FabrykaWiedzy.com
Bhp w placówkach oświatowych
Bhp w placówkach oświatowych

Bhp w placówkach oświatowych

Publikacja zawiera wskazówki bhp dla wszystkich typów placówek oświatowych. Wskazówki i porady uwzględniają nowe przepisy i uwarunkowania wynikające z reformy systemu oświaty. 

69,90 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

W publikacji dyrektor szkoły znajdzie nie tylko aktualne wytyczne wynikające z przepisów prawa, ale również praktyczne wskazówki ekspertów, którzy na co dzień dokonują kontroli warunków bhp, jak również przykłady z życia szkół. Materiał obejmuje m.in. następujące zagadnienia: wytyczne bhp w budynku szkolnym, wytyczne bhp na terenie wokół szkoły, dyrektor jako pracodawca – obowiązki bhp, przegląd obiektów należących do szkoły, dokumentacja bhp w szkole, wypadki uczniów, ochrona przeciwpożarowa w szkole. Niezbędne wzory dokumentów dla dyrektora są zaś dostępne na płycie CD dołączonej do publikacji. 

Spis treci

Rozdział 1. Bhp w b udynku szkolnym
1.1.. Wejście, korytarz, klatka schodowa
1.2.. Stołówka i kuchnia
1.3.. Sale lekcyjne
1.4.. Warsztaty, stanowiska praktycznej nauki zawodu
1.5.. Pracownia chemiczna
1.6.. Sala gimnastyczna
1.7.. Pracownia komputerowa
1.8.. Pomieszczenia sanitarnohigieniczne
1.9.. Inne pomieszczenia
Rozdział 2. Bhp wokół szkoły
2.1.. Ogrodzenie terenu wokół szkoły
2.2.. Oświetlenie terenu wokół szkoły
2.3.. Drogi, przejścia na terenie szkoły
2.4.. Prace porządkowe w otoczeniu szkoły
2.5.. Boiska sportowe
2.6.. Zajęcia sportowe poza budynkiem szkoły
2.7.. Bezpieczeństwo sprzętu sportowego
2.8.. Bezpieczeństwo placu zabaw
2.9.. Zapewnienie dostępu do bieżącej wody w szkole
2.10.. Monitorowanie terenu wokół szkoły
Rozdział 3. Dyrektor jako pracodawca – obowiązki w zakresie bhp pracowników oświaty
3.1.. Odpowiedzialność dyrektora szkoły
3.1.1. Zadania dyrektora w zakresie ochrony zdrowia
i życia pracowników
3.1.2 Obowiązki w zakresie informowania pracowników
3.1.3. Zakres obowiązkowych konsultacji z pracownikami
3.1.4. Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów bhp
3.2.. Szkolenie pracowników w zakresie bhp
3.2.1. Formy szkoleń
3.2.2. Cele szkoleń
3.2.3. Rodzaje szkoleń
3.2.3.1. Szkolenie wstępne
3.2.3.2. Szkolenie okresowe
3.3.. Ochrona kobiet w ciąży
3.3.1. Rozwiązanie umowy w okresie ciąży
3.3.2. Ciąża a warunki pracy
3.4.. Ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego pracowników szkoły
3.4.1. Definicja ryzyka zawodowego i jego ocena
3.4.2. Obowiązki pracodawcy związane z ocenąryzyka zawodowego
3.4.2.1. Środki ochrony indywidualnej
3.4.3. Ocena ryzyka zawodowego w szkole
3.4.3.1. Częstotliwość dokonywania oceny ryzyka zawodowego
3.5.. Pierwsza pomoc w szkole
3.5.1. Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie udzielania pierwszej pomocy
3.5.2. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy
3.5.3. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w szkole
3.5.4. Punkty pierwszej pomocy w szkole
3.5.5. Kara za nieudzielenie pomocy
3.6.. Choroby zawodowe
3.6.1. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
3.6.2. Wszczęcie postępowania
3.6.3. Wydanie orzeczenia o chorobie zawodowej
3.6.4. Odwołanie od orzeczenia
3.6.5. Stwierdzenie choroby zawodowej
3.6.6. Zapobieganie chorobom zawodowym
3.6.7. Stres szkolny
3.7.. Badania lekarskie pracowników szkoły
3.7.1. Wstępne badania lekarskie
3.7.2. Okresowe badania lekarskie
3.7.3. Kontrolne badania lekarskie
3.7.4. Skierowanie na badania
3.7.5. Badania w godzinach pracy
3.7.6. Orzeczenie lekarskie
3.7.7. Orzeczenie niezdolności do pracy
3.7.8. Odwołanie od orzeczenia
3.7.9. Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
3.8.. Służba bhp w szkole
3.8.1. Powołanie służby bhp
3.8.2. Zakres działań służby bhp
3.8.3. Uprawnienia pracowników służby bhp
3.8.4. Wymagania kwalifikacyjne pracowników służby bhp
3.9.. Warunki higienicznosanitarne
3.10.. Wypadek przy pracy
3.10.1. Postępowanie po wypadku pracownika
3.10.2. Wypadek pracownika w warunkach szkolnych
3.10.3. Skład zespołu powypadkowego
3.10.4. Postępowanie zespołu powypadkowego
3.10.5. Protokół powypadkowy
3.10.6. Rejestr wypadków przy pracy
3.10.7. Wypadek nauczyciela oddelegowanego do pracy w innej szkole
Rozdział 4. Pr zegląd obiektów należących do szkoły
4.1.. Termin i częstotliwość przeglądu bhp
4.1.1. Obowiązki i odpowiedzialność dyrektora szkoły
4.2.. Skład komisji biorącej udział w przeglądzie bhp
4.3.. Wezwanie z urlopu do dokonania przeglądu
4.3.1. Odwołanie z urlopu pracownikaniepedagogicznego
4.3.2. Odwołanie z urlopu nauczyciela
4.4.. Konsekwencje niewywiązania się z obowiązku kontroli bhp
4.5.. Zakres przeglądu obiektów należących do szkoły
4.6.. Dokumentowanie przeglądu bhp
4.6.1. Lista kontrolna
4.6.2. Protokół z ustaleń komisji
Rozdział 5. Dokumentacja bhp w szkole
5.1.. Statut szkoły – zapisy dotyczące bhp
5.2.. Dokumentacja szkolna związana z bhp
ZAŁĄCZNIKI DO ROZDZIAŁU 5
Załącznik nr 1. Regulamin bhp
Załącznik nr 2. Protokół z kontroli stanu bhp
Załącznik nr 3. Sprawozdanie z przeprowadzonej próbnej ewakuacji
Załącznik nr 4. Wniosek do organu prowadzącego o wykonanie
barierek zabezpieczających
Załącznik nr 5. Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby
Załącznik nr 6. Rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie bhp
Załącznik nr 7. Protokół kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów
Załącznik nr 8. Lista kontrolna przeglądu obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów
Załącznik nr 9. Regulamin bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego
Załącznik nr 10. Regulamin boiska szkolnego
Załącznik nr 11. Regulamin korzystania ze stołówki
Załącznik nr 12. Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w szkole
Załącznik nr 13. Regulamin pracowni chemicznej
Załącznik nr 14. Regulamin sali gimnastycznej
Załącznik nr 15. Protokół powypadkowy
Załącznik nr 16. Rejestr wypadków
Załącznik nr 17. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
Załącznik nr 18. Informacja o zagrożeniach podczas pracy dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników firm zewnętrznych
Załącznik nr 19.. Formularz regularnych kontroli przez oględziny
Załącznik nr 20.. Formularz kontroli funkcjonalnej
Załącznik nr 21.. Formularz kontroli podstawowej placu zabaw
Rozdział 6. Wypadki uczniów
6.1.. Zasady postępowania w razie wypadku osoby pozostającej pod opieką szkoły
6.1.1. Pierwsze czynności po wypadku
6.1.2. Powołanie zespołu powypadkowego
6.1.3. Skład zespołu powypadkowego
6.1.4. Protokół powypadkowy i rejestr wypadków
Rozdział 7. Ochrona przeciwpożarowa w szkole
7.1.. Obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu
7.1.1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
7.1.2. Ewakuacja ze szkoły
7.1.3. Podręczny sprzęt gaśniczy
7.1.4. Hydranty
7.2.. Oznakowanie obiektu i impregnacje ogniochronne
7.3.. Kontrola spełniania wymogów przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej
7.4.. Przyczyny powstawania pożarów
7.5.. Kształtowanie bezpiecznych nawyków
ROZDZIAŁ 8. WA RUNKI BEZPIECZE ŃSTWA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH I KLASACH I–III
8.1. . Warunki ochrony przeciwpożarowej w oddziałach przedszkolnych
8.1.1. Kiedy wyjątki od wymagań z § 2
8.2. . Stołówka w oddziale przedszkolnym – warunki bezpieczeństwa
8.3. . Szkolenia bhp dla pracowników opiekujących się dziećmi
8.4. . Regulaminy postępowania – co uwzględnić
8.5. . Plac zabaw – odpowiedzialność dyrektora
8.5.1. Przeglądy placu zabaw
8.6. . HACCP, GHP, GMP w oddziałach przedszkolnych
8.6.1. Normy kaloryczne dla dzieci
8.7. . Badania dzieci pod kątem wszawicy – zasady
8.7.1. Standardy kontroli stanu skóry głowy
8.8. . Procedura zamknięcia szkoły w przypadku epidemii
ROZDZIAŁ 9. WPŁYW REFORMY NA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNEW SZKOŁACH
9.1. . Przedszkola w zespołach szkół od 1 września 2017 r.
9.2.. Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej od 1 września 2017 r.
9.2.1. Dostosowanie lokalu do wymagań ochrony przeciwpożarowej
9.2.2. Przekształcenie w przedszkole oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
9.3. . Dowożenie dzieci do przedszkola od 1 września 2017 r.
9.3.1. Kiedy bezpłatny transport
ROZDZIAŁ 10. BHP A WŁĄCZANIE LU B PRZEKSZTAŁCANIE GIMNAZJÓW
10.1. . Różne formy zakończenia działalności gimnazjów
10.2. . Przekształcenie obecnego gimnazjum w szkołę podstawową
10.2.1. Wyposażenie sal lekcyjnych – nowe przepisy
10.2.2. Budynek szkolny – warunki techniczne bez zmian
10.2.3. Budynek szkolny – wymogi bhp
10.2.4. Nowe ramowe plany nauczania a podział na grupy
10.2.5. Łączenie klas w szkołach podstawowych
BHP W SZKOLE – SPRAWDZIAN WIEDZY

Informacje dodatkowe

TytułBhp w placówkach oświatowych
ISBN978-83-269-6369-8
Data wydania17-05-2017
SymbolZOO0013
Opis hasłowybhp w placówkach oświatowych, bhp w szkole, ochrona przeciwpożarowa, wypadki w szkole, bhp pracowników szkoły, dokumentacja bhp, reforma oświaty 2017
Korzyści dla Ciebie

Z książki dowiesz się:

  • jakie są aktualne normy i wymogi bhp dla placówek oświatowych,
  • jak z łatwością zastosować przepisy bhp w praktyce,
  • w jaki sposób podobne problemy rozwiązali inni dyrektorzy szkół,
  • na co zwrócić uwagę by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczniom w szkołach podstawowych do których włączono gimnazjum,
  • jak zapewnić bezpieczne warunki najmłodszym – w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III,
  • jak uniknąć nieprawidłowości podczas kontroli bhp,
  • o czym nie zapomnieć gromadząc dokumentację bhp zgodną z nowymi przepisami.
Grupa docelowadyrektor szkoły, organ prowadzący
FormatB5
Liczba stron224
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaPaulina Krzyżanowska
AutorMałgorzata Celuch, Bożena Winczewska, Leszek Zaleśny
KategoriaFabryka wiedzy 2
69,90 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel