Bhp w placówkach oświatowych. Nowe przepisy. Warunki wymagane w szkole i wokół niej. Obowiązki dyrektora wobec pracowników. Dokumentacja

89,00 zł

Książka „Bhp w placówkach oświatowych" to kompleksowy poradnik na temat zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w budynkach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz na terenie wokół nich. Publikacja skierowana jest do dyrektorów i kierowników gospodarczych i uwzględnia nowe przepisy w sprawie bhp.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Dnia 28 listopada 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Nowe rozporządzenie wprowadza kilka zmian wymagających uwzględnienia w organizacji pracy szkoły.

W książce „Bhp w placówkach oświatowych" szczegółowo omówiono nowe przepisy. Ponadto książka zawiera wskazówki, jakie warunki bhp należy zapewnić w pomieszczeniach szkoły i wokół niej; jak zapewnić ochronę przeciwpożarową w placówce oraz jak zapewnić właściwe warunki najmłodszym uczniom.

Czytelnicy publikacji znajdą w niej również m.in. procedury powypadkowe i te dotyczące chorób zawodowych oraz wzory i przykłady dokumentów z zakresu bhp. Książka zawiera aktualne podstawy prawne i wskazówki, jak udokumentować realizację obowiązków bhp w szkole. 

Więcej informacji
Nazwa produktu Bhp w placówkach oświatowych. Nowe przepisy. Warunki wymagane w szkole i wokół niej. Obowiązki dyrektora wobec pracowników. Dokumentacja
ISBN 978-83-269-7990-3
Data wydania 11 sty 2019
Symbol ZOO0024
Opis hasłowy Bhp, bhp w szkole, bhp w placówkach, bezpieczeństwo i higiena pracy, regulaminy bhp, dokumentacja bhp, nowe rozporządzenie w sprawie bhp w szkole, dokumentacja bhp, regulamin bhp, ochrona przeciwpożarowa, wypadki uczniów, wypadki pracowników, choroby zawo
Korzyści dla Ciebie

Z książki dowiesz się m.in.:

  • jak zmienily się przepisy dotyczące bhp w szkołach i placówkach;
  • jaką temperaturę należy zapewnić w salach lekcyjnych i na korytarzu;
  • jakie zapisy muszą znaleźć się w regulaminie stołówki;
  • jakie środki ochrony zapewnić pracownikowi odśnieżającemu teren szkoły;
  • jak postąpić w razie wypadku ucznia lub pracownika;
  • w jaki sposób zapewnić właściwą ochronę przeciwpożarową w szkole;
  • jak dokumentować realizację obowiązków bhp.
Grupa docelowa Dyrektorzy szkół, Kierownicy gospodarczy
Format A5
Liczba stron 210
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Paulina Stanek
Autor Małgorzata Celuch, Bożena Winczewska, Leszek Zaleśny

Spis treści
Rozdział 1. NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE BHP W SZKOLE. NOWE OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY
Rozdział 2. BHP W BUDYNKU SZKOLNYM
2.1.. Wejście, korytarz, klatka schodowa
2.2.. Stołówka i kuchnia
2.3.. Sale lekcyjne
2.4.. Warsztaty, stanowiska praktycznej nauki zawodu
2.5.. Pracownia chemiczna
2.6.. Sala gimnastyczna
2.7.. Pracownia. komputerowa
2.8.. Pomieszczenia sanitarno-higieniczne
2.9.. Inne pomieszczenia
Rozdział 3. BHP WOKÓŁ SZKOŁY
3.1.. Ogrodzenie terenu wokół szkoły
3.2.. Oświetlenie terenu wokół szkoły
3.3.. Drogi, przejścia na terenie szkoły
3.4.. Prace porządkowe w otoczeniu szkoły
3.5.. Boiska sportowe
3.6.. Zajęcia sportowe poza budynkiem szkoły
3.7.. Bezpieczeństwo sprzętu sportowego
3.8.. Bezpieczeństwo placu zabaw
3.9.. Zapewnienie dostępu do bieżącej wody w szkole
3.10.. Monitorowanie terenu wokół szkoły
Rozdział 4. DYREKTOR JAKO PRACODAWCAOBOWIĄZKI W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW OŚWIATY
4.1.. Odpowiedzialność dyrektora szkoły
4.1.1.. Zadania dyrektora w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników
4.1.2. Obowiązki w zakresie informowania pracowników
4.1.3.. Zakres obowiązkowych konsultacji z pracownikami
4.1.4.. Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów bhp
4.2.. Szkolenie pracowników w zakresie bhp
4.2.1.. Formy szkoleń  
4.2.2.. Cele szkoleń
4.2.3.. Rodzaje szkoleń
4.2.3.1.. Szkolenie wstępne
4.2.3.2.. Szkolenie okresowe
4.3.. Ochrona kobiet w ciąży
4.3.1.. Rozwiązanie umowy w okresie ciąży
4.3.2.. Ciąża a warunki pracy
4.4.. Ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego pracowników szkoły
4.4.1.. Definicja ryzyka zawodowego i jego ocena
4.4.2.. Obowiązki pracodawcy związane z oceną ryzyka zawodowego
4.4.2.1.. Środki ochrony indywidualnej
4.4.3.. Ocena ryzyka zawodowego w szkole
4.4.3.1.. Częstotliwość dokonywania oceny ryzyka zawodowego
4.5.. Pierwsza pomoc w szkole
4.5.1.. Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie udzielania pierwszej pomocy
4.5.2.. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy
4.5.3.. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w szkole
4.5.4.. Punkty pierwszej pomocy w szkole
4.5.5.. Kara za nieudzielenie pomocy
4.6.. Choroby zawodowe
4.6.1.. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
4.6.2.. Wszczęcie postępowania
4.6.3.. Wydanie orzeczenia o chorobie zawodowej
4.6.4.. Odwołanie od orzeczenia
4.6.5.. Stwierdzenie choroby zawodowej
4.6.6.. Zapobieganie chorobom zawodowym
4.6.7.. Stres szkolny
4.7.. Badania lekarskie pracowników szkoły
4.7.1.. Wstępne badania lekarskie
4.7.2.. Okresowe badania lekarskie
4.7.3.. Kontrolne badania lekarskie
4.7.4.. Skierowanie na badania
4.7.5.. Badania w godzinach pracy
4.7.6.. Orzeczenie lekarskie
4.7.7.. Orzeczenie niezdolności do pracy
4.7.8.. Odwołanie od orzeczenia
4.7.9.. Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
4.8.. Służba bhp w szkole
4.8.1.. Powołanie służby bhp
4.8.2.. Zakres działań służby bhp
4.8.3.. Uprawnienia pracowników służby bhp
4.8.4.. Wymagania kwalifikacyjne pracowników służby bhp
4.9.. Warunki higieniczno-sanitarne
4.10.. Wypadek przy pracy
4.10.1..Postępowanie po wypadku pracownika
4.10.2..Wypadek pracownika w warunkach szkolnych
4.10.3..Skład zespołu powypadkowego
4.10.4..Postępowanie zespołu powypadkowego
4.10.5..Protokół powypadkowy
4.10.6..Rejestr wypadków przy pracy
4.10.7..Wypadek nauczyciela oddelegowanego do pracy w innej szkole.
Rozdział 5. PRZEGLĄD OBIEKÓW NALEŻĄCYCH DO SZKOŁY
5.1.. Termin i częstotliwość przeglądu bhp
5.1.1.. Obowiązki i odpowiedzialność dyrektora szkoły
5.2.. Skład komisji biorącej udział w przeglądzie bhp
5.3.. Wezwanie z urlopu do dokonania przeglądu
5.3.1.. Odwołanie z urlopu pracownika niepedagogicznego
5.3.2.. Odwołanie z urlopu nauczyciela
5.4.. Konsekwencje niewywiązania się z obowiązku kontroli bhp
5.5.. Zakres przeglądu obiektów należących do szkoły
5.6.. Dokumentowanie przeglądu bhp
5.6.1.. Lista kontrolna
5.6.2.. Protokół z ustaleń komisji
Rozdział 6. DOKUMENTACJA BHP W SZKOLE
6.1.. Statut szkoły – zapisy dotyczące bhp
6.2.. Dokumentacja szkolna związana z bhp
ZAŁĄCZNIKI DO ROZDZIAŁU 5
Załącznik.nr.1.. Regulamin bhp
Załącznik.nr.2.. Protokół z kontroli stanu bhp
Załącznik.nr.3.. Sprawozdanie z przeprowadzonej próbnej ewakuacji
Załącznik.nr.4.. Wniosek do organu prowadzącego o wykonanie barierek zabezpieczających
Załącznik.nr.5.. Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby
Załącznik.nr.6.. Rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie bhp
Załącznik.nr.7.. Protokół kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów
Załącznik.nr.8.. Lista kontrolna przeglądu obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów  
Załącznik.nr.9.. Regulamin bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego
Załącznik.nr.10.. Regulamin boiska szkolnego
Załącznik.nr.11.. Regulamin korzystania ze stołówki
Załącznik.nr.12.. Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w szkole
Załącznik.nr.13.. Regulamin pracowni chemicznej
Załącznik.nr.14.. Regulamin Sali gimnastycznej
Załącznik.nr.15.. Protokół powypadkowy
Załącznik.nr.16.. Rejestr wypadków
Załącznik.nr.17.. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
Załącznik.nr.18.. Informacja o zagrożeniach podczas pracy dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników firm zewnętrznych
Załącznik.nr.19. Formularz regularnych kontroli przez oględziny
Załącznik.nr.20. Formularz kontroli funkcjonalnej
Załącznik.nr.21. Formularz kontroli podstawowej placu zabaw
Rozdział 7. WYPADKI UCZNIÓW
7.1.. Zasady postępowania w razie wypadku osoby pozostającej pod opieką szkoły
7.1.1.. Pierwsze czynności po wypadku
7.1.2.. Powołanie zespołu powypadkowego
7.1.3.. Skład zespołu powypadkowego
7.1.4.. Protokół powypadkowy i rejestr wypadków
Rozdział 8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W SZKOLE
8.1.. Obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu
8.1.1.. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
8.1.2.. Ewakuacja ze szkoły
8.1.3.. Podręczny sprzęt gaśniczy
8.1.4.. Hydranty
8.2.. Oznakowanie obiektu i impregnacje ogniochronne
8.3.. Kontrola spełniania wymogów przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
8.4.. Przyczyny powstawania pożarów
8.5.. Kształtowanie bezpiecznych nawyków
Rozdział 9. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH I KLASACH I–III
9.1... Warunki ochrony przeciwpożarowej w oddziałach przedszkolnych
9.1.1.. Kiedy wyjątki od wymagań z.§ 3
9.2... Stołówka w oddziale przedszkolnym – warunki bezpieczeństwa
9.3... Szkolenia bhp dla pracowników opiekujących się dziećmi
9.4... Regulaminy postępowania – co uwzględnić
9.5... Plac zabaw – odpowiedzialność dyrektora
9.5.1... Przeglądy placu zabaw
9.6... HACCP, GHP, GMP w oddziałach przedszkolnych
9.6.1... Normy kaloryczne dla dzieci
9.7... Badania dzieci pod kątem wszawicy – zasady
9.7.1... Standardy kontroli stanu skóry głowy
9.8... Procedura zamknięcia szkoły w przypadku epidemii