół w sprawie uznania wierzytelności za nieściągalną

Wniosek o rozłożenie na raty płatności podatku

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi

Wniosek o zwolnienie płatnika z poboru podatku

Wniosek o zwrot kwoty podatku naliczonego

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

Wyjaśnienie w sprawie wykazania w deklaracji usług wykonanych przed wybraniem zwolnienia podmiotowego z VAT

Zgłoszenie osoby upoważnionej do reprezentowania podatnika w trakcie kontroli podatkowej

Oświadczenie w sprawie uzgodnienia ewidencji

Oświadczenie wstępne

Wyjaśnienia przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych

Sprawozdanie opisowe Zespołu spisowego z przebiegu spisu z natury

Protokół inwentaryzacji kasy

Potwierdzenie salda należności z kontrahentem

Protokół likwidacji środków trwałych

Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych

Protokół z inwentaryzacji aktywów dokonanej w drodze potwierdzenia sald oraz weryfikacji

Protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji

Protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze uzgodnienia sald

Oświadczenie o przyjęciu lokalu do ewidencji środków trwałych

Oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT

Wniosek o potwierdzenie zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego

 

AKTYWNE FORMULARZE:

CFR-1 (4) - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji)

CFR-2 (3) - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy)

CIT-5 (10) - Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidendy lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

CIT-6 (12) - Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

CIT-6R (4) - Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

CIT-6AR (3) - Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych

CIT-7 (10) - Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

CIT-8 (25) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT-8/O (12) - Informacja o odliczeniach od podatku i od dochodu oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku - załącznik CIT-8

CIT-8A (12) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT-10Z (3) - Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskie

CIT-2 (17) - Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT-9 (6) - Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

OPL–1P(1) Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

OPL-1 (5) - Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

OPO-1 (1) Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego

ORD-IN/A (5) Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

ORD- IN (8)- Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

ORD-OG/A (2) - Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej

ORD-WS(2) Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej

ORD-WS A(2) Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

ORD-WS B(2) Załącznik B do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualne

PPO-1 (2) Pełnomocnictwo ogólne

UPL–1P(1) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

UPL-1 (6) - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

ORD-OG (3) Wniosek o interpretacje ogólną

VAT-5 (2)- Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT

VAT-5UE (2)- Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE

VAT-UE (4) - Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

VAT-7 (17) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (składana przez podatników obowiązanych do składania deklaracji za okresy miesięczne)

VAT-7D (8) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (składana przez podatników innych niż mali, rozliczających podatek za okresy kwartalne)

VAT-7K (11) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (składana przez małych podatników rozliczających podatek za okresy kwartalne)

VAT-9 (2) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca

VAT-9M (7) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-26 (1) - Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej

VAT-27 (2) - Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym

VAT-28 (2) - Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej

VAT-IM (2) - Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług

VAT-IM/A (1) - Informacja o dokonanym imporcie

VAT-R (13) - Zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług

VAT-R/UE (1) - Informacja dotycząca obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych

VAT-Z (5) - Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

VAT-ZT (5) - Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku

VAT-ZZ (5) - Wniosek o zwrot podatku VAT

VAT-UE/A (3) - Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

VAT-UE/C (2) - Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

PIT-4 (17) - Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat

PIT-4R (7) - Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-5 (15) - Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy

PIT-6(12) - Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT-8AR (6) - Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

PIT-11 (23) - Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-12 (6) - Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

PIT-16 (14) - Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

PIT-16Z (13) - Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności

PIT-28 (20) - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PIT-28A (17) - Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

PIT-36 (25) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-37 - (24) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-38 (12) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-39 (8) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-40 (22) - Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika

PIT-B (15) - Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej

PIT-AZ (1) - Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej oraz o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych

PIT-Z (6) - Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy

PIT-O (22) - Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku - załącznik do zeznań PIT-28, PIT-36 i PIT-37

SSE-R (4) - Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

SSE-R/A (2) - Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą

SSE/A (1) - Wykaz udziałów w spółkach, stanowi załącznik do informacji SSE-R

NIP-5/W (6) - Wniosek / informacja o nadanym numerze identyfikacji podatkowej

NIP-5 (4) - Wniosek potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej.

 

Wzory pism RODO:

Lista kontrolna: Jak postąpić w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych

Lista kontrolna: Jak przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych

Lista kontrolna: Jak według wskazówek GIODO pozyskać zgodę na przetwarzanie danych

Lista kontrolna: Jak zapoznać pracowników z RODO według wskazówek GIODO

Lista kontrolna: Jak zgodnie ze wskazówkami GIODO powierzyć przetwarzanie danych osobowych

Lista kontrolna: Jak, według wskazówek GIODO, dokumentować czynności przetwarzania danych

Przykładowe postanowienia umowne przygotowane na podstawie art. 28 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Przykładowy opis procesu przetwarzania danych osobowych w umowie powierzenia zgodnej z RODO

Klauzula dotycząca kontroli wykonywania umowy przez procesora

Klauzula informująca o konkretnym podwykonawcy

Klauzula odpowiedzialności w umowie podpowierzenia

Klauzula umożliwiająca podpowierzenie danych osobowych

Klauzula zobowiązująca do uzyskania zgody na podpowierzenie

Klauzula informacyjna stosowana po rozpoczęciu stosowania RODO – w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Klauzula informacyjna stosowana po rozpoczęciu stosowania RODO – w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych

Rejestr realizacji żądań podmiotu danych

Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych dokonywanych w imieniu administratora

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych

 Informacje dodatkowe

TytułCD Wzory pism i aktywne formularze dla księgowych
SymbolGRD0008
Data wydania01-03-2018
Opis hasłowyksięgowość, wzory dokumentów, aktywne formularze
Korzyści dla Ciebie
  • Będziesz miał łatwy dostęp do wzorów pism 
  • Zyskasz pewność, że Twoje dokumenty są zgodnie z prawem
Grupa docelowaksięgowi,kadry
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaMarta Grabowska-Peda
KategoriaRachunkowość
49,00 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel