Emerytury i renty 2015. Zmiany, dokumentacja, obowiązki pracodawcy
Promocja
Emerytury i renty 2015. Zmiany, dokumentacja, obowiązki pracodawcy

Emerytury i renty 2015. Zmiany, dokumentacja, obowiązki pracodawcy

Książka "Emerytury i renty 2015. Zmiany, dokumentacja, obowiązki pracodawcy" skierowana jest do pracodawców oraz służb kadrowo-płacowych w firmie. Stanowi kompendium wiedzy, przewodnik, który wskazuje aktualne przepisy dotyczące warunków, jakie powinni spełniać ubezpieczeni ubiegający się o świadczenia emerytalno-rentowe.

Normalna cena: 68,25 zł

Cena promocyjna: 9,90 zł


brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Szczegóły

Autorzy publikacji w 5 rozdziałach przekazują wartościowe rady, poparte licznymi przykładami, co do zasad działania i postępowania przy sporządzaniu dokumentacji emerytalno-rentowej oraz odpowiadają na wątpliwości i rozterki pracodawców w związku z ubieganiem się pracowników o emerytury i renty.

Spis treci

Rozdział 1. Emerytury i renty z systemu powszechnego 9
System emerytalny w Polsce a przynależność do Unii  10
Emerytura z FUS ustalana na dotychczasowych zasadach  12
Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym  13
Wcześniejsza emerytura pracownicza dla urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.   13
Emerytura dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze  16
Emerytura dla niektórych ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. 17
▶ Emerytura ustalana na zasadach określonych w art. 46 ustawy emerytalnej  17
Emerytura określona w art. 29 ustawy emerytalnej – wcześniejsza emerytura pracownicza
wyłącznie dla kobiet    18
Emerytura określona w art. 32 ustawy emerytalnej – dla ubezpieczonych będących pracownikami
zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze 19
Emerytura z tytułu działalności twórczej lub artystycznej – art. 33 ustawy emerytalnej  20
Emerytura z tytułu wykonywania pracy górniczej dla ubezpieczonych, którzy nie spełnili warunków do emerytury górniczej – art. 39 ustawy emerytalnej  20
Emerytura bez względu na wiek dla nauczycieli urodzonych po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r.  20
Emerytura kolejowa – art. 40 ustawy emerytalnej  21
Wysokość emerytury dla ubezpieczonych urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. i niektórych ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r.    22
Okresy uwzględniane przy ustalaniu stażu emerytalnego    23
▶ Okresy składkowe   23
▶ Okresy nieskładkowe   24
Wypłata emerytury  25
Zawieszenie emerytury osobie kontynuującej zatrudnienie  26
Waloryzacja świadczeń  27
Nowa emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  28
Prawo do nowej emerytury  28
Emerytura w obniżonym wieku 30
Wysokość nowej emerytury 32
▶ Wysokość emerytury dla niektórych ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. 35
▶ Podwyższenie emerytury do kwoty najniższego świadczenia 36
▶ Ponowne ustalenie wysokości emerytury 39
▶ Emerytura przyznawana z urzędu 40
Termin wypłaty nowej emerytury  41
Okresowa emerytura kapitałowa ze środków
zgromadzonych w OFE 41
Uprawnieni do okresowej emerytury kapitałowej  42
Wysokość okresowej emerytury kapitałowej  44
Tryb postępowania o przyznanie okresowej emerytury kapitałowej  45
Wypłata okresowej emerytury kapitałowej  46
Ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej  49
Emerytury – szczegółowe zasady dokumentowania okresów składkowych 50
Środki dowodowe potwierdzające okresy składkowe  50
▶ Zaświadczenie – podstawowym środkiem dowodowym potwierdzającym okres
zatrudnienia   50
▶ Zeznania świadków  53
▶ Orzeczenia sądów  55
▶ Konto ubezpieczonego  55
▶ Okresy zatrudnienia/ubezpieczenia przebyte za granicą  56
▶ Okresy zatrudnienia/ubezpieczenia przebyte na terenie byłego NRD  57
▶ Udokumentowanie innych okresów składkowych  58
Środki dowodowe potwierdzające pozapracownicze okresy składkowe   60
▶ Potwierdzenie wykonywania pracy nakładczej  61
▶ Okres pracy zleceniobiorcy i osoby współpracującej z osobami wykonującymi czynności
na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia  61
▶ Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby wykonujące pracę na podstawie
umów zlecenia, zawartych do 13 stycznia 2000 r.  62
▶ Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby wykonujące pracę na podstawie
umów zlecenia zawartych po 13 stycznia 2000 r. 63
▶ Wykonywanie pracy w charakterze członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pracy w zespołowym gospodarstwie rolnym SKR  64 pozarolnicza, w tym działalność twórcza i artystyczna 65
▶ Dokumentacja okresów pracy w szczególnych warunkach i w/o szczególnym charakterze 66
▶ Okresy niezaliczane do pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze  68
Podwyższanie wieku emerytalnego od 1 stycznia 2013 r. 68
▶ Wiek emerytalny dla kobiet  69
▶ Wiek emerytalny dla mężczyzn  72
Emerytury częściowe 73
Sposób ustalania stażu  74
Sposób obliczenia emerytury częściowej  75
Jak przejść z częściowej emerytury na powszechną?  76
Zmiany w emeryturach w 2014 roku  77
Okresowa emerytura kapitałowa  77
Emerytura ustalana w powszechnym wieku emerytalnym przewidzianym dla mężczyzn,
dla członków OFE  78
Renty z systemu powszechnego  80
Renta z tytułu niezdolności do pracy   80
▶ Kiedy przysługuje prawo do renty?  80
▶ Renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy  81
▶ Renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy   82
▶ Wymagane dokumenty  82
▶ Renta dla osoby niezdolnej do pracy  83
▶ Orzeczenie o niezdolności do pracy   84
▶ Warunki wymagane do renty z tytułu niezdolności do pracy  84
▶ Staż pracy  86
▶ Dokumenty   86
Renta rodzinna – komu i na jakich zasadach przysługuje   87
▶ Krąg osób uprawnionych do renty rodzinnej   88
▶ Kiedy dzieci mają prawo do renty rodzinnej?  88
▶ Czy wolny słuchacz ma prawo do renty rodzinnej?  90
▶ Czy dziecko studiujące ma prawo do renty rodzinnej, w sytuacji gdy podjęło pracę
w pełnym wymiarze  91
▶ Czy osoba 25-letnia na przedostatnim roku studiów będzie mogła w dalszym ciągu pobierać rentę rodzinną, aż do ukończenia nauki?  91
Kiedy wdowa i wdowiec mają prawo do renty rodzinnej?  93
▶ Okresowa renta rodzinna dla wdowy  94
▶ Kiedy rodzice mają prawo do renty rodzinnej?  95
Wysokość renty rodzinnej  96
Zasady wypłaty renty rodzinnej  97
Zmniejszanie i zawieszanie renty rodzinnej  98
Wstrzymanie wypłaty renty rodzinnej   99
Renta rodzinna z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych  99
Postępowanie o przyznanie renty rodzinnej  100
▶ Wniosek o rentę rodzinną  101
▶ Wniosek składany za pośrednictwem płatnika  101
▶ Dodatkowe dokumenty wymagane przy staraniu się o rentę rodzinną  102
Rozdział 2. Emerytury pomostowe 105
Emerytury pomostowe – kto ma do nich prawo  105
Co nazywamy pracą w szczególnych warunkach? 105
Co nazywamy pracą o szczególnym charakterze? 106
Warunki nabycia prawa do emerytury pomostowej   106
▶ 15-letni okres pracy o szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze   107
▶ Praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r.
i po 31 grudnia 2008 r. 110
▶ Staż ogólny  111
▶ Rozwiązanie stosunku pracy  112
Emerytura pomostowa w niższym wieku i niższym stażu „szczególnym”  113
Powstanie i ustanie prawa do emerytury pomostowej   116
Wysokość emerytury pomostowej  116
Możliwość zarobkowania   118
Postępowanie w sprawach o emeryturę pomostową  119
▶ Jak bezbłędnie wypełnić i wysłać druk ZUS ZSWA?  121
▶ W jakim terminie należy przesłać ZUS ZSWA do ZUS? 122
▶ W jakim terminie należy dokonać korekty ZUS ZSWA?  122
Rekompensata zamiast emerytury pomostowej  123
Rozdział 3. Pracownik stara się o świadczenia emerytalno-rentowe 124
Obowiązki pracodawcy i pracownika (ubezpieczonego) 124
Przejście na emeryturę zawsze z inicjatywy pracownika  124
Kiedy pracodawca nie ma obowiązku sporządzenia wniosku emerytalnego?  125
Kiedy pracodawca ma obowiązek sporządzenia wniosku emerytalnego?  126
Komplet dokumentów do przyznania emerytury składanych w ZUS  127
Rozdział 4. Rozliczanie zarobkujących emerytów i rencistów  131
Świadczenia podlegające zasadom zawieszalności 131
Kogo zawieszalność nie dotyczy?  132
Częściowa zawieszalność świadczeń  132
Jaka działalność wpływa na zawieszanie świadczeń?  133
Przychód wpływający na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń  134
Osoby prowadzące działalność pozarolniczą  135
Zawieszanie prawa do świadczeń lub zmniejszanie ich wysokości w ciągu roku 137
Zawieszanie świadczeń pozostających w zbiegu z innym świadczeniem 137
Zasady zawieszania i zmniejszania wysokości renty rodzinnej, do której uprawnionych jest kilka osób 138
Obowiązki emerytów i rencistów oraz płatników składek 139
Rozliczanie emerytur i rent 140
▶ Zasada rocznego rozliczenia świadczeń  141
▶ Zasada miesięcznego rozliczania świadczeń 142
▶ Zawieszenie renty socjalnej  143
Rozdział 5. Emerytury i renty – w pytaniach i odpowiedziach 145
Emerytury i renty z systemu powszechnego – jakie wątpliwości mieli płatnicy? 145
Zwolnienie lekarskie pracownika rencisty po ustaniu zatrudnienia  145
Jakimi kryteriami należy się kierować przy wyborze wynagrodzenia zastępczego? 147
Działalność gospodarcza a prace wykonywane w warunkach szczególnych – co z uprawnieniami
do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym   148
Czy wpisać urlop bezpłatny i wychowawczy w ZUS Rp-7?  149
Jak bezbłędnie wykazać premię bilansową w ZUS Rp-7?  150
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wystawione przez firmę zewnętrzną  151
Okresy rolne a staż emerytalny  152
Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru  153
Dokumentacja zastępcza  154
Podstawa wymiaru kapitału początkowego  155
Firma albo emerytura  156
Obowiązek udokumentowania zarobków zastępczych pracownika  157
Następca odmówił wydania szczegółowego świadectwa pracy przy staraniu się o emeryturę   158
Emerytury pomostowe – jakie wątpliwości mieli płatnicy  160
Emerytura pomostowa a prawo do renty   160
Wpływ dodatkowych zarobków na wysokość przyznanego już świadczenia 161
Brak ochrony przed zwolnieniem  161
Czy wniosek o emeryturę pomostową może być złożony później?  162
Praca wykonywana przez część miesiąca  163
Ewidencja pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze 164
Czasami niższy wiek lub staż  164
Czy kierowca gimbusa otrzyma „pomostówkę”?  167
Wykonywanie pracy niewymienionej w załącznikach do ustawy  167
Nie wszystkie okresy wydłużą staż pracy  168
Czy uwzględnić pracę w gospodarstwie rolnym?  169
Praca dozwolona, ale pod pewnymi warunkami   169
Spis aktów prawnych 172

Informacje dodatkowe

Tytuł Emerytury i renty 2015. Zmiany, dokumentacja, obowiązki pracodawcy
ISBN 978-83-269-3826-9
Data wydania 25-03-2015
Symbol UOW0058
Opis hasłowy emerytury, renty, 2015
Korzyści dla Ciebie
• Jakie są sposoby ustalania prawa i wysokości emerytury z systemu powszechnego?
• Jaka jest rola pracodawcy przy ubieganiu się pracownika o emeryturę lub rentę?
• Z czego składa się komplet dokumentów dotyczących przyznania emerytury lub renty i jak te dokumenty poprawnie wypełnić?
• Kto ma prawo do emerytury pomostowej?
Grupa docelowa kadrowa, księgowa, specjalista ds. płac
Format B5
Liczba stron 172
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca

Normalna cena: 68,25 zł

Cena promocyjna: 9,90 zł


brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel