FabrykaWiedzy.com
Kodeks pracy 2017
Kodeks pracy 2017

Kodeks pracy 2017

Publikacja zawiera ujednoliconą na dzień 1 stycznia 2017 r. treść przepisów Kodeksu pracy, z uwzględnieniem wszystkich, ostatnio wprowadzonych nowelizacji. Całość opracowana w wygodnej formie skoroszytu.

Publikacja w wygodnym kieszonkowym formacie

49,90 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

Wydanie uwzględnia wprowadzane z dniem 1 stycznia 2017 r. nowelizacje Kodeksu pracy w zakresie m.in.:

  • obowiązku tworzenia zakładowych regulaminów pracy i wynagradzania, 
  • wydawania świadectw pracy, a także 
  • obowiązujących terminów na odwołanie do sądu pracy.

Zbiór przepisów opracowany w praktycznym i poręcznym formacie.

Spis treci

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
DZIAŁ PIERWSZY. PRZEPISY OGÓLNE
Rozdział I. Przepisy wstępne
Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy
Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu
Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
Rozdział III. (skreślony)
DZIAŁ DRUGI. STOSUNEK PRACY
Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Umowa o pracę
Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę
Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę
Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę
przez pracodawcę
Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę
Rozdział IIa. (uchylony)
Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy
Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę
Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania
Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru
Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania
Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę
DZIAŁ TRZECI. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę
Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę
Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy
Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna
Rozdział IV. Odprawa pośmiertna
DZIAŁ CZWARTY. Obowiązki pracodawcy i pracownika
Rozdział I. Obowiązki pracodawcy
Rozdział II. Obowiązki pracownika
Rozdział IIa. Zakaz konkurencji
Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników
Rozdział IV. Regulamin pracy
Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia
Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników
DZIAŁ PIĄTY. Odpowiedzialność materialna pracowników
Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
DZIAŁ SZÓSTY. Czas pracy
Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy
Rozdział III. Okresy odpoczynku
Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy
Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych
Rozdział VI. Praca w porze nocnej
Rozdział VII. Praca w niedziele i święta
DZIAŁ SIÓDMY. Urlopy pracownicze
Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe
Rozdział II. Urlopy bezpłatne
DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych
Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania
zawodowego
Rozdział III. Dokształcanie
Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe
Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia
Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe
Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe
DZIAŁ DZIESIĄTY. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy
Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika
Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne
Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia
Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia
Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Rozdział VIII. Szkolenie
Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi
Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy
DZIAŁ JEDENASTY. Układy zbiorowe pracy
Rozdział I Przepisy ogólne
Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy
DZIAŁ DWUNASTY. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Postępowanie pojednawcze
Rozdział III. Sądy pracy
DZIAŁ TRZYNASTY. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
Rozdział II (uchylony)
DZIAŁ CZTERNASTY. Przedawnienie roszczeń
DZIAŁ CZTERNASTY A (uchylony)
DZIAŁ PIĘTNASTY. Przepisy końcowe

Informacje dodatkowe

TytułKodeks pracy 2017
ISBN978-83-269-5933-2
Data wydania23-01-2017
SymbolUOB0160
Opis hasłowyprawo pracy, Kodeks pracy 2017, KP 2017, teksty ustaw, ujednolicony tekst przepisów
Korzyści dla Ciebie

Dzięki publikacji:

  • sięgniesz po aktualną wersję przepisów Kodeksu pracy, w praktycznym opracowaniu,
  • upewnisz się, co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2017 r. i w ostatnich miesiącach 2016 r.Grupa docelowakadrowa, specjalista ds. personalnych, specjalista ds. płac
Liczba stron140
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaAgnieszka Konopacka-Kuramochi
AutorPraca zbiorowa
KategoriaPolecamy dla Kadrowych
49,90 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel