FabrykaWiedzy.com
Polityka rachunkowości 2015 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych(E-book)
Polityka rachunkowości 2015 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Polityka rachunkowości 2015 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych(E-book)

"Polityka rachunkowości 2015" to najbardziej aktualna pozycja na rynku. W praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Zawiera wzory i zarządzenia gotowe do zastosowania w każdej jednostce. Dodatkowo szczegółowa analiza przykładów różnych zapisów zdarzeń i operacji gospodarczych ułatwia odnalezienie się w nowej rzeczywistości prawnej i wykonywanie codziennych obowiązków.

129,19 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Przeczytaj fragment
Dodaj do koszyka

Szczegóły

"Polityka rachunkowości 2015" to praktyczne wsparcie, dzięki któremu łatwiej niż dotychczas stworzysz plan kont w swojej jednostce. Dodatkowo zapoznasz się z omówieniem bieżących zasad ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych uwzględniającym stan prawny ze stycznia 2015 r.

Spis treci

Wstęp 
 
Rozdział I Wprowadzenie do polityki rachunkowości
 
Rozdział II Polityka rachunkowości dla jednostek budżetowych 
1. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości 
2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 
2.1. Podstawa prawna 
2.2. Charakterystyka jednostki 
2.3. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych 
2.4. Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych
2.5. Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych 
2.6. Zasady i terminy inwentaryzacji składników majątkowych
3. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego 
3.1. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w jednostce 
3.2. Sposób ustalania wyniku finansowego
4. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 
4.1. Zakładowy Plan Kont 
4.2. Wykaz kont księgi głównej 
4.3. Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych występujących
4.4. Wykaz kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej 
5. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz ochrona zbiorów ksiąg rachunkowych 
5.1. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe i ich ochrona 
5.2. Przechowywanie zbiorów i dokumentów 
5.3. Udostępnianie danych i dokumentów  
 
Rozdział III Polityka rachunkowości dla samorządowych zakładów budżetowych 
1. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości  
2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 
2.1. Podstawa prawna
2.2. Charakterystyka jednostki  
2.3. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych  
2.4. Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych 
2.5. Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych 
2.6. Zasady i terminy inwentaryzacji składników majątkowych  
3. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego 
3.1. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w jednostce 
3.2. Sposób ustalania wyniku finansowego  
4. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych  
4.1. Zakładowy Plan Kont 
4.2. Wykaz kont księgi głównej 
4.3. Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych występujących  
4.4. Wykaz kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej 
5. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz ochrona zbiorów ksiąg rachunkowych  
5.1. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe i ich ochrona 
5.2. Przechowywanie zbiorów 
5.3. Udostępnianie danych i dokumentów 
 
Rozdział IV Komentarz do planu kont  
1. Konta bilansowe 
1.1. Zespół 0 – „Majątek trwały”
1.2. Zespół 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe” 
1.3. Zespół 2 – „Rozrachunki i rozliczenia”
1.4. Zespół 3 – „Materiały i towary” 
1.5. Zespół 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”
1.6. Zespół 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie” 
1.7. Zespół 6 – „Produkty”
1.8. Zespół 7 – „Przychody, dochody i koszty”
1.9. Zespół 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy” 
2. Konta pozabilansowe 
2.1. Płatności ze środków europejskich 
2.2. Wydatki strukturalne
2.3. Plany finansowe 
2.4. Zaangażowanie środków i wydatków 
 
