FabrykaWiedzy.com
PKWiU 2013/2014 (E-book)
Promocja
-43%
PKWiU 2013

PKWiU 2013/2014 (E-book)

Od 1 stycznia 2013 r. nastąpiły zmiany w VAT – zobacz czy stosowane stawki nadal są aktualne. Czy wiesz, jak masz postępować, gdy musisz wykazać inne dane na fakturze?

Normalna cena: 105,01 zł

Cena promocyjna: 59,90 zł


brutto

Dostępność: W magazynie

Dodaj do koszyka

Szczegóły

Jakie stawki VAT musisz stosować w prowadzonej działalności gospodarczej?   Koniecznie sprawdź:  •Kiedy możesz stosować obniżony podatek od towarów i usług?  •Czy klasyfikacja PKWiU ma wpływ na zastosowanie niższych stawek VAT?  •Jakie stawki powinni wykazywać producenci i sprzedawcy towarów i osoby świadczące usługi?   Otrzymasz od nas pełną listę towarów i usług ze stawkami VAT. Dzięki niej Twoja firma będzie bezpieczniej funkcjonować w obrocie handlowym. Będziesz miał też pewność, że urząd skarbowy nie zakwestionuje rozliczeń podatkowych.   Bezpieczeństwo i pewność rozliczeń   Od 1 stycznia 2013 r. nastąpiły zmiany w VAT – zobacz czy stosowane stawki nadal są aktualne. Czy wiesz, jak masz postępować, gdy musisz wykazać inne dane na fakturze?   Dlatego zweryfikuj stosowane stawki i sprawdź:  •Czy prawidłowo klasyfikujesz towary i usługi?  •Czy Twoja firma stosuje takie same stawki, jak inne podmioty z branży?  •Kiedy można wykazać sprzedaż towarów i usług z niższym VAT?   Skorzystaj z PKWiU z obowiązującymi w 2013 roku stawkami VAT   Znajdziesz je w profesjonalnej publikacji "PKWiU 2013", dzięki której będziesz wiedzieć, jak prawidłowo rozliczyć podatek od towarów i usług w 2013 r.   Całość obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług opublikowana w jednym miejscu – dla Twojej wygody - umożliwia:  •przyporządkowanie stawek VAT do poszczególnych symboli i nazw grupowań  •sprawdzenie stosowanych symboli PKWiU  •odszukanie w klasyfikacji prawidłowej wysokości podatku   Co zyskasz, korzystając z profesjonalnej publikacji "PKWiU 2013"?   Przyporządkujesz nowe towary i usługi do odpowiedniego grupowania wraz ze stawką VAT – inni muszą szukać tych informacji. Ty możesz mieć pod ręką gotowe zestawienie przepisów podatkowych i statystycznych. Potwierdzisz prawidłowość stosowania stawek po zmianie przepisów VAT – nie musisz się obawiać kontroli podatkowej lub skarbowej. Oszczędzisz swój czas – wszystkie niezbędne informacje otrzymasz zebrane w jednym miejscu.
Dlaczego warto zamówić egzemplarz książki już dziś?   Dzięki publikacji "PKWiU 2013" zyskasz gwarancję, że będziesz mieć przy sobie wszystkie niezbędne informacje, wskazówki i objaśnienia dotyczące przepisów statystycznych wraz ze stawkami VAT. Wszystko zebrane w jednym miejscu.

Spis treci

PKWIU stosuje się do celów gospodarczych i podatkowych 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 października 2008 r.w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 
Sekcja A Produkty rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa oraz usługi wspomagające 
01 Produkty rolnictwa i łowiectwa oraz usługi wspomagające  
02 Produkty gospodarki leśnej i usługi związane z leśnictwem  
03 Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo 
Sekcja B Produkty górnictwa i wydobywania 
05 Węgiel kamienny i węgiel brunatny (Lignit) 
06 Ropa naftowa i gaz ziemny 
07 Rudy metali  
08 Pozostałe produkty górnictwa i wydobywania 
09 Usługi wspomagające górnictwo i wydobywanie  
Sekcja C Produkty przetwórstwa przemysłowego 
10 Artykuły spożywcze 
11 Napoje 
12 Wyroby tytoniowe 
13 Wyroby tekstylne 
14 Odzież
15 Skóry i wyroby ze skór wyprawionych 
16 Drewno i wyroby z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; wyroby ze słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania
17 Papier i wyroby z papieru 
18 Usługi poligraficzne i usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji  
19 Koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej
20 Chemikalia i wyroby chemiczne 
21 Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne  
22 Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
23 Wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 
24 Metale 
25 Wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń 
26 Komputery, wyroby elektroniczne i optyczne 
27 Urządzenia elektroniczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego  
28 Maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane 
29 Pojazdy samochodowe (z wyłączeniem motocykli), przyczepy i naczepy 
30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego  
31 Meble 
32 Pozostałe wyroby 
33 Usługi naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń  
Sekcja D Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
35 Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych  
Sekcja E Dostawa wody; ścieki i odpady oraz usługi związane z ich rekultywacją 
36 Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody
37 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych 
38 Usługi związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców 
39 Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami  
Sekcja F Obiekty budowlane i roboty budowlane 
41 Budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków  
42 Budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 
43 Roboty budowlane specjalistyczne  
Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 
45 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych; usługi naprawy pojazdów samochodowych 
46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi 
47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa 
49 Transport lądowy i rurociągowy
50 Transport wodny 
51 Transport lotniczy 
52 Magazynowanie i usługi wspomagające transport 
53 Usługi pocztowe i kurierskie 
Sekcja I Usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne  
55 Usługi związane z zakwaterowaniem  
56 Usługi związane z wyżywieniem 
Sekcja J Usługi w zakresie informacji i komunikacji 
58 Usługi związane z działalnością wydawniczą  
59 Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych  
60 Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych 
61 Usługi telekomunikacyjne 
62 Usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usługi powiązane 
63 Usługi w zakresie informacji 
Sekcja K Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 
64 Usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 
65 Usługi ubezpieczeniowe, reasekuracyjne oraz usługi związane z funduszami emerytalnymi, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego 
66 Usługi wspomagające usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne 
Sekcja L Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości
68 Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości  
Sekcja M Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne  
69 Usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego 
70 Usługi firm centralnych (Head Offices); usługi doradztwa związane z zarządzaniem
71 Usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi w zakresie badań i analiz technicznych 
72 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych 
73 Usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej
74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
75 Usługi weterynaryjne 
Sekcja N Usługi administrowania i usługi wspierające 
77 Wynajem i dzierżawa 
78 Usługi związane z zatrudnieniem 
79 Usługi świadczone przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałe usługi w zakresie rezerwacji i 
 
usługi z nią związane 
80 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie 
81 Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni 
82 Usługi związane z administracyjną obsługą biura i pozostałe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej
Sekcja O Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych  
84 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej, usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych  
Sekcja P Edukacja  
85 Usługi w zakresie edukacji  
Sekcja Q Usługi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej 
86 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej 
87 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem 
88 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania 
Sekcja R Usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne 
90 Usługi kulturalne i rozrywkowe  
91 Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury 
92 Usługi związane z grami losowymi i zakładami wzajemnymi 
93 Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją  
Sekcja S Pozostałe usługi 
94 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie  
95 Usługi naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego 
96 Pozostałe usługi indywidualne 
Sekcja T Usługi gospodarstw domowych  
97 Usługi świadczone przez gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
98 Różnorodne wyroby produkowane i usługi świadczone przez prywatne gospodarstwa domowe na potrzeby własne 
Sekcja U Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne  
99 Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne

Informacje dodatkowe

TytułPKWiU 2013/2014 (E-book)
Symbol3OM0013
Data wydania28-02-2013
Opis hasłowyPKWiU 2013 i aktualne stawki VAT
Korzyści dla Ciebie

Przyporządkowane stawek VAT do poszczególnych symboli i nazw grupowań, • cała Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług w jednym miejscu, • gotowe zestawienie przepisów podatkowych i statystycznych pod ręką.

Grupa docelowaksięgowi, doradcy podatkowi, biura rach
FormatA5
Liczba stron384
WydawnictwoWiedza i Praktyka
AutorBogdan Świąder
KategoriaVAT

Normalna cena: 105,01 zł

Cena promocyjna: 59,90 zł


brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel