100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące UoR (E-book)

  • Ebook
51,74 zł

W publikacji zawarliśmy wyjaśnienia związane z najczęstszymi wątpliwościami związanymi z UoR. Wśród nich znajdziesz zagadnienia związane z nowelizacją ustawy o rachunkowości, sporządzaniem sprawozdań finansowych, księgowaniem zdarzeń gospodarczych i inne.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik E-PUB do pobrania
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Publikacja zawiera odpowiedzi na 100 pytań dotyczących ustawy o rachunkowości, które otrzymaliśmy od naszych Czytelników. Wśród nich znajdują się również wątpliwości dotyczące stosowania przepisów zmienionych ustawą nowelizującą UoR, która weszła w życie 23 września 2015 r. Chociaż ustawa dopiero weszła w życie, już teraz pojawiają się wątpliwości dotyczące stosowania niektórych przepisów. Przepisy dotyczące sprawozdań finansowych będzie można bowiem zastosować już przy sporządzaniu sprawozdania za ten rok.

Więcej informacji
Product Name 100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące UoR (E-book)
Symbol 3OM0069
ISBN 978-83-269-4137-5
Data wydania 15 paź 2015
Opis hasłowy zamknięcie roku, bilans, inwentaryzacja
Korzyści dla Ciebie

Będziesz wiedzieć, jak w praktyce stosować przepisy ustawy o rachunkowości i jak sporządzić sprawozdanie finansowe na nowych zasadach, obowiązujących od 23 września br.

Grupa docelowa księgowa, kadrowa
Liczba stron 132
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Katarzyna Bednarska
Autor Praca zbiorowa

WSTĘP

WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

1. Kierownik jednostki podejmuje decyzję o zmianie zasad rachunkowości

2. Zmiany w polityce rachunkowości można wprowadzić od początku roku

3. Należy sporządzić notę objaśniającą dotyczącą transakcji z jednostkami powiązanymi

4. Jak zewidencjonować środki trwałe o niskiej wartości

5. Jakie czynniki decydują o powiązaniu podmiotów

6. Powiązanie kapitałowe nie świadczy jeszcze o powiązaniu podmiotów

7. Czy można zmienić zasady (politykę) rachunkowości

8. Środki trwałe w polityce rachunkowości w spółce

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

9. Kto podpisuje dokumenty KP i KW

10. Jak przejść z pełnych ksiąg ponownie na PKPiR

11. (Nie)obowiązkowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w działach specjalnych produkcji rolnej

12. Jak długo przechowywać dokumenty księgowe

13. Nieprowadzenie ksiąg rachunkowych wbrew obowiązkowi to przestępstwo skarbowe

14. Błąd trzeba poprawić w księgach rachunkowych bieżącego okresu sprawozdawczego

EWIDENCJA KSIĘGOWA ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH

15. Jak zaewidencjonować przekazanie środków pieniężnych na wyodrębniony rachunek

16. Korekta błędnie ustalonej wartości początkowej środka trwałego

17. Jak zaksięgować nabycie udziałów przez spółdzielnię

18. Dywidenda jest przychodem, który podlega opodatkowaniu ryczałtowemu

19. Jak zaksięgować dotację na zakup towarów

20. Koszt sprzedanego zestawu kosmetyków ewidencjonuje się jako koszt sprzedanych towarów i materiałów

21. Jak potraktować w księgach rachunkowych zwrot pieniędzy na rachunek

bankowy tytułem ,,niesłusznie przelane pieniądze”

22. Jak prawidłowo rozliczyć niezapłaconą należność

23. Jak zaksięgować wniesione wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa

24. To zarząd spółki z o.o. rekomenduje sposób pokrycia straty

25. Umorzenie udziałów wspólnika powinno być rozliczone z kapitałem zapasowym

26. Jak zaksięgować zakup serwera

27. Jak powinno wyglądać księgowanie zakupu przedsiębiorstwa

28. Zmiana przepisów dotyczących przeliczania wartości wyrażonych w euro

29. Uproszczone sprawozdania finansowe dla małych firm

30. Wybór metody ewidencji kosztów produkcji zależy od kierownika jednostki

31. Jak ująć na kontach zbycie udziałów

32. Otrzymane dotacje należy ująć jako przychody ze sprzedaży w okresie, w jakim je otrzymano

33. Jak zaksięgować obniżenie kapitału zakładowego spółki z o.o.

34. Kiedy utworzyć odpis aktualizacyjny

35. Zaległą składkę na FP należy zaksięgować na koncie ,,Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”

36. Jak skorygować bilans otwarcia

37. Jak wykazać przychody i koszty z tytułu udziału w innej jednostce

38. Ratę odpisu dotacji należy ująć w pozostałych przychodach operacyjnych

39. Kwotę korekty powinno się ująć w tym samym okresie, w którym osiągnięto przychód

40. Jak zaksięgować podatek i składki od samochodu używanego przez pracownika prywatnie

41. Fakturę za koszty nieistotne można ująć w koncie „Usługi obce”

42. Zmniejszenie VAT naliczonego w księgach rachunkowych

43. Odnoszenie VAT niepodlegającego odliczeniu na odrębne konto

44. Ewidencja księgowa naliczonego ryczałtu od używania służbowego auta do celów prywatnych

45. Błędną nazwę firmy należy poprawić fakturą korygującą

46. Jak zaksięgować bony wydane pracownikom

47. Jak zaksięgować częściową likwidację środków trwałych

48. Jak zaksięgować dostawy niepotwierdzone fakturą do końca miesiąca

49. Co należy wykazać w pozycji „Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby” w rachunku zysków i strat

50. Jak rozliczyć opakowania zwrotne

51. Podmiotami powiązanymi są jednostki znajdujące się pod wspólną kontrolą

52. Premia ze środków funduszy UE jest pozostałym przychodem operacyjnym

53. Jak ująć odroczony podatek dochodowy w księgach

54. Jak udokumentować wykreślenie z ewidencji bilansowej wartości niematerialnej i prawnej

SZCZEGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

55. Wykazanie straty w sprawozdaniu finansowym stowarzyszenia

56. Rezerwa na koszty likwidacji stowarzyszenia

57. Jak zewidencjonować fakturę dokumentującą wykonanie importowanej usługi

58. Jak ująć fundusz statutowy w nowej fundacji

59. Darowizny rzeczowe wycenia się według ceny sprzedaży

60. Udziały objęte przez fundację w spółce z o.o. księguje się według ceny nabycia

61. Udostępnianie miejsc noclegowych jest działalnością gospodarczą stowarzyszenia

62. Nabycie waluty księguje się według kursu faktycznie zastosowanego

63. Otrzymane środki trwałe księguje się na koncie RMP

64. Zdarzenie po dniu bilansowym księguje się zgodnie ze znowelizowanym KRS 7

65. Dywidendę księguje się jako przychód

66. Amortyzacja i umorzenie to różne kategorie

67. Fundusz statutowy można pomniejszyć w drodze uchwały

68. NGO, która nie prowadzi działalności gospodarczej, może złożyć sprawozdanie uproszczone

69. Przychód z tytułu reklam księguje się na koncie „Inne przychody określone statutem”

70. Niezapłacone zobowiązanie wobec dostawcy można wyksięgować po 2 latach

71. Księgowanie darowizn powinno być uregulowane w polityce rachunkowości

72. Laptop warto wprowadzić do ewidencji środków trwałych

73. VAT niepodlegający odliczeniu stanowi koszt działalności operacyjnej

74. W bilansie zamknięcia stowarzyszenie wykazuje wartość funduszu i składniki majątkowe

75. Operacje sporadyczne księguje się na koncie ksiąg pomocniczych

76. Audytora w stowarzyszeniu wskazuje komisja rewizyjna

77. Nota księgowa to dowód poniesienia kosztów

78. Jak zaksięgować wpłatę na rzecz innej organizacji

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

79. Przychód ze sprzedaży połowy licencji będzie stanowił przychód podatkowy

80. Czy polskie prawo pozwala na aktualizowanie (przeszacowywanie) w księgach rachunkowych dzieł sztuki

81. PCC płacony od zakupu samochodu to koszt związany z zakupem

INWENTARYZACJA

82. Komisja spisowa może być dwuosobowa

83. Inwentaryzacja nie tylko raz w roku

84. Remanent roczny

85. Jak sprostować bilans otwarcia

86. Problem z niewyjaśnionymi rozrachunkami

87. Kiedy rozliczyć inwentaryzację w księgach rachunkowych

88. Obecność osoby materialnie odpowiedzialnej podczas inwentaryzacji jest zalecana

89. Termin przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów

90. Kto ponosi odpowiedzialność za inwentaryzację

AMORTYZACJA

91. Kłopoty z uwzględnieniem wartości rezydualnej

92. Przy amortyzacji leasingowanego środka trwałego trzeba uwzględnić okres ekonomicznej użyteczności

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

93. Spółka z o.o. będąca właścicielem udziałów w spółkach komandytowych powinna wykazywać aktywa w swoich księgach

94. Sporządzanie i badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

95. Wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki a obowiązek badania sprawozdania

96. Czy sprawozdanie likwidacyjne podlega badaniu przez biegłego rewidenta

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

97. Kiedy nie trzeba sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego

98. Kto podpisuje sprawozdanie spółki w stanie likwidacji

99. Koszty generalnego remontu można rozliczać w czasie

100. Lokaty w bilansie ujmujemy jako inwestycje