Rozdział V Plan kont w przykładach 
1. Ewidencja dochodów z tytułu najmu w jednostkach budżetowych – przypadek wystawienia faktury obejmującej okres przekraczający rok obrachunkowy  
2. Ewidencja księgowa odsetek naliczonych w fakturze za usługi telekomunikacyjne  
3. Ewidencja nadpłaty składek ZUS w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych  
4. Ewidencja pierwszego wyposażenia w jednostkach budżetowych 
5. Ewidencja sprzedaży lub likwidacji środka trwałego w księgach jednostek budżetowych 
6. Ewidencja szkody wyrządzonej przez pracownika
7. Przyjęcie do ksiąg rachunkowych składników majątkowych rok później niż faktycznie przyjęto je do używania 
8. Wadium i zabezpieczenie w księgach rachunkowych jednostek budżetowych 
9. Ewidencja mylnego obciążenia przez bank
10. Ewidencja dotacji przedmiotowej w samorządowym zakładzie budżetowym 
11. Ewidencja nakładów inwestycyjnych w jednostce budżetowej 
12. Ewidencja spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w jednostkach budżetowych 
13. Ewidencja kar naliczonych wykonawcy z tytułu nieterminowej realizacji umowy w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach  budżetowych 
14. Ewidencja grzywny wraz z kosztami egzekucji w jednostkach budżetowych 
15. Ewidencja kosztu szkolenia wyjazdowego pracownika w jednostkach budżetowych 
16. Ewidencja wynagrodzeń wraz z pochodnymi w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych 
17. Ewidencja świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
18. Ubezpieczenia majątkowe w rozliczeniach międzyokresowych kosztów w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych 
19. Ewidencja rezerw na przyszłe zobowiązania w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych 
20. Ewidencja zobowiązań zastępczo uregulowanych przez pracownika jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 
21. Ewidencja księgowa pobranych przez pracowników zaliczek i ich rozliczenie 
22. Błędy w ustaleniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
23. Darowizna w księgach rachunkowych jednostki budżetowej 
24. Sumy na zlecenia w księgach państwowej jednostki budżetowej 
25. Ewidencja dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w budżetowej jednostce prowadzącej działalność oświatową  
26. Ewidencja zdarzeń związanych z kradzieżą środka trwałego 
27. Ewidencja czeku gotówkowego 
28. Ewidencja niedoboru ujawnionego w wyniku inwentaryzacji 
29. Ewidencja inwestycji w samorządowych zakładach budżetowych z przychodów własnych 
30. Ewidencja inwestycji w samorządowych zakładach budżetowych z dotacji celowej 
31. Ujawnienie fałszywych znaków pieniężnych w ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych 
32. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych w jednostce budżetowej i zakładzie budżetowym 
33. Ewidencja wynagrodzenia przysługującego płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatków 
34. Ewidencja odpisów aktualizujących należności w jednostce budżetowej
35. Ewidencja odsetek w samorządowym zakładzie budżetowym – ujęcie bilansowo-podatkowe 
36. Modernizacja budynku w księgach rachunkowych jednostki 
37. Wymiana podłogi – remont a ulepszenie w księgach rachunkowych zakładu budżetowego 
38. Odłączenie części składowej środka trwałego – wpływ na wartość początkową i umorzenie  
39. Ewidencja nieruchomości przekazanej w trwały zarząd 
40. Ewidencja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
41. Ewidencja opłat leasingowych w jednostce budżetowej (leasing finansowy) 
42. Zakup części składowej środka trwałego a zwiększenie jego wartości początkowej 
43. Ewidencja umorzenia pożyczki udzielonej pracownikowi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Informacje dodatkowe

TytułPolityka rachunkowości 2015 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych(E-book)
Symbol3OJ0025
ISBN978-83-269-3638-8
Data wydania07-01-2015
Opis hasłowyplan kont, plan kont dla jednostek budżetowych, plan kont dla samorząowych zakładów budżetowych, polityka rachunkowości, polityka rachunkowości 2015, komentarz do planu kont, nowe zasady ewidencji księgowej, prowadzenie ksiąg rachunkowych
Korzyści dla Ciebie
  • dostosujesz sposób prowadzenia ewidencji w jednostce do nowych zasad,
  • zgodnie z aktualnymi regulacjami wprowadzisz zmiany w obowiązującej polityce rachunkowości,
  • bez problemów opracujesz prawidłowy plan kont.
Grupa docelowaksięgowi jsfp
FormatA4
Liczba stron196
WydawnictwoOficyna Prawa Polskiego
WydawcaJustyna Jóźwiak
AutorElżbieta Gaździk
KategoriaRachunkowość budżetowa
129,19 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel