FabrykaWiedzy.com
BHP w szkole. Bezpiecznie od momentu wejscia na teren szkoły (E-book)
BHP w szkole. Bezpiecznie od momentu wejscia na teren szkoły

BHP w szkole. Bezpiecznie od momentu wejscia na teren szkoły (E-book)

„Bhp w szkole. Bezpiecznie od momentu wejścia na teren szkoły” to publikacja skierowana do dyrektorów szkół. Zawarte są w niej praktyczne wskazówki dotyczące działań wspomagających zapobieganie wypadkom uczniów na terenie szkoły, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, przygotowania się do kontroli warunków bhp przez organy zewnętrzne oraz zakres przeglądu bhp obiektów należących do szkoły.

39,90 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Dodaj do koszyka

Szczegóły

BHP w szkole. Bezpiecznie od momentu wejścia na teren szkoły Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów i pracowników przebywających na jej terenie. Gdy dojdzie do wypadku szkoła musi spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizacja tych obowiązków podlega regularnym kontrolom zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym - kontrola budowlana, sanepid, PIP, straż pożarna, kuratorium.
Książka „Bhp w szkole. Bezpiecznie od momentu wejścia na teren szkoły” to zbiór praktycznych wskazówek, wzorów i przykładów dokumentów niezbędnych do zapewnienia właściwego stanu bhp w szkole.
Książka obejmuje następujące zagadnienia: - wytyczne bhp z budynku szkolnym - wytyczne bhp na terenie wokół szkoły - dyrektor jako pracodawca –obowiązki bhp - przegląd obiektów należących do szkoły, - dokumentacja bhp w szkole, - wypadki uczniów - ochrona przeciwpożarowa w szkole
Do zapewnienia właściwego stanu bhp w szkole niezbędna jest systematyczna kontrola wewnętrzna. W jej realizacji pomocne będą, opublikowane w książce, listy kontrolne. Dodatkowo publikujemy pytania kontrolne dla dyrektora szkoły, które wskażą mu na co powinien zwrócić uwagę.
W niniejszej książce dyrektor szkoły znajdzie: - aktualne wytyczne  wynikające z przepisów prawa, - praktyczne wskazówki ekspertów, którzy na co dzień dokonują kontroli warunków bhp, - również przykłady z życia szkół.

Spis treci

Spis treści
ROZDZIAŁ 1. BHP W BUDYNKU SZKOLNYM
1.1. Wejście, korytarz, klatka schodowa
1.2. Stołówka i kuchnia
1.3. Sale lekcyjne
1.4. Warsztaty, stanowiska praktycznej nauki zawodu
1.5. Pracownia chemiczna
1.6. Sala gimnastyczna
1.7. Pracownia komputerowa
1.8. Pomieszczenia higienicznosanitarne
1.9. Inne pomieszczenia – toalety, strych, piwnica, kotłownia
ROZDZIAŁ 2. BHP WOKÓŁ SZKOŁY
2.1. Ogrodzenie terenu wokół szkoły
2.2. Oświetlenie terenu wokół szkoły
2.3. Drogi, przejścia na terenie szkoły
2.4. Prace porządkowe w otoczeniu szkoły
2.5. Boiska sportowe
2.6. Zajęcia sportowe poza budynkiem szkoły
2.7. Bezpieczeństwo sprzętu sportowego
2.8. Zapewnienie dostępu do bieżącej wody w szkole
2.9. Monitorowanie terenu wokół szkoły
ROZDZIAŁ 3. DYREKTOR JAKO PRACODAWCA
͵ OBOWIĄZKI W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW OŚWIATY
3.1. Odpowiedzialność dyrektora szkoły
3.1.1. Zadania dyrektora w zakresie ochrony zdrowia
i życia pracowników
3.1.2. Obowiązki w zakresie informowania pracowników
3.1.3. Zakres obowiązkowych konsultacji z pracownikami
3.1.4. Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów bhp
3.2. Szkolenie pracowników w zakresie bhp
3.2.1. Formy szkoleń
3.2.3. Cele szkoleń
3.2.4. Rodzaje szkoleń
3.2.4.1. Szkolenie wstępne
3.2.4.2. Szkolenie okresowe
3.3. Ochrona kobiet w ciąży
3.3.1. Rozwiązanie umowy w okresie ciąży
3.3.2. Ciąża a warunki pracy 3.4. Ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego pracowników szkoły
3.4.1. Definicja ryzyka zawodowego i jego ocena
3.4.2. Obowiązki pracodawcy związane z oceną
ryzyka zawodowego
3.4.2.1. Środki ochrony indywidualnej
3.4.3. Ocena ryzyka zawodowego w szkole
3.4.3.1. Częstotliwość dokonywania oceny ryzyka zawodowego
3.5. Pierwsza pomoc w szkole
3.5.1. Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie
udzielania pierwszej pomocy
3.5.2. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy
3.5.3. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za udzielanie
pierwszej pomocy w szkole
3.5.4. Punkty pierwszej pomocy w szkole
3.5.5. Kara za nieudzielenie pomocy
3.6. Choroby zawodowe
3.6.1. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
3.6.2. Wszczęcie postępowania
3.6.3. Wydanie orzeczenia o chorobie zawodowej
3.6.4. Odwołanie od orzeczenia
3.6.5. Stwierdzenie choroby zawodowej
3.6.6. Zapobieganie chorobom zawodowym
3.6.7. Stres szkolny
3.7. Badania lekarskie pracowników szkoły
3.7.1. Wstępne badania lekarskie
3.7.2. Okresowe badania lekarskie
3.7.3. Kontrolne badania lekarskie
3.7.4. Skierowanie na badania
3.7.5. Badania w godzinach pracy
3.7.6. Orzeczenie lekarskie
3.7.7. Orzeczenie niezdolności do pracy
3.7.8. Odwołanie od orzeczenia
3.7.9. Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
3.8. Służba bhp w szkole
3.8.1. Powołanie służby bhp
3.8.2. Zakres działań służby bhp
3.8.3. Uprawnienia pracowników służby bhp
3.8.4. Wymagania kwalifikacyjne pracowników służby bhp
3.9. Warunki higienicznosanitarne
3.10. Wypadek przy pracy
3.10.1. Postępowanie po wypadku pracownika
3.10.2. Wypadek pracownika w warunkach szkolnych
3.10.3. Skład zespołu powypadkowego
3.10.4. Postępowanie zespołu powypadkowego
3.10.5. Protokół powypadkowy
3.10.6. Rejestr wypadków przy pracy
3.10.7. Wypadek nauczyciela oddelegowanego do pracy
w innej szkole
ROZDZIAŁ 4. PRZEGLĄD OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO SZKOŁY
4.1. Termin i częstotliwość przeglądu bhp
4.1.1. Obowiązki i odpowiedzialność dyrektora szkoły
4.2. Skład komisji biorącej udział w przeglądzie bhp
4.3. Wezwanie z urlopu do dokonania przeglądu
4.3.1. Odwołanie z urlopu pracownika
niepedagogicznego
4.3.2. Odwołanie z urlopu nauczyciela
4.4. Konsekwencje niewywiązania się
z obowiązku kontroli bhp
4.5. Zakres przeglądu obiektów należących do szkoły
4.6. Dokumentowanie przeglądu bhp
4.6.1. Lista kontrolna
4.6.2. Protokół z ustaleń komisji
ROZDZIAŁ 5. DOKUMENTACJA BHP W SZKOLE
5.1. Statut szkoły – zapisy dotyczące bhp
5.2. Dokumentacja szkolna związana z bhp
ZAŁĄCZNIKI DO ROZDZIAŁU 5
Załącznik nr 1. Regulamin bhp
Załącznik nr 2. Protokół z kontroli stanu bhp
Załącznik nr 3. Sprawozdanie z przeprowadzonej próbnej
ewakuacji
Załącznik nr 4. Wniosek do organu prowadzącego
o wykonanie barierek zabezpieczających
Załącznik nr 5. Rejestr zachorowań na choroby
zawodowe i podejrzeń o takie choroby
Załącznik nr 6. Rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu
szkolenia w zakresie bhp
Załącznik nr 7. Protokół kontroli obiektów należących
do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków korzystania
z tych obiektów
Załącznik nr 8. Lista kontrolna przeglądu obiektów należących
do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków korzystania
z tych obiektów
Załącznik nr 9. Regulamin bezpiecznego użytkowania urządzeń
i sprzętu sportowego
Załącznik nr 10. Regulamin boiska szkolnego
Załącznik nr 11. Regulamin korzystania ze stołówki
Załącznik nr 12. Zasady postępowania w razie
zaistnienia wypadku w szkole
Załącznik nr 13. Regulamin pracowni chemicznej
Załącznik nr 14. Regulamin sali gimnastycznej
Załącznik nr 15. Protokół powypadkowy
Załącznik nr 16. Rejestr wypadków
Załącznik nr 17. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
Załącznik nr 18. Informacja o zagrożeniach podczas pracy
dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
firm zewnętrznych
ROZDZIAŁ 6. WYPADKI UCZNIÓW
6.1. Zasady postępowania w razie wypadku osoby pozostającej
pod opieką szkoły
6.1.1. Pierwsze czynności po wypadku
6.1.2. Powołanie zespołu powypadkowego
6.1.3. Skład zespołu powypadkowego
6.1.4. Protokół powypadkowy i rejestr wypadków
ROZDZIAŁ 7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W SZKOLE
7.1. Obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu
7.1.1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
7.1.2. Ewakuacja ze szkoły
7.1.3. Podręczny sprzęt gaśniczy
7.1.4. Hydranty
7.2. Oznakowanie obiektu i impregnacje ogniochronne
7.3. Kontrola spełniania wymogów przepisów prawa w zakresie ochrony
przeciwpożarowej
7.4. Przyczyny powstawania pożarów
7.5. Kształtowanie bezpiecznych nawyków i zachowań uczniów
BHP W SZKOLE – SPRAWDZIAN WIEDZY

Informacje dodatkowe

TytułBHP w szkole. Bezpiecznie od momentu wejscia na teren szkoły (E-book)
Symbol3OO0005
ISBN978-83-269-2088-2
Data wydania25-02-2013
Opis hasłowyPoznaj aktualne wytyczne dotyczące bhp oraz przykłady z życia szkół i praktyczne wskazówki ekspertów.
Korzyści dla Ciebie

Poznasz wytyczne bhp z budynku szkolnym oraz na terenie wokół szkoły.

Dowiesz się jakie masz obowiązki dot. bhp jako pracodawca oraz jak powinna wyglądać dokumentacja bhp w szkole.

Poznasz sposoby zapobiegania wypadkom w szkole.

 

 

 

 

 

FormatA5
Liczba stron188
WydawnictwoWiedza i Praktyka
AutorMałgorzata Celuch, Małgorzata Mądra-Janeda, Waldemar Krupa
KategoriaZarządzanie przedszkolem
39,90 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel