PKWiU 2013/2014
PKWiU 2013

PKWiU 2013/2014

Od 1 stycznia 2013 r. nastąpiły zmiany w VAT – zobacz czy stosowane stawki nadal są aktualne. Czy wiesz, jak masz postępować, gdy musisz wykazać inne dane na fakturze?

84,00 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Szczegóły

Jakie stawki VAT musisz stosować w prowadzonej działalności gospodarczej?
 
Koniecznie sprawdź:
 •Kiedy możesz stosować obniżony podatek od towarów i usług?
 •Czy klasyfikacja PKWiU ma wpływ na zastosowanie niższych stawek VAT?
 •Jakie stawki powinni wykazywać producenci i sprzedawcy towarów i osoby świadczące usługi?
 
Otrzymasz od nas pełną listę towarów i usług ze stawkami VAT. Dzięki niej Twoja firma będzie bezpieczniej funkcjonować w obrocie handlowym. Będziesz miał też pewność, że urząd skarbowy nie zakwestionuje rozliczeń podatkowych.
 
Bezpieczeństwo i pewność rozliczeń
 
Od 1 stycznia 2013 r. nastąpiły zmiany w VAT – zobacz czy stosowane stawki nadal są aktualne. Czy wiesz, jak masz postępować, gdy musisz wykazać inne dane na fakturze?
 
Dlatego zweryfikuj stosowane stawki i sprawdź:
 •Czy prawidłowo klasyfikujesz towary i usługi?
 •Czy Twoja firma stosuje takie same stawki, jak inne podmioty z branży?
 •Kiedy można wykazać sprzedaż towarów i usług z niższym VAT?
 
Skorzystaj z PKWiU z obowiązującymi w 2013 roku stawkami VAT
 
Znajdziesz je w profesjonalnej publikacji "PKWiU 2013", dzięki której będziesz wiedzieć, jak prawidłowo rozliczyć podatek od towarów i usług w 2013 r.
 
Całość obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług opublikowana w jednym miejscu – dla Twojej wygody - umożliwia:
 •przyporządkowanie stawek VAT do poszczególnych symboli i nazw grupowań
 •sprawdzenie stosowanych symboli PKWiU
 •odszukanie w klasyfikacji prawidłowej wysokości podatku
 
Co zyskasz, korzystając z profesjonalnej publikacji "PKWiU 2013"?
 
Przyporządkujesz nowe towary i usługi do odpowiedniego grupowania wraz ze stawką VAT – inni muszą szukać tych informacji. Ty możesz mieć pod ręką gotowe zestawienie przepisów podatkowych i statystycznych.
Potwierdzisz prawidłowość stosowania stawek po zmianie przepisów VAT – nie musisz się obawiać kontroli podatkowej lub skarbowej.
Oszczędzisz swój czas – wszystkie niezbędne informacje otrzymasz zebrane w jednym miejscu.

Dlaczego warto zamówić egzemplarz książki już dziś?
 
Dzięki publikacji "PKWiU 2013" zyskasz gwarancję, że będziesz mieć przy sobie wszystkie niezbędne informacje, wskazówki i objaśnienia dotyczące przepisów statystycznych wraz ze stawkami VAT. Wszystko zebrane w jednym miejscu.

Spis treci

PKWIU stosuje się do celów gospodarczych i podatkowych 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 października 2008 r.w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 
Sekcja A Produkty rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa oraz usługi wspomagające 
01 Produkty rolnictwa i łowiectwa oraz usługi wspomagające  
02 Produkty gospodarki leśnej i usługi związane z leśnictwem  
03 Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo 
Sekcja B Produkty górnictwa i wydobywania 
05 Węgiel kamienny i węgiel brunatny (Lignit) 
06 Ropa naftowa i gaz ziemny 
07 Rudy metali  
08 Pozostałe produkty górnictwa i wydobywania 
09 Usługi wspomagające górnictwo i wydobywanie  
Sekcja C Produkty przetwórstwa przemysłowego 
10 Artykuły spożywcze 
11 Napoje 
12 Wyroby tytoniowe 
13 Wyroby tekstylne 
14 Odzież
15 Skóry i wyroby ze skór wyprawionych 
16 Drewno i wyroby z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; wyroby ze słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania
17 Papier i wyroby z papieru 
18 Usługi poligraficzne i usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji  
19 Koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej
20 Chemikalia i wyroby chemiczne 
21 Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne  
22 Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
23 Wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 
24 Metale 
25 Wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń 
26 Komputery, wyroby elektroniczne i optyczne 
27 Urządzenia elektroniczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego  
28 Maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane 
29 Pojazdy samochodowe (z wyłączeniem motocykli), przyczepy i naczepy 
30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego  
31 Meble 
32 Pozostałe wyroby 
33 Usługi naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń  
Sekcja D Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
35 Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych  
Sekcja E Dostawa wody; ścieki i odpady oraz usługi związane z ich rekultywacją 
36 Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody
37 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych 
38 Usługi związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców 
39 Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami  
Sekcja F Obiekty budowlane i roboty budowlane 
41 Budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków  
42 Budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 
43 Roboty budowlane specjalistyczne  
Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 
45 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych; usługi naprawy pojazdów samochodowych 
46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi 
47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa 
49 Transport lądowy i rurociągowy
50 Transport wodny 
51 Transport lotniczy 
52 Magazynowanie i usługi wspomagające transport 
53 Usługi pocztowe i kurierskie 
Sekcja I Usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne  
55 Usługi związane z zakwaterowaniem  
56 Usługi związane z wyżywieniem 
Sekcja J Usługi w zakresie informacji i komunikacji 
58 Usługi związane z działalnością wydawniczą  
59 Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych  
60 Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych 
61 Usługi telekomunikacyjne 
62 Usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usługi powiązane 
63 Usługi w zakresie informacji 
Sekcja K Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 
64 Usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 
65 Usługi ubezpieczeniowe, reasekuracyjne oraz usługi związane z funduszami emerytalnymi, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego 
66 Usługi wspomagające usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne 
Sekcja L Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości
68 Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości  
Sekcja M Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne  
69 Usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego 
70 Usługi firm centralnych (Head Offices); usługi doradztwa związane z zarządzaniem
71 Usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi w zakresie badań i analiz technicznych 
72 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych 
73 Usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej
74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
75 Usługi weterynaryjne 
Sekcja N Usługi administrowania i usługi wspierające 
77 Wynajem i dzierżawa 
78 Usługi związane z zatrudnieniem 
79 Usługi świadczone przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałe usługi w zakresie rezerwacji i usługi z nią związane 
80 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie 
81 Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni 
82 Usługi związane z administracyjną obsługą biura i pozostałe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej
Sekcja O Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych  
84 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej, usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych  
Sekcja P Edukacja  
85 Usługi w zakresie edukacji  
Sekcja Q Usługi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej 
86 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej 
87 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem 
88 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania 
Sekcja R Usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne 
90 Usługi kulturalne i rozrywkowe  
91 Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury 
92 Usługi związane z grami losowymi i zakładami wzajemnymi 
93 Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją  
Sekcja S Pozostałe usługi 
94 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie  
95 Usługi naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego 
96 Pozostałe usługi indywidualne 
Sekcja T Usługi gospodarstw domowych  
97 Usługi świadczone przez gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
98 Różnorodne wyroby produkowane i usługi świadczone przez prywatne gospodarstwa domowe na potrzeby własne 
Sekcja U Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne  
99 Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne

Informacje dodatkowe

Tytuł PKWiU 2013/2014
ISBN 978-83-269-2047-9
Data wydania 28-02-2013
Symbol UOM0013
Opis hasłowy PKWiU 2013 i aktualne stawki VAT
Korzyści dla Ciebie

• przyporządkowanie stawek VAT do poszczególnych symboli i nazw grupowań,
• cała Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług w jednym miejscu,
• gotowe zestawienie przepisów podatkowych i statystycznych pod ręką.

Grupa docelowa księgowi, doradcy podatkowi, biura rachunkowe
Format A4
Oprawa miękka
Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego
Wydawca Grzegorz Cherbetko
Autor Bogdan Świąder
84,00 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel