Koszyk - 0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

Wróć do poprzedniej strony

Wynagrodzenia

Ustaw kierunek malejący

Lista Siatka

Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 1. Promocja
  Płace w firmie. Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce

  Płace w firmie. Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce prenumerata roczna

  Poradnik „Płace w firmie” prezentuje kompleksowe omówienie zagadnień wynagrodzeniowych. Dostarczamy pogłębionych analiz i wyczerpujących opisów sposobów rozliczeń płacowych. Opisujemy przykładowe listy płac oraz pokazujemy wyliczenia na rozbudowanych przykładach. Odpowiadamy na rzeczywiste problemy zgłaszane przez Czytelników. Dowiedz się więcej

  Normalna cena: 1 094,21 zł

  Cena promocyjna: 945,67 zł

 2. Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku

  Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku (E-book)

  Praktyczny poradnik "Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku" pozwoli Ci uniknąć błędów w naliczaniu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Zasady opłacania tych składek wynikają z odpowiednich ustaw. Chodzi o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawę o emeryturach pomostowych. Dowiedz się więcej
  35,90 zł

 3. Wynagrodzenia w Twojej firmie, wydanie lipiec 2014 r. część I (Ebook)

  Wynagrodzenia w Twojej firmie, wydanie lipiec 2014 r. część I (Ebook)

  E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:
  1.Od kilku lat pracodawcy zabiegają o zmianę długości ochrony przedemerytalnej. Ostatnio kwestia ta pojawiła się przy okazji prac nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
  2.Klauzula wykonalności, wydana przeciwko pracodawcy, który nie zapłacił należnego wynagrodzenia pracownika, niezawierająca numeru NIP lub PESEL, jest dotknięta wadą, która powinna być uzupełniona w trybie sprostowania.
  3.Pracownicy nieobecni w pracy z powodu długotrwałej choroby często nie odbierają przesyłek od pracodawcy, licząc, że w ten sposób unikną zwolnienia z pracy. Takie postępowanie nie chroni jednak przed rozwiązaniem umowy o pracę.
  4.Do wynagrodzenia wypłacanego za czas urlopu nie stosuje się podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.
  5.Dopłata do „wczasów pod gruszą” wypłacona ze środków ZFŚS, niezależnie od wysokości wypłaconej kwoty, nie podlega oskładkowaniu. Natomiast kwota świadczenia urlopowego nie stanowi podstawy składek na ubezpieczenia społeczne do wysokości odpisu podstawowe go, którego wysokość określona jest w ustawie o ZFŚS.
  Dowiedz się więcej
  54,60 zł

 4. Wynagrodzenia w Twojej firmie, wydanie sierpień 2014 r. część I (Ebook)

  Wynagrodzenia w Twojej firmie, wydanie sierpień 2014 r. część I (Ebook)

  E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:
  1.ZUS przyzna zasiłek macierzyński ubezpieczonemu ojcu dziecka w sytuacji, gdy matka, która je urodziła, nie miała ubezpieczenia chorobowego i zmarła przy porodzie.
  2.Datą niewypłacalności jest m.in. data wydania postanowienia o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego.
  3.Od 18 lipca osobą uprawnioną do odbioru przesyłki złożonej w placówce pocztowej operatora jest osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa pocztowego.
  4.Od 1 lipca refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki z tytułu prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek poniesionych w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego stanowi pomoc de minimis.
  5.Zasady opodatkowania świadczeń przekazywanych nieodpłatnie od pracodawcy, takich jak pakiety medyczne, dodatkowe ubezpieczenia itp., pozostają bez zmian.
  6.Podwyżka wynagrodzenia dokonana przed podpisaniem aneksu do umowy o pracę, a dopiero później sformalizowana tym aneksem jest ważna i skutecznie dokonana, jeżeli dotyczyła faktycznie zawartej i realizowanej umowy o pracę.
  Dowiedz się więcej
  54,60 zł

 5. Wskaźniki i stawki od 1 września 2014 roku

  Wskaźniki i stawki od 1 września 2014 roku (E-book)

  Zbiór wszystkich wskaźników i stawek niezbędnych w codziennej pracy specjalisty ds. płac. Aktualne od 1 września 2014 roku. Dowiedz się więcej
  24,49 zł

 6. Przegląd Płacowo-Kadrowy, wydanie lipiec 2014 r. (Ebook)

  Przegląd Płacowo-Kadrowy, wydanie lipiec 2014 r. (Ebook)

