FabrykaWiedzy.com
Podatki 2014 wraz z komentarzem (E-book)
Promocja
-66%
Podatki 2014 wraz z komentarzem

Podatki 2014 wraz z komentarzem (E-book)

Publikacja Podatki 2014 to kompendium wiedzy dla służb finansowo-księgowych, doradców podatkowych i każdego, kto potrzebuje kompleksowej wiedzy z zakresu podatków. W tej obszernej książce znajduje się większość najważniejszych aktów regulujących prawo podatkowe.

Normalna cena: 130,90 zł

Cena promocyjna: 44,90 zł


brutto

Dostępność: W magazynie

Przeczytaj fragment
Dodaj do koszyka

Szczegóły

Książka liczy prawie 800 stron. Znajdują się w niej ujednolicone wersje ustaw, m.in. o VAT, PIT, CIT, podatku akcyzowym, zryczałtowanym podatku dochodowym czy Ordynacji podatkowej. Uzupełnieniem są rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw. Przed każdą ustawą, w której zaszły zmiany od 1 stycznia 2014 r. znajduje się omówienie nowości, na które trzeba zwrócić uwagę.

Spis treci

1. Ustawa – Ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.)  
1a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych z 24 grudnia 2002 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 190)  
1b. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach z 22 sierpnia 2005 r. (Dz.U. nr 165, poz.1373 ze zm.) 
1c. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych z 22 sierpnia 2005 r. (Dz.U. nr 165, poz. 1371 ze zm.) 
1d. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej z 5 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 669 ze zm.) 
1e. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone z 24 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1537 ze zm.)
1f. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z 20 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 112, poz. 770 ze zm.)  
2. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 3 kwietnia 2012 r. poz. 361 ze zm.) 
2a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z 26 sierpnia 2003 r. (Dz.U. nr 152, poz. 1475 ze zm.)
2b. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 493) 
2c. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych z 10 września 2009 r. (Dz.U. nr 160, poz. 1267 ze zm.)  
2d. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych z 31 maja 2006 r. (Dz.U. nr 98, poz. 677)  
2e. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych z 2 marca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 268)
2f. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych z 4 listopada 2011 r. (Dz.U. nr 246, poz. 1469) 
2g. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych
dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z 16 marca 2010 r. (Dz.U. nr 57, poz. 362) 
2h. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych z 31 grudnia 2009 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 7, poz. 49) 
3. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. (tekst jednolity Dz.U. z 8 kwietnia 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.) 
3a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 494)  
3b. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania
oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych z 10 września 2009 r. (Dz.U. nr 160, poz. 1268 ze zm.) 
3c. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych z 31 maja 2006 r. (Dz.U. nr 99, poz. 687) 
4. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z 20 listopada 1998 r. (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.)  
5. Ustawa o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 26 sierpnia 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) 
5a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych z 23 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1719)
5b. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
z 20 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1722) 
5c. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce
dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług z 16 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1656) 
5d. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji
wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju z 16 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1662) 
5e. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur z 3 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485) 
5f. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego z 6 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 58, poz. 558 ze zm.) 
5g. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów z 26 października 2005 r. (Dz.U. nr 218, poz. 1842) 
5h. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom z 29 czerwca 2011 r.
(Dz.U. nr 136, poz.797) 
5i. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita
Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej z 24 grudnia 2009 r. (Dz.U. nr 224, poz. 1800 ze zm.) 
5j. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu przyjmowania przez urzędy skarbowe kaucji gwarancyjnej składanej przez podmioty, których przedmiotem działalności będzie dokonywanie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym z 19 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 76, poz. 714) 
5k. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 363)
5l. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
z 29 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1382) 
5ł. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących z 27 grudnia 2010 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 163) 
5m. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące
z 27 sierpnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1076)  
6. Ustawa o podatku akcyzowym z 6 grudnia 2008 r. (tekst jednolity Dz.U. z 25 maja 2011 r. nr 108, poz. 626 ze zm.) 
6a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z 8 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 212 ze zm.)  
6b. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego z 16 września 2013 r.
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1109) 
6c. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy
ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy z 16 września 2013 r.
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1108)
6d. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych
z 23 sierpnia 2010 r. (Dz.U. nr 158, poz. 1065)
6e. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ewidencji energii elektrycznej z 24 lutego 2009 r. (Dz.U. nr 32, poz. 243 ze zm.)
6f. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty
prowadzące składy podatkowe z 24 lutego 2009 r. (Dz.U. nr 32, poz. 231 ze zm.)  
6g. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów
akcyzowych z 24 lutego 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 166 ze zm.) 
6h. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie norm dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych z 10 września 2013 r.
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1087) 
6i. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych z 30 sierpnia 2010 r. (Dz.U. nr 160, poz. 1076) 
6j. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia
akcyzowego, przypadków i warunków, w których obciążenie zabezpieczenia generalnego lub zwolnienie go z tego obciążenia
odnotowuje podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia
generalnego z 23 sierpnia 2010 r. (Dz.U. nr 157, poz. 1059)  
6k. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego z 23 sierpnia 2010 r.
(Dz.U. nr 158, poz. 1063)
6l. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego
z 30 sierpnia 2010 r. (Dz.U. nr 159, poz. 1071 ze zm.)
6ł. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków
uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego z 24 lutego 2009 r. (Dz.U. nr 32, poz. 232) 
6m. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych z 19 sierpnia 2010 r.
(Dz.U. nr 156, poz. 1048) 
6n. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych z 20 sierpnia 2010 r.
(Dz.U. nr 157, poz. 1054) 
6o. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy z 7 stycznia 2013 r.
(Dz.U. z 2013 r. poz. 56 ze zm.)
6ó. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
z 20 sierpnia 2010 r. (Dz.U. nr 157, poz. 1055 ze zm.)
6p. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych z 20 sierpnia 2010 r.
(Dz.U. nr 157, poz. 1053)
6q. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych z 23 sierpnia 2010 r.
(Dz.U. nr 158, poz. 1062 ze zm.) 
6r. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny
okres rozliczeniowy z 29 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1276)  
6s. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD z 19 listopada 2010 r.
(Dz.U. nr 229, poz. 1501) 
6t. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie postępowania w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności,
a także określenia przypadku, w którym podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych
z 13 grudnia 2010 r. (Dz.U. nr 241, poz. 1617)  
6ta. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom
przekształconym z 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1522) 
6u. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie
akcyzowe z 23 sierpnia 2010 r. (Dz.U. nr 158, poz. 1064) 
6ua. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie metod ustalania parametrów służących do określenia podstawy opodatkowania
piwa z 13 lutego 2009 r. (Dz.U. nr 32, poz. 224)  
6w. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia
oznaczonych maksymalną ceną detaliczną z 27 grudnia 2010 r. (Dz.U. nr 257, poz. 1734) 
6wa. Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2014 z 25 listopada 2013 r.( M.P. z 2013 r. poz. 962) 
6x. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie
przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym z 29 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1278) 
6xa. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych,
których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju
z 13 lutego 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 332)
6y. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych,
których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy z 13 lutego 2009 r. (Dz.U. nr 32, poz. 221)
6ya. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie urzędowego sprawdzenia z 14 grudnia 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 417) 
6z. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych z 7 maja 2010 r. (Dz.U. nr 86, poz. 555 ze zm.) 
7. Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z 13 października 1995 r. (tekst jednolity Dz.U. z 27 listopada 2012 r. poz. 1314 ze zm)
8. Ustawa o podatku od spadków i darowizn z 28 lipca 1983 r. (tekst jednolity Dz.U. z 17 czerwca 2009 r. nr 93, poz. 768 ze zm)
8a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn z 18 grudnia 2006 r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 143) 
8b. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków
i darowizn z 26 września 2011 r. (Dz.U. nr 216, poz. 1276) 
8c. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych z 18 grudnia 2006 r.
(Dz.U. nr 243, poz. 1762 ze zm.) 
9. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z 9 września 2000 r.
(tekst jednolity Dz.U. z 10 czerwca 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.) 
9a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych z 16 grudnia 2008 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 179) 
10. Ustawa o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity Dz.U. z 21 listopada 2012 r. poz. 1282 ze zm.) 
10a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej z 28 września 2007 r. (Dz.U. nr 187, poz. 1330)  
11. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 1 czerwca 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm)
12. Ustawa o podatku tonażowym z 24 sierpnia 2006 r. (Dz.U. nr 183, poz. 1353 ze zm.) 
12a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia przez przedsiębiorców żeglugowych opodatkowanych
podatkiem tonażowym wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z 21 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 761) 
13. Ustawa o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity Dz.U. z 25 lutego 2011 r. nr 41, poz. 213) 
14. Ustawa o urzędach i izbach skarbowych z 21 czerwca 1996 r. (tekst jednolity Dz.U. z 31 maja 2004 r. nr 121, poz. 1267 ze zm.) 
15. Ustawa o kontroli skarbowej z 28 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 25 lutego 2011 r. nr 41, poz. 214 ze zm.) 
16. Ustawa – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z 30 sierpnia 2002 r. (tekst jednolity Dz.U. z 13 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.) 

Informacje dodatkowe

TytułPodatki 2014 wraz z komentarzem (E-book)
Symbol3OM0029
ISBN978-83-269-2724-9
Data wydania30-01-2014
Opis hasłowyVAT 2014
Korzyści dla Ciebie

- dowiesz się co zmieniło się w przepisach podatkowych,
- przeczytasz o skutkach, jakie nowości w prawie mogą mieć dla Twojej firmy,
- zdobędziesz praktyczny zbiór przepisów w jednym miejscu,
- uzyskasz świetne narzędzie do codziennej pracy.

Grupa docelowaksięgowi, główni księgowi, dyrektorzy finansowi, doradcy podatkowi
FormatA4
Liczba stron924
WydawnictwoOficyna Prawa Polskiego
WydawcaGrzegorz Cherbetko
AutorRedakcja Rachunkowość i Podatki
KategoriaVAT

Normalna cena: 130,90 zł

Cena promocyjna: 44,90 zł


brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel