Awans zawodowy w 18 krokach na starych i nowych zasadach – poradnik dyrektora szkoły

Cena promocyjna 45,52 zł Regular Price 56,90 zł

Kompleksowe omówienie zasad przeprowadzania procedury awansu zawodowego od 1 stycznia 2019 r. wraz ze wzorami nowych dokumentów opracowanych w oparciu o znowelizowane przepisy. Dokumenty zawierają aktualną treść i podstawy prawne uwzględniające zmiany w Karcie Nauczyciela, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. oraz przepisy przejściowe.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat awansu zawodowego nauczycieli po 1 stycznia 2019 r. z uwzględnieniem sytuacji, w których należy stosować stare zasady. Autorzy krok po kroku omówili wszystkie obowiązki dyrektora szkoły, uwzględniając każdy etap postępowania i wyjaśniając najtrudniejsze zagadnienienia.

Przykłady z praktyki oraz wskazówki specjalistów pomogą dyrektorom znaleźć rozwiązania najtrudniejszych problemów. W książce uwzględniono także konieczność omówienia przepisów przejściowych, które mają zastosowanie do nauczycieli, którzy staże na kolejny stopień awansu zawodowego rozpoczęli w poprzednim reżimie prawnym. 

Więcej informacji
Nazwa produktu Awans zawodowy w 18 krokach na starych i nowych zasadach – poradnik dyrektora szkoły
ISBN 978-83-269-8187-6
Data wydania 6 mar 2019
Symbol ZOO0032
Opis hasłowy Awans zawodowy nauczyciela; awans nauczyciela 2019; nowy awans zawodowy nauczyciela; awans nauczyciela po zmianach; obowiązki dyrektora związane z awansem zawodowym
Korzyści dla Ciebie

W książce „Awans zawodowy w 18 krokach na starych i nowych zasadach – poradnik dyrektora szkoły” znajdziesz m.in.:

  • szczegółowe wyjaśnienie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019  r.;
  • omówienie poszczególnych etapów procedury awansu zawodowego nauczyciela;
  • szczegółowe omówienie i wskazówki dotyczące stosowania regulacji przejściowych;
  • zasady awansu zawodowego nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze i oddelegowanych do pracy na rzecz związków zawodowych;
  • propozycje 87 pytań, które można zadać nauczycielowi ubiegającemu się o stopień nauczyciela kontraktowego;
  • procedury awansu na każdy stopień;
  • wzory dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia procedury awansu zawodowego nauczyciela każdego stopnia.
Grupa docelowa Dyrektorzy szkół
Format A5
Liczba stron 156
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Paulina Stanek
Autor Dariusz Dwojewski, Michał Kowalski, Wanda Pakulniewicz, Anna Trochimiuk, Leszek Zaleśny

Wstęp

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli

Przyznanie stopnia nauczyciela kontraktowego bez stażu

Przyznanie stopnia nauczyciela mianowanego bez stażu

Wydanie decyzji administracyjnej i przekształcenie formy zatrudnienia nauczyciela 

Krok 1. Otwórz staż nauczyciela albo poinformuj go o braku takiej możliwości
1.1. Nawiązanie stosunku pracy w celu odbycia stażu oraz złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
1.2. Zatrudnienie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć
1.3. Zatrudnienie zgodne z posiadanymi kwalifikacjami
1.4. Odpowiedni okres zatrudnienia od dnia uzyskania dotychczasowego stopnia awansu zawodowego
1.5. Odmienne okresy karencji dla szczególnych grup nauczycieli
1.6. Stwierdzenie rozpoczęcia stażu przez dyrektora
1.7. Informacja o braku możliwości otwarcia stażu
Krok 2. Wyznacz opiekuna stażu
2.1. Wymagania, jakie musi spełniać opiekun stażu
2.2. Obowiązki opiekuna stażu
2.3. Przyznanie dodatku funkcyjnego
2.4. Odwołanie i zmiana opiekuna stażu
Krok 3. Zatwierdź plan rozwoju zawodowego albo zwróć go do poprawy
3.1. Terminy zatwierdzenia i poprawy planu rozwoju zawodowego
3.2. Konsekwencje niezłożenia planu rozwoju zawodowego
Krok 4. Zapewnij nauczycielowi możliwość realizacji stażu
4.1. Obowiązki nauczyciela w trakcie realizacji stażu
4.2. Obowiązki dyrektora służące zapewnieniu możliwości realizacji stażu
4.3. Zmiana planu rozwoju zawodowego w trakcie realizacji stażu
Krok 5. Ustal termin zakończenia stażu
5.1. Przedłużenie stażu z powodu nieobecności nauczyciela w pracy
5.2. Przedłużenie stażu z powodu przerwy w zatrudnieniu
5.3. Skrócenie stażu nauczyciela posiadającego co najmniej stopień doktora
5.4. Utrata stanowiska oznaczająca konieczność przerwania realizacji stażu
5.5. Zaliczenie odbytego stażu do wymaganego okresu pracy dla nauczycieli nieodbywających stażu
Krok 6. Przyjmij sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
6.1. Termin na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
6.2. Weryfikacja i akceptacja sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Krok 7. Uruchom procedurę oceny dorobku zawodowego/oceny pracy
7.1. Powiadomienie nauczyciela o rozpoczęciu oceny pracy
7.2. Termin na dokonanie oceny pracy
Krok 8. Współpracuj z innymi podmiotami
8.1. Ustalenie oceny pracy w porozumieniu z innymi organami
8.1.1. Ocena nauczyciela uzupełniającego pensum
8.1.2. Ocena ustalana przez dyrektora niebędącego nauczycielem
8.1.3. Ocena pracy nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach
8.2. Oczekiwanie na ustalenie oceny pracy nauczyciela przez innego dyrektora
8.2.1. Ocena nauczyciela, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego
8.2.2. Ocena nauczyciela religii
8.3. Zasięgnięcie opinii innego podmiotu
8.3.1. Opiekun stażu
8.3.2. Rada rodziców
8.3.3. Samorząd uczniowski
8.3.4. Nauczyciel – doradca metodyczny (ewentualnie inny nauczyciel mianowany
lub dyplomowany)
Krok 9. Ustal ocenę dorobku zawodowego/ocenę pracy
9.1. Ustalenie oceny dorobku zawodowego
9.2. Ustalenie oceny pracy
9.2.1. Kryteria oceny pracy nauczyciela stażysty
9.2.2. Kryteria oceny pracy nauczyciela kontraktowego
9.2.3. Kryteria oceny pracy nauczyciela mianowanego
9.1.4. Kryteria oceny pracy nauczyciela dyplomowanego
9.2. Ustalenie oceny pracy według wzoru
Krok 10. Zapoznaj nauczyciela z projektem oceny pracy i wydaj kartę oceny pracy
10.1. Zapoznanie nauczyciela z projektem oceny pracy
10.2. Wydanie nauczycielowi karty oceny pracy
10.3. Przekazanie odwołania od oceny pracy do organu wyższej instancji
10.4. Ponowne ustalenie oceny pracy
Krok 11. Wystaw zaświadczenie
11.1. Ustalenie przepisów, które mają zastosowanie
11.2. Treść zaświadczenia
Krok 12. Odbierz i zbadaj wniosek o wszczęcie postępowania
12.1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
12.2. Uwierzytelnienie dokumentów
Krok 13. Powołaj komisję i wyznacz termin jej posiedzenia
13.1. Skład komisji egzaminacyjnej
13.2. Skład komisji kwalifikacyjnej (stare zasady)
13.3. Termin posiedzenia
Krok 14. Wyślij zawiadomienia o posiedzeniu komisji
Krok 15. Bierz udział w posiedzeniu komisji
15.1. Praca komisji kwalifikacyjnej/komisji egzaminacyjnej
15.2. Protokół z posiedzenia komisji
15.3. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu lub o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej
Krok 16. Wydaj decyzję w sprawie nadania wyższego stopnia awansu zawodowego
16.1. Nadanie wyższego stopnia awansu zawodowego
16.2. Odmowa nadania wyższego stopnia awansu zawodowego i prawo do odwołania
Krok 17. Potwierdź przekształcenie formy zatrudnienia nauczyciela
17.1. Warunki przekształcenia umowy o pracę w akt mianowania
17.2. Termin przekształcenia stosunku pracy w akt mianowania
17.3. Pismo informujące o zmianie podstawy prawnej stosunku pracy nauczyciela
Krok 18. Dokonaj podwyżki wynagrodzenia nauczyciela

87 przykładowych pytań dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
Procedury awansu zawodowego
Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Procedura awansu zawodowego dyrektora szkoły
Procedura awansu zawodowego nauczyciela urlopowanego lub zwolnionego od pracy
Procedura awansu zawodowego w placówkach doskonalenia nauczycieli – różnice
Podstawa prawna i orzecznictwo