  E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:
  1.Krótszy czas pracy niepełnosprawnego niezależnie od zaświadczenia lekarskiego
  2.Emeryt przestaje korzystać z pomocy socjalnej u poprzedniego pracodawcy, jeżeli ponownie się zatrudni
  3.Wynagrodzenie za czas urlopu bez autorskich kosztów
  4.Elektroniczne zwolnienia zastąpią druki ZUS ZLA
  5.Zatrudniając młodych bezrobotnych, można korzystać z bonów i refundacji składek
  6.Jak prawidłowo ustalać i rozliczać dyżury pracownicze
  7.Jak rozliczyć dopłatę do wakacyjnego wypoczynku wypłaconą ze środków obrotowych
  8.Badania kontrolne po 30-dniowej nieobecności
  9.Pierwszy urlop pracownika niepełnosprawnego – zawsze w pełnym wymiarze
  10.Nauczyciel nie musi wykorzystywać całego zaległego urlopu po urlopie rodzicielskim
  11.Odprawa emerytalno-rentowa podlega ochronie tak jak wynagrodzenie
  12.W umowie z niepełnoetatowcem trzeba określić limit godzin ponadwymiarowych
  13.Koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego trzeba doliczyć do przychodu
  14.Nieodpłatne świadczenie dla członka zarządu
  15.Kwotę nadwyżki ponad limit delegacji trzeba ubruttowić
  16.Od wynagrodzenia za nadgodziny wypłacanego na podstawie ugody trzeba opłacić składki
  17.Przy zmianie etatu trzeba uważnie ustalić podstawę zasiłkową
  18.Zmianę norm czasu pracy radiologów należy uzgodnić ze związkami
  19.Okresy usprawiedliwionej nieobecności wykazuje się zgodnie grafikiem
  20.Refundacja kosztów przeglądu pojazdu wliczana do podstawy wymiaru
  Dowiedz się więcej
  69,86 zł

 7. Wynagrodzenia w Twojej firmie, wydanie czerwiec 2014 r. część II (Ebook)

  Wynagrodzenia w Twojej firmie, wydanie czerwiec 2014 r. część II (Ebook)

  E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:
  1.JUŻ WKRÓTCE INFORMACJE O NIEZDOLNOŚCI pracownika do pracy będą przekazane do ZUS i pracodawcy drogą elektroniczną. Pozwoli na to elektroniczny system wystawiania zwolnień lekarskich, którego wprowadzenie planowane jest w 2015 roku.
  2.ORGANIZACJE PRACODAWCÓW PRZYGOTOWAŁY wspólne propozycje dotyczące umów terminowych oraz warunków rozwiązywania stosunku pracy. W propozycjach chodzi m.in. o uzależnienie okresu wypowiedzenia od stażu pracy, a nie od rodzaju umowy – na czas określony lub nieokreślony.
  3.PRACODAWCY, KTÓRY ZATRUDNI BEZROBOTNEGO przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1.500 zł. W ramach bonu stażowego starosta finansuje też m.in. koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu.
  4.BRAK ŚRODKÓW NA WYPŁATĘ, a także zmiany reorganizacyjne w firmie powodują wątpliwości pracodawców, jak rozliczyć się z pracownikiem ze świadczeń urlopowych.
  5.ZARÓWNO ODPRAWA EMERYTALNA, JAK I EKONOMICZNA z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy są zwolnione ze składek ZUS.
  Dowiedz się więcej
  54,60 zł

 8. Wynagrodzenia w Twojej firmie, wydanie lipiec 2014 r. część II (Ebook)

  Wynagrodzenia w Twojej firmie, wydanie lipiec 2014 r. część II (Ebook)

  E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:
  1.Mimo skrócenia czasu pracy pracowników, którzy dotychczas nie legitymowali się zaświadczeniem o celowości stosowania skróconych norm czasu pracy, ich wynagrodzenie nie może być zmniejszone.
  2.Zmodyfikowano wzór wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej.
  3.Od 1 lipca refundacja wynagrodzenia i składek ZUS dla pracowników młodocianych jest pomocą de minimis.
  4.W Sprawozdaniu Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 roku zwrócono uwagę na nieprecyzyjne określenie przesłanek, które usprawiedliwiają przedłużenie okresu
  rozliczeniowego do 12 miesięcy.
  5.Pozbawienie pracujących emerytów i rencistów prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia nie narusza zasad równości oraz sprawiedliwości społecznej.
  6.Jeżeli wynagrodzenie jest wypłacane dwa razy w miesiącu, przy dokonywaniu potrąceń należy zastosować maksymalną dopuszczalną kwotę potrącenia, która będzie wspólna dla potrąceń z obu tych wypłat, oraz jedną kwotę wolną od potrąceń.
  Dowiedz się więcej
  54,60 zł

 9. Wynagrodzenia w Twojej firmie, wydanie październik 2014 r. część I (Ebook)

  Wynagrodzenia w Twojej firmie, wydanie październik 2014 r. część I (Ebook)

  E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:
  1.Zgłoszony przez rząd projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje zmianę zasad oskładkowania umów cywilnych w sytuacji, gdy zleceniobiorca jednocześnie wykonuje kilka z nich.
  2.Pracodawcy nie muszą podwyższać wynagrodzenia pracownikowi, który uzyskał zgodę na pracę w ogólnym czasie pracy na podstawie art. 16 ustawy o rehabilitacji.
  3.Przesyłanie firmowych baz danych na prywatny mail stanowi nie tylko naruszenie tajemnicy, ale także zadysponowanie bezprawnie częścią przedsiębiorstwa, czyli nie swoim mieniem. Grozi to nie tylko zwolnieniem dyscyplinarnym, ale także odpowiedzialnością karną.
  4.Pomimo korzystnych dla pracowników zapisów konstytucji oraz art. 9 kp otrzymanie przez pracownika np. odszkodowania na podstawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów powodowało konieczność zapłaty przez niego podatku dochodowego. Obecnie to się zmieniło.
  5.Jeżeli pracodawca nie oddał pracownikowi innego dnia wolnego za pracę w niedzielę, powinien wypłacić mu wynagrodzenie powiększone o 100% dodatku za pracę w nadgodzinach. Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy należy za każdą godzinę pracy w niedzielę zapłacić pracownikowi wynagrodzenie oraz dwa dodatki 100%.
  Dowiedz się więcej
  54,60 zł

 10. Przegląd Płacowo-Kadrowy, wydanie czerwiec 2014 r. (Ebook)

  Przegląd Płacowo-Kadrowy, wydanie czerwiec 2014 r. (Ebook)

  E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:
  1.Samochód służbowy wykorzystywany na cele prywatne z ryczałtem
  2.Po urlopie rodzicielskim zwolnienie składkowe tylko dla jednego pracodawcy
  3.Kontrolę chorującego pracownika można powierzyć zewnętrznej firmie
  4.Nadwyżka kosztów noclegu w delegacji bez podatku
  5.Łączenie uprawnień rodzicielskich z zatrudnieniem nie wpływa na wymiar przysługującego pracownikowi urlopu 
  6.Jak rozliczać nadgodziny i dyżury pełnione przez kierownika działu
  7.Jak wyliczać wynagrodzenie za czas urlopu pracownika, którego wymiar czasu pracy i warunki wynagradzania uległy zmianie
  8.Indywidualnym wnioskiem można zmienić rozkład, ale nie system czasu pracy
  9.Zatrudniając cudzoziemca z powiązanej spółki, pracodawca nie musi wymagać kwestionariusza osobowego
  10.Zasad wynagradzania nie należy różnicować w zależności od wydziału
  11.Czas prowadzenia pojazdu poza harmonogramowymi godzinami stanowi pracę nadliczbową
  12.Zaliczkę na zagraniczną delegację można wypłacić w kilku walutach
  13.Odwołanemu członkowi zarządu może przysługiwać odprawa
  14.Sposób rozliczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia zależy od terminów jej wypłaty i płatności pensji
  15.Obowiązku pokrycia kosztów nie można zastępować wypłatą premii
  16.Na zmniejszenie ekwiwalentu z a używanie prywatnego pojazdu konieczna jest zgoda pracownika
  17.Zasady pokrycia kosztów badań zleceniobiorcy warto określić umownie
  18.Pracownikowi należy wypłacić nagrodę jubileuszową niezwłocznie po nabyciu do niej prawa
  19.Uczestnictwo w komisji wyborczej pozbawia prawa do świadczenia
  20.Oddelegowanie pracownika do pracy w związkach bez wpływu na podstawę zasiłku
  21.Zapisy regulaminu ZFŚS powinny precyzyjnie określać warunki przyznania dofinansowania
  Dowiedz się więcej
  69,86 zł

Ustaw kierunek malejący

Lista Siatka

Